Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Poruchy fyziologických regulací

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A6M33PFR KZ 2 2P+0C česky

Předmět A6M33PFR může při kontrole studijních plánů nahradit předmět X33PAT

Předmět A6M33PFR nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět X33PAT (vztah je symetrický)

Předmět A6M33PFR může být splněn v zastoupení předmětem X33PAT

Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra kybernetiky
Anotace:

Předmět navazuje na předmět Fyziologie a anatomie. Seznamuje s vybranými poruchami funkcí jednotlivých fyziolog. orgánových systémů, adaptačními odpověďmi organismu na příslušné poruchy a průběhem patogeneze jednotlivých orgánových selhání. Důraz je kladen na pochopení provázanosti jednotlivých fyziologických systémů a pochopení regulační odpovědi při jednotlivých orgánových poruchách. Při výkladu budou hojně využívány počítačové modely, e-learningové prostředky i wiki stránka předmětu http://patf-biokyb.lf1.cuni.cz/wiki/vyuka/cvut_-_fel_bioinzenyri.

MÍSTO VÝUKY: výuka bude probíhat na 1.LF UK, Praha 2, U Nemocnice 5, Ústav patologické fyziologie, Oddělení biokybernetiky, seminární místnost (1. patro, vpravo)

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A6M33PFR

Požadavky:

Absolvovaná zkouška z předmětu Fyziologie a anatomie.

Osnova přednášek:

1. Regulační mechanismy homeostázy vnitřního prostředí a homeostázy buněčných populací. Systémový pohled na provázanost fyziologických regulací.

2. Poruchy přenosu krevních plynů.

3. Poruchy acidobazické a iontové homeostázy vnitřního prostředí.

4. Poruchy objemové a osmotické homeostázy vnitřního prostředí.

5. Poruchy cirkulačního systému - pravostranné a levostranné srdeční selhání.

6. Kardiogenní, distribuční, hypovolemický a septický šok, poruchy řízení krevního tlaku.

7. Poruchy respiračního systému, poruchy ventilace, difúze a perfúze.

8. Poruchy funkce ledvin, nefrotický syndrom, akutní a chronické ledvinné selhání.

9. Poruchy funkce jater a zažívání.

10. Vybrané poruchy endokrinních funkcí. Diabetes. Poruchy hypofýzy. Poruchy dřeně a kůry nadledvin. Poruchy štítné žlázy.

11. Poruchy homeostázy buněčných populací, kancerogeneze.

12. Poruchy hemopoezy.

13. Poruchy imunity, zánět.

14. Rezerva.

Pro výuku bude mimo jiné využíván e-elarningový systém 1. LF UK (https://el.lf1.cuni.cz/) a siť Mefanet (http://www.mefanet.cz). Kromě pravidelných ukázek poruch jednotlivých fyziologických systémů na počítačových modelech dostane každý student zadanou individuální úlohu, vycházející z vybraného fyziologického subsystému, k dispozici dostane příslušný počítačový model tohoto subsystému i doplňkovou literaturu. Jeho úlohou bude demonstrovat na tomto modelu příslušné poruchy, vypracovat příslušnou esej a prezentaci. Způsob kontroly 3x za semestr, vypracování písemné eseje a její obhájení před ostatními studenty v kroužku. Udělení klasifikovaného zápočtu u zkoušky bude stanoveno na základě bodového ohodnocení práce studenta po dobu výuky předmětu.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Vokurka, M. a spol: Patofyziologie pro nelékařské směry - Skripta UK Praha, ISBN-13: 978-80-246-0896-9, Karolinum, Praha 2005.

[2] Silbernagl, S.; Despopoulos, A.: Atlas fyziologie člověka. 6. vydání. Grada, Praha, 2004, ISBN 80-247-0630-X (Ilustrovaný přehled normální fyziologie).

[3] Sirbenagl, S.; Lang, F.: Atlas patofyziologie člověka. Grada, Praha, 2001, ISBN 80-7169-968-3 (Ilustrovaný přehled patologické fyziologie).

[4] Silverthorn, D.E.: Human Physiology. An integrated Approach. Third Edition. Pearon Education Inc., publishing as Benjamin Cummings, San Francisco 2009, ISBN 0-321-55939-8, 912 stran, (Bohatě ilustrovaná učebnice moderní fyziologie, vedená snahou o integrovaný pohled na fyziologické regulace a jejich poruchy)

[5] Keener, J.; Sneyd, J.: Mathematical Physiology. Springer, New York, Berlin, 1998, ISBN 0-387.98381-3 (Souborná monografie popisující fyziologii prostřednictvím modelů jednotlivých fyziologických systémů).

[6] Výukové wiki stránky předmětu s nabídkou studijních materiálů, prezentací i odkazů na elektronické zdroje:

http://patf-biokyb.lf1.cuni.cz/wiki/vyuka/cvut_-_fel_bioinzenyri

Poznámka:
Další informace:
http://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/a6m33pfr/start
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1707306.html