Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Kognitivní věda

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2376011 Z 2 0P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Studenti se seznámí s novým vědním oborem. Kognitivní věda v sobě integruje poznatky z různých oborů lidské činnosti se společným tématem, kterým je poznání. K tématu poznání přistupuje kognitivní věda komplexně a v maximální možné míře obecnosti, nikoliv jen z úzkého pohledu jednotlivých vědních disciplín, které mají k tématu poznání (a specielně lidského poznání) co říci. Jednotlivé vědy, které se obvykle vyjadřují k problematice poznání (tedy kognice) jsou filosofie (zabývající se poznáním jako takovým), neurovědy (jak funguje poznání z hlediska medicínského), psychologie (psychologické modely poznávacích procesů), lingvistika (jazykově zprostředkované poznání), kulturní antropologie (kulturní kontext poznání) a umělá inteligence a počítačové vědy (zabývající se funkčními modely poznávacích procesů).

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Vznik a vymezení kognitivní vědy.

2.Úvod do filosofie

3.Neurovědy - neuroanatomie a neurofyziologie mozku.

4.Neuropsychologie - neurologický podklad základních duševních funkcí

5.Kognitivní psychologie

6.Psychologie

7.Kulturní a sociální antropologie

8.Lingvistika

9.Logika

10.Umělá inteligence

11.Inteligentní robotika

12.Vybrané filosofické otázky

13.Radikální konstruktivismus jako nové paradigma vědy.

Osnova cvičení:

1.Vznik a vymezení kognitivní vědy.

2.Úvod do filosofie

Co je to filosofie a její stručné dějiny.

3.Neurovědy - neuroanatomie a neurofyziologie mozku.

Organizace CNS, cytoarchitektonická mapa mozku (K. Brodman), funkční specializace hemisfér.

4.Neuropsychologie - neurologický podklad základních duševních funkcí

Senzorika, motororika, emoce, motivace, paměť, řeč atp.

5.Kognitivní psychologie

Kognitivní funkce (čití, vnímání, pozornost, představivost, myšlení, paměť)

6.Psychologie

Jednotlivé disciplíny a vybrané poznatky aplikovatelné v kognitivní vědě.

7.Kulturní a sociální antropologie

Kultura a její vymezní, společnost, společenské normy, srovnání různých kultur.

8.Lingvistika

Základní poznatky jazykovědy: langue/parole (F. de Saussure) I-jazyk/E-jazyk (N. Chomsky), systém/proces (L. Hjelmslev), mluvní akty (J. Austin), gramatiky (valenční, transformační).

9.Logika

Rozdělení logiky a její stručný vývoj. Logika jako gnoseologie. Logika výroková a subjekt predikátová. Netradiční a neklasické logiky - temporální, modální, normativní, tříhodnotová, fuzzy logika. Transparentní intenzionální logika jako metalogika.

10.Umělá inteligence

Základní přístupy, disciplíny a směry v umělé inteligenci.

11.Inteligentní robotika

12.Vybrané filosofické otázky

Filosofie vztahu technika / kultura / příroda a filosofie vztahu mysli a těla (mind body problem).

13.Radikální konstruktivismus jako nové paradigma vědy.

Radikální konstruktivismus je filosofický gnoseologický směr postulovaný H. Maturanou, který navazuje na koncepty postmoderny, relativity a kybernetických a dynamických systémů - vzdává se však objektivismu minulé epochy.

Cíle studia:

Studenti se seznámí s různými pojetími poznání s aplikací jak v počítačových vědách (pro simulaci poznávacích funkcí), tak i v osobním životě (pro reflexi vlastního a společensky uznávaného způsobu poznávání reality, jeho omezení atp.)

Studijní materiály:

http://users.fs.cvut.cz/~jurajaku/cog-sci/

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1507406.html