Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Právo pro podnikatele

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD7B16POP KZ 4 14+6s česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Úvod do ústavního systému ČR. Úvod do základních struktur EU, právní systém EU. Správní právo a správní řízení. Správní soudnictví a výkon správních rozhodnutí. Úvod do stavebního řádu ? základní pojmy, práva a povinnosti účastníků, věcná a místní příslušnost správních orgánů, veřejnoprávní kontrola. Úvod do autorského zákona - základní pojmy, autorsko-závazkové vztahy, fyzické a právnické osoby, veřejnoprávní kontrola. Úvod do trestního práva ? základní pojmy, práva a povinnosti orgánů činných v trestním řízení, opravné prostředky, veřejnoprávní kontrola. Mezinárodně-právní ochrana v trestní oblasti, princip teritoriality v EU, výkon rozhodnutí, extradice.

Požadavky:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/pravo-podnikatele

Osnova přednášek:

1.Obecná část I. Úvod do ústavního práva. Ústavní pořádek ČR. Listina základních práv a svobod. Mezinárodní právo veřejné a soukromé, závaznost mezinárodních smluv.

2.Úvod do právního systému Evropské unie. Právní systém Evropské unie, právní závaznost a vykonatelnost rozhodnutí orgánů EU.

3.Zvláštní část I. Úvod do správního práva. Základní pojmy, orgány veřejné správy a samosprávy, přímá a přenesená působnost, pravomoci správních orgánů, obecné a zvláštní podmínky pro výkon státní správy.

4.Správní řízení. Povaha a podmínky správních rozhodnutí, procesní postavení účastníků, opravné prostředky,výkon správních rozhodnutí.

5.Úvod do stavebního řádu. Povaha a podmínky aplikace stavebního řádu, postavení subjektů, závaznost a vykonatelnost rozhodnutí stavebních úřadů, opravné prostředky.

6.Úvod do autorského práva. Povaha a podmínky vzniku autorských práv, subjekty a objekty autorských práv, výkon práv a povinnosti oprávněných osob.

7.Správa autorských práv. Registrační místa, oprávnění subjektů k výkonu autorských práv.

8.Smluvní typy. Právní úprava smluv, její subjekty, obsah, obligatorní a fakultativní náležitosti smluv.

9.Zvláštní část II. Úvod do trestního práva. Základní pojmy, věcná a místní příslušnost, trestní řízení, orgány činné v trestním řízení, presumpce neviny, procesní postavení obviněného, obžalovaného a odsouzeného, opravné prostředky,mezinárodní zatykač, extradice.

10.Vybrané skutkové podstaty trestných činů. Subjektivní a objektivní stránka trestného činu, majetkové trestné činy, ochrana duševního vlastnictví, vymahatelnost práva a vykonávací řízení v ČR i EU.

11.Vybrané skutkové podstaty trestných činů. Subjektivní a objektivní stránka trestného činu, majetkové trestné činy, ochrana duševního vlastnictví, vymahatelnost práva a vykonávací řízení v ČR i EU.

12.Úvod do správního soudnictví. Základní pojmy, subjekty řízení, práva a povinnosti účastníků, opravné prostředky, veřejnoprávní kontrola.

13.Výkon rozhodnutí správního soudu. Náležitosti soudních rozhodnutí, druhy výkonu rozhodnutí, podjatost soudců, účinky ex tunc a ex nunc.

14.Mezinárodní ochrana práv a svobod. Právní úprava mezinárodních smluv, její subjekty, obsah a závaznost, specifiky členských zemí v Evropské unii.

Osnova cvičení:

1.Správní právo

Seminář - rozbor správního rozhodnutí správního orgánu, vytváření opravných prostředků, správní rozhodnutí mimo odvolací řízení, rozhodnutí o výkonu správního aktu.

2.Stavební řád

Cvičení - vypracování návrhu o změnu územního rozhodnutí, odvolání proti zahájení řízení o odstranění nepovolené stavby, návrh na odstranění nežádoucího stavu při stavební činnosti, kolaudační řízení.

3.Autorské právo

Seminář ? vypracování smlouvy o vytvoření autorského díla, rozbor nakladatelské smlouvy, autorská smlouva o vytvoření software.

4.Trestní právo

Seminář ? vypracování opravných prostředků, stížnost proti zahájení trestního stíhání, podklady pro odvolací řízení.

5.Trestní právo

Cvičení ? vypracování stížnosti proti zahájení trestního stíhání, ústavní stížnost, stížnost pro porušení zákona.

6.Správní soudnictví

Seminář ? náležitosti správní žaloby, opravné prostředky

7.Řešení sporů v rámci ochrany osobnosti a majetku

Cvičení ? vypracování stížnosti na porušování práv a svobod, náležitosti podání, procesní pravidla pro přijímání a odmítání podání

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Pohl, T.: Abeceda obchodního práva pro podnikatele, ASPI/CODEX

2. Pokorná, J. Eliáš, K. Bartošíková, M.: Evropská unie ? ekonomicko právní informační systém, Grand007

3. Pokorná, J. Eliáš, K. Bartošíková, M.: Kurs obchodního práva právnické osoby jako podnikatelé, C.H.Beck

4. Kottnauer, J. Štalmach, P.: Lexikon pracovní právo, Sagit

5. Telec, I. A kol.: Lexikon občanské právo, Sagit

6. Sbírka zákonů ČR

Poznámka:
Další informace:
https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/pravo-podnikatele
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 7. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1395206.html