Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Informační systémy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD7B16INS Z,ZK 5 14+6s česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Informace, způsob uložení a zpracování s ohledem typ informace. Technologie informačních systémů a jejich použití v závislosti na oblasti nasazení. Podnikové procesy a nasazení informačního systému formou projektu. Implementace a implementační metodologie, implementační a poimplementační fáze nasazení informačního systému. Právní otázky implementace informačního systému a specifika spojená s implementací ve státní správě. Ukázka informačních systémů dle oblasti nasazení a velikosti zákazníka.

Požadavky:

Hodnocení předmětu: 90 a více - výborně (A), 80-89 velmi dobře (B), 70-79 dobře (C), 60-69 uspokojivě (D), 50-59 dostatečně (E), méně než 50 nedostatečně (F) - zápočet neudělen. Z toho až 75 bodů ze cvičení a až 25 bodů ze zkouškového testu. Podmínka udělelní zápočtu: vypracování a obhájení semestrálního projektu, min. počet bodů 40. Podmínka udělení zkoušky: absolvování zkouškového testu, min. počet bodů 10. viz. https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/informacni-systemy

viz http://czm.fel.cvut.cz/vyuka/Y16INS/default.aspx

Osnova přednášek:

1.Úvod do problematiky informačních systémů

2.Projekt, Implementace informačních systémů, metodologie

3.Projektové řízení v praxi

4.Procesní řízení, procesní pohled a popis chování

5.Praktické využití procesního řízení, BPM

6.Základní rozdělení informačních systémů

7.Informační systémy pro správu obsahu

8.Komplexní informační systémy typu ERP

9.Informační systémy pro výrobní společnosti

10.Správa a údržba informačních systémů

11.Informační systém pro správu zákazníků CRM

12.Smluvní otázky informačních systémů, státní správa

13.Informační systémy pro státní správu, závěr semestru

14.Reserva

Osnova cvičení:

1.Úvod do cvičení, používané postupy a metody

2.Rozbor problematiky vzorového projektu

3.Prezentace vzorového projektu

4.Zadání studentských projektů

5.Práce na projektu

6.Práce na projektu

7.Práce na projektu

8.První prezentace projektu

9.První prezentace projektu

10.Práce na projektu

11.Práce na projektu

12.Závěrečná prezentace projektu

13.Závěrečná prezentace projektu

14.Reserva, zápočet

Cíle studia:

Orientace v problematice informačních systémů, schopnost analyzovat potřeby pro nasazení informačního systému a komplexní pohled na jeho implementaci.

Studijní materiály:

1. Pink D.: Úplně nová mysl, Ideál, 2008

2. Buzan T., Ch. Griffiths: Myšlenkové mapy v byznysu, BIZBOOKS, 2010

2. Friedman T. L.: Svět je plochý, ACADEMIA, 2007

3. Hammer M.: Agenda 21, Co musí každý podnik udělat pro úspěch v 21. století, Management Press, 2012

4. Řepa V.: Procesně řízená organizace, Grada, 2012

5. L. Gála, J. Pour, Z. Šedivá: Podniková informatika, 2., přepracované a aktualizované vydání, GRADA, 2009

6. Vymětal D.: Informační systémy v podnicích - teorie a praxe projektování. Grada Publishing, 2009

7. Tvrdíková M.: Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy. Grada Publishing, 2009

8. P. Sodomka, H. Klčová: Informační systémy v podnikové praxi, 2. aktualizované a rozšířené vydání, Computer Press, 2010

9. Basl J., R. Blažíček: Podnikové informační systémy. 3., aktualizované a doplněné. Grada Publishing, 2012

10. Řepa, V.: Analýza a návrh informačních systémů., EKOPRESS, Praha 1999

11. Vrána, I., Richta, K.: Zásady a postupy při zavádění podnikových informačních systémů. GRADA, Praha 2005

12. Buchalcevová, A.: Metodiky vývoje a údržby informačních systémů, Praha: Grada Publishing, 2005

13. Bruckner T., Voříšek J., Buchalcevová A. a kolektiv: Tvorba informačních systémů, Principy, metodiky, architektury , Grada Publishing, 2012

14. Dohnal, J.: Řízení vztahů se zákazníky. Praha: Grada Publishing, 2002

15. Novotný, O., Pour, J., Slánský, D.: Business Inteligence. Praha: Grada Publishing, 2005

16. Rosenau, M., D.: Řízení projektů, Computer Press, 2007

17. Dvořák, D.: Řízení projektů. nejlepší praktiky s ukázkami v Microsoft Office, Computer Press, 2008

18. McConnell, S.: Odhadování softwarových projektů, Computer Press, 2006

19. Schwalbe, K.: Řízení projektů v IT, Computer Press, 2007

20. Učeň, J. Metriky v informatice. Praha: Grada Publishing, 2001.

21. Smejkal V., K. Rais: Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích, Grada, 2009

23. Maisner M., kolektiv: Základy softwarového práva, Wolters Kluwer ČR , 2011

24. Jansa L, , P. Otevřel: Softwarové právo, Praktický průvodce právní problematikou v IT, COMPUTER PRESS, 2011

25. Ľubomír L.: IT management, Jak na úspěšnou kariéru, COMPUTER PRESS, 2011

Poznámka:
Další informace:
https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/informacni-systemy
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 7. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1395006.html