Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Programování

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A0B36PRI Z,ZK 5 2P+2C česky

Předmět A0B36PRI může být splněn v zastoupení předmětem AE0B36PRI

Předmět A0B36PRI nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět AE0B36PRI (vztah je symetrický)

Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačů
Anotace:

Cílem předmětu je naučit studenty sestavovat základní programy v jazyku Java. Jádrem jsou datové typy, výrazy, funkce, procedurální přístup, vše demonstrované v programovacím jazyce Java, základy programovacích technik. Součástí předmětu je i úvod do objektového přístupu a komparativní výklad jazyka C.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD0B36PRI

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0B36PRI

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Algoritmy, programy, programovací jazyky, jazyk Java ^

2.Promenné, operátory, výrazy, representace císel v pocítaci ^

3.Rízení behu programu - rídicí struktury ^

4.Funkce a procedury, role promenných ^

5.Predávání parametru, soubory I (jednoduché typy) ^

6.Rozklad problému na podproblémy, procedurální programování, rekurze ^

7.Strukturované datové typy, pole, referencní promenná ^

8.Vícerozmerná pole, string, pole jako parametr ^

9.Algoritmy vyhledávání a razení, složitost algoritmu I ^

10.Složitost algoritmu II, soubory II ^

11.Principy objektove orientované programování, trídy a objekty, ref. promenná ^

12.Soubory ^

13.Úvod do jazyka C ^

14.Rezerva ^

Osnova cvičení:

1.Seznámení s pocítacovou ucebnou a nekterymi sluzbami fakultní síte

2.Seznámení s vývojovým prostředím, instalace, základy ovládání

3.Promenné, vyrazy, prirazení, vstup a vystup

4.Větvení

5.Cykly

6.Procedury a funkce

7.Pole

8.Rekurze ^

9. Rekurze, složitost algoritmu

10. Algoritmy I

11. Algoritmy II + kontrola rozpracovanosti sem. práce

12. Soubory a test

13. Obhajoby sem. práce, zápočet

14. Odevzdání sem. prací

Cíle studia:

Semestrální projekt zaměřený na komplexní úlohu rozsahu a typu jednoduché databáze, s možností textového vstupu, modifikace a rušení položek, s textovým výstupem v jazyce Java, jednoduchy program v jazyce C. Tři fáze kontroly: zadání s konzultací, průběžná konzultace, závěrečné předvedení a obhajoba

Studijní materiály:

[1] Zakhour, S: The Java Tutorial: A Short Course on the Basics, 4th Edition,Amazon, 2006, český překlad 2007

[2] Herout, P.: Učebnice jazyka Java, Kopp, 2007

[3] Hawlitzek, F: Java 2, Addison-Wesley, 2000, český překlad 2002

[4] https://cw.fel.cvut.cz/old/courses/a0b36pri/start

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B36PRI
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12618704.html