Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Programování 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A0B36PR2 Z,ZK 6 2P+2C česky

Předmět A0B36PR2 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět B0B36PJV (vztah je symetrický)

Předmět A0B36PR2 může být splněn v zastoupení předmětem B0B36PJV

Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačů
Anotace:

Předmět navazuje na Programování 1 a klade si za cíl naučit studenty vytvořit aplikaci s grafickým uživatelským rozhraním se znalostí témat: polymorfismus, zpracovaní události, princip mechanismu výjimky, aplety, práce s uživatelskými knihovnami. Dále je student seznámen s jazykem C: komparativní výklad jazyka C, struktura programu a funkcí, pointery, dynamická správa paměti, student je schopen programy v jazyku C analyzovat.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD0B36PR2

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0B36PR2

Požadavky:

Programovaní 1, https://eduweb.fel.cvut.cz/courses/A0B36PR2/

Osnova přednášek:

1. Opakování a shrnutí základů programování v Javě, pole, funkce, parametry, objektový přístup, struktura

tříd a programu v Javě, abstraktní třída

2. Grafické uživatelské rozhraní (GUI) v jazyce Java, typy komunikace, knihovny AWT a SWING, princip

GUI, komponenty, kontejnery, správce rozmístění, obsluha událostí

3. Polymorfismus, řešení abstraktní třídou, rozhraní, rozhraní jako typ proměnné, rozhraní a dědičnost, typ

interface

4. Události jako objekt, zpracování události, zdroj události, posluchač události, model šíření události, model

šíření událostí, implementace modelu zpracování události,

5. Zpracování vlastní události, více zdrojů a posluchačů, rozlišení zdrojů,

6. Výjimky, pojem výjimky, princip mechanismu zpracování výjimek, kompletní zpracování výjimek

7. Vyhození výjimky, propagace výjimek, generování vlastní výjimky, hierarchie výjimek, kontrolované a

nekontrolované výjimky

8. Aplety, vlastnosti, použití, způsob aktivace, životní cyklus apletu, předávání parametrů do apletu, omezen

í apletu

9. Knihovny, práce s dokumentací, kontejnery, použití knihoven seznamů, množin, map v jazyce Java,

příklady použití¨

10. Základy programovaní v C, charakteristika jazyka, model kompilace, struktura programu, struktura funkce,

příklad programu

11. Komparativní výklad jazyka C k jazyku Java, makra, podmíněný překlad, syntaxe jazyka, struktury, uniony, výčtové typy

12. Systematické programování v C, preprocesor, základní knihovny, základní vstup a výstup

13. Pointery, dynamická správa paměti, pole a ukazatelé, funkce a pointery

14. Rezerva

Osnova cvičení:

1. Úvodní test, zopakování základů programování a objektového přístupu

2. Polymorfismus, rozhraní, enum, generika^

3. Grafické uživatelské rozhraní

4. Zpracování událostí

5. Zpracování výjimek

6. Kolekce^

7. Databáze^

8. Vlákna, sítě

9. Základy programování v C

10. Pole, řetězce^

11. Dynamická správa paměti, pointery na funkce

12. Struktury, union, výčtová typy, volání C z Javy

13. Obhajoba semstrálních prací^

14. Zápočet

Cíle studia:

Semestrální projekt zaměřený na dvě témata: ve formě interaktivní aplikace či apletu se zpracováním výjimek a událostí v jazyce Java a odladění jednoduché úlohu v jazyce C. Tři fáze kontroly: zadání s konzultací, průběžná konzultace, závěrečné předvedení a obhajoba.

Studijní materiály:

[1] Zakhour, S: The Java Tutorial: A Short Course on the Basics, 4th Edition,Amazon, 2006, český překlad 2007

[2] Herout, P.: Učebnice jazyka Java, Kopp, 2007

[3] Hawlitzek, F: Java 2, Addison-Wesley, 2000, český překlad 2000

[4] http://service.felk.cvut.cz/courses/A0B36PR2^

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/local/kos/course_info.php?code=AE0B36PR2
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12580804.html