Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Účetnictví a finance podniku

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A1B16UFI Z,ZK 5 2+2c česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Účetní zásady. Oceňování majetku a závazků. Náklady, výnosy a zisk. Rozvaha, výsledovka a jejich analýza. Finanční analýza firmy, metody a cíle. Financování firmy. Rozpočty a controlling. Současná hodnota, cena příležitosti. Dlouhodobé financování. Rozhodovací metody pro výběr investic. IRR, NPV. Volba doby porovnání, roční ekvivalentní hodnota NPV. Vliv inflace a daní na finanční rozhodnutí. Model CAPM, WACC.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A1B16UFI

Požadavky:

Předpokládá se absolvování předmětu A1B16EKP

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/ucetnictvi-a-finance

Osnova přednášek:

1.Význam a cíle účetnictví. Účetní zásady.

2.Metodika účetnictví.

3.Oceňování aktiv a závazků, dlouhodobá a krátkodobá aktiva.

4.Majetkové a kapitálové účty, odepisování majetku.

5.Účelové a druhové členění nákladů, náklady pro rozhodování.

6.Účetní závěrka, její sestavení a audit.

7.Výkaz zisků a ztrát, struktura.

8.Peněžní toky firmy, výkaz cash flow.

9.Ukazatelé finanční situace firmy.

10.Anuita, perpetuita, složené a jednoduché úročení.

11.Dlouhodobé financování, WACC.

12.Rozhodovací metody pro výběr investic.

13.Volba doby porovnání, roční ekvivalentní hodnota NPV.

14.Vliv inflace a daní na finanční rozhodnutí.

Osnova cvičení:

1.Právní formy podnikání a jejich vazba na účetnictví

2.Rozvaha a její rozložení do účtů

3.Účtování hmotného a nehmotného majetku, odpisy.

4.Příklady hospodářských operací

5.Daně a jejich zachycení v účetnictví

6.Rozvaha a výsledovka, sestavení a rozbor

7.Výkaz cash flow

8.Výpočty ukazatelů finanční situace firmy

9.Test.

10.Finanční matematika.

11.Úvěry. Způsoby úročení.

12.Výpočty NPV a IRR.

13.Zahrnutí vlivu daní a financování do výpočtu NPV.

14.Doba porovnání. Složitější případy hodnocení.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1.Kislingerová a kol: Manažerské finance, Beck

2.Cipra: Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou, Ekopress

3.D.Kovanicová: Finanční účetnictví - světový koncept, Polygon

4.D.Kovanicová: Abeceda účetnictví pro každého, Polygon,

5.P.Ryneš. Podvojné účetnictví a účetní závěrka, Anag

6.Zákon o účetnictví, české účetní standardy a navazující předpisy (pro podnikatele)

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Další informace:
https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/ucetnictvi-a-finance
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12569104.html