Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Právo a podnikání

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A1B16PAP Z,ZK 5 2+2s česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Úvod do právní terminologie. Právní úprava podnikání v ČR. Právní úprava podnikání v EU a právní závaznost pro podnikatelské subjekty v ČR. Základní právní předpisy v oblasti podnikání. Úvod do obchodního práva, obchodně-závazkové vztahy, obchodní společnosti, družstva a sdružení, veřejnoprávní kontrola. Úvod do občanského práva, občansko-závazkové vztahy, fyzické a právnické osoby, analogie zákona i práva, veřejnoprávní kontrola. Úvod do živnostenského práva, práva a povinnosti podnikatelů, podnikající živnostenským způsobem, vznik a druhy živnostenských oprávnění, veřejnoprávní kontrola. Úvod do pracovního práva, pracovně-právní vztahy, typy smluvních vztahů, veřejnoprávní kontrola. Ochrana hospodářské soutěže. Vymahatelnost práva a vykonávací řízení v ČR i EU.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A1B16PAP

Požadavky:

viz. https://ekonom.feld.cvut.cz/web/index.php?option=com_content&task=section&id=7&Itemid=236

Osnova přednášek:

1.Úvod do právní term. Úprava pod. v ČR a EU, mez. právo a smlouvy.

2.Právní předpisy v oblasti pod. Právní závaznost a vykonatelnost rozhodnutí orgánu veřejné správy a samosprávy v ČR a EU, princip teritoriality.

3.Zvlástní část I. Úvod do obch. práva. Zákl.pojmy, typy obch.spol., podmínky jejich založení, obsah závazkových vztahů, obecné a zvláštní podmínky pro výkon stat.funkce, právní důvody zrušení a zániku.

4.Spol. s r.o. - povaha a podmínky vzniku spol., postavení spol., orgány spol., základní jmění, zrušení a zánik.

5.A.s. - povaha a podmínky vzniku spol., význam sukcesivního i simultánního vzniku, postavení akcionářů, orgány spol., základní jmění, zrušení a zánik.

6.K.s. - povaha a podmínky vzniku spol., postavení komplementářů a komanditistů, orgány spol., základní jmění, zrušení a zánik.

7.V.o.s. - povaha a podmínky vzniku spol., postavení spol., orgány spol., základní jmění, zrušení a zánik.

8.Družstvo, zájmové sdružení právnickych osob - povaha a podmínky vzniku spol., postavení účastníků, orgány spol., základní jmění, zrušení a zánik.

9.Smluvní typy. Právní úprava, subjekty, obsah, obligatorní a fakultativní náležitosti, sml. o dílo, kupní sml., sml. o obstarání záležitostí.

10.Ochr. hospod.soutěže. Vymahatelnost práva a vykonávací řízení v ČR i EU.

11.Úvod do obč. práva. Základní pojmy, věcná a místní působnost, právní skutečnosti, obligatorní a fakultativní náležitosti právních úkonů, subsidiarita práva.

12.Úvod do živn.práva. Základní pojmy, práva a povinnosti podnikatelů, podnikající živn.způsobem, vznik a druhy živn.oprávnění, veřejnoprávní kontrola.

13.Úvod do prac.práva. Základní pojmy, typy pracovněprávních vztahů, obligatorní i fakultativní náležitosti prac.smlouvy, manažerská sml.

14.Reserva

Osnova cvičení:

1.Pravidla a zásady cvičení, podmínky zápočtu. Právní předpisy v oblasti podnikání.

2.Typy obchodních společností, založení.

3.Sestavení společenské smlouvy.

4.Transformace s.r.o. na a.s.

5.Typy obchodních smluv, příklady smluv.

6.Vztah obchodní společnosti a občana, ochrana práv občana a hospodářské soutěže.

7.Založení živnosti.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1.Pelikánová, I.: Obchodní právo I, ASPI

2.Jakubka, J.: Zákoník práce pro praxi, Anag

3.Horzinková, E.: Živnostenský zákon pro praxi, Anag

4.Pomahac, R.: Evropské veřejné právo, ASPI

5.Platné zákony ČR (Obchodní zákoník, Občanský zákoník, Živnostenský zákon, ...)

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12568904.html