Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Spolehlivost a zabezpečenost soustav

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD0M15SZS Z,ZK 5 14+6s česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektroenergetiky
Anotace:

Cílem předmětu je získání základních znalostí o zabezpečenosti a spolehlivosti elektroenergetických systémů na základě deterministické a zejména pravděpodobnostní analýzy. Po úvodním shrnutí a rozšíření matematického aparátu pro pravděpodobnostní a statistické výpočty je hlavní pozornost zaměřena na metodiku vyhodnocování spolehlivosti těchto systémů na základě posouzení spolehlivosti dílčích prvků a jejich charakteristik v různých provozních režimech. Pozornost je rovněž věnována problematice údržby a simulaci destruktivních zkoušek.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD0M15SZS

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0M15SZS

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Přehled běžných diskrétních rozdělení používaných v elektroenergetice, typické aplikace.

2. Přehled běžných spojitých rozdělení používaných v elektroenergetice, typické aplikace.

3. Diskrétní a spojité stochastické procesy (Markovovské řetězce, Poissonův proces, proces obnovy) v elektroenergetice I - teorie.

4. Diskrétní a spojité stochastické procesy v elektroenergetice II - typické aplikace.

5. Rozhodovací analýza a analýza rizika, rozhodovací kritéria.

6. Pojem spolehlivosti elektroenergetického systému, ukazatelé spolehlivosti a jejich určování.

7. Metody vyhodnocování spolehlivosti systému a vliv nejistoty jejich ukazatelů.

8. Návrh přenosových systémů s ohledem na jejich spolehlivost.

9. Preventivní údržba elektroenergetických zařízení (problematika minimálních nákladů a maximální spolehlivosti).

10. Deterministický a stochastický přístup k řešení problematiky ustálených stavů.

11. Deterministický a stochastický přístup k řešení problematiky přechodných stavů.

12. Pravděpodobnostní analýza vybraných poruchových stavů.

13. Pravděpodobnostní analýza stability systému.

14. Metoda Monte Carlo v elektroenergetice.

Osnova cvičení:

1. Diskrétní rozdělení v elektroenergetice, typické příklady.

2. Spojitá rozdělení v elektroenergetice, typické příklady.

3. Předpovědi na základě stochastických procesů.

4. Spolehlivost dílčích prvků elektroenergetických systémů a spolehlivost celku.

5. Deterministické a stochastické metody pro ustálené a přechodné stavy.

6. Základní pravidla údržby v menších elektroenergetických systémech.

7. Pravděpodobnostní analýza zkratu v jednoduché elektrizační soustavě.

8. Simulace destruktivních zkoušek metodou Monte Carlo.

9. Zadání semestrálních projektů.

10. Konzultace semestrálních projektů.

11. Konzultace semestrálních projektů.

12. Prezentace semestrálních projektů.

13. Prezentace semestrálních projektů.

14. Shrnutí a zhodnocení semestrálních projektů.

Cíle studia:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce.

Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Studijní materiály:

Studijní materiály jsou k dispozici na www.powerwiki.cz.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Další informace:
http://www.powerwiki.cz/wiki/Vyuka
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 9. 12. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1243306.html