Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Marketing

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD1M16MAR Z,ZK 5 14+6s česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Marketing management. Idea marketingu a jeho úloha v řízení firmy. Marketingový výzkum a marketingový informační systém. Analýza marketingových informací. SWOT analýza. Nákupní chování, užitná hodnota produktu, spokojenost zákazníka. Tržní segmentace. Marketingové plánování. Analytické metody (poziční mapa, analýza cyklu životnosti produktu, výrobková portfolia, hodnototvorný řetezec, benchmarking atd.) Volba a realizace marketingové strategie. Marketingový mix. Produktová, sortimentní a servisní politika. Kontraktační politika. Komunikační politika. Distribuční politika. Marketingový kontroling a audit, organizace marketingu.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD1M16MAR

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A1M16MAR

Požadavky:

viz. https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/marketing

Osnova přednášek:

1.Management a marketing

2.Marketingová koncepce řízení firmy

3.Marketingový výzkum

4.Chování poptávajících a segmentace trhu

5.Strategické marketingové plánování

6.Analytické metody strategického plánování

7.Marketingový mix

8.Výrobková, sortimentní a servisní politika

9.Inovace, diferenciace, variace

10.Kontraktační politika, tvorba cen

11.Komunikační politika

12.Volba odbytových cest a prodej

13.Volba marketingových strategií v různých situacích

14.Postavení a organizace marketingu v rámci firmy

Osnova cvičení:

1.Manažerský kruh, nástroje managementu

2.Koncepce managementu, marketingová koncepce

3.Marketingový výzkum - formy, metody

4.Volba metody výzkumu

5.Dotazování, hodnocení výsledku

6.Analýza silných a slabých stránek

7.Cyklus životnosti výrobku

8.Výrobkové portfolio

9.Výrobková politika firmy

10.Cenová politika

11.Volba reklamního prostředku

12.Marketingová strategie, marketingový mix

13.Závěrečný test

14.Hodnocení, zápočet

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Tomek, G., Vávrová, V.: Marketing od myšlenky k realizaci, 3. aktualizované a doplněné vydání, Praha: Professional Publishing, 2011

2.Tomek, G., Vávrová, V.: Vize tržního úspěchu, Praha: Professional Publishing, 2012

3.Tomek, G., Vávrová, V.: Jak zvýšit konkurenční schopnost firmy. Praha: C. H. Beck 2009. ISBN 978-80-7400-098-0

4.Kotler, P.: Marketing management. 10. rozs. vydání,Grada Publishing, Praha 2001

5.Kotler, P.: Marketing Management. 10th Edition, Prentice-Hall Inc. 2000

6.Randall, G.: Principles of Marketing, Thomson Learning 2001

7.Tomek G., Vávrová V., Vašíček, J.: Marketing v energetice, Grada Publishing, 2002

8.Tomek, G., Vávrová, V.: Výrobek a jeho úspěch na trhu, Grada, Praha 2001

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Další informace:
https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/marketing
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 10. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1242506.html