Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Elektrické světlo a teplo

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD1M15EST Z,ZK 5 14+6c česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektroenergetiky
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s nejčastějšími aplikacemi optického záření, s možnostmi využití moderních fotometrických a kolorimetrických zařízení v praxi, se zásadami řízení provozu osvětlení a návrhu soustav dynamického osvětlení i s tendencemi současného vývoje světelných zdrojů a svítidel. Cílem druhé části předmětu je seznámit studenty se zákonitostmi sdílení tepla, problematikou tepelných čerpadel a řešením optimalizačních problémů v silnoproudé elektrotechnice.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD1M15EST

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A1M15EST

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce.

Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Osnova přednášek:

1. Přijímače záření. Přístroje moderní objektivní fotometrie a kolorimetrie.

2. Využití účinků optického záření v praxi.

3. Denní osvětlení. Oslunění.

4. Prostorové vlastnosti osvětlení. Charakteristiky světelného pole.

5. Řízení provozu osvětlovacích soustav. Dynamické osvětlení.

6. Parametry a vlastnosti moderních světelných zdrojů.

7. Tendence ve vývoji optických soustav svítidel.

8. Teplo, teplota, zákony zachování, rovnice kontinuity, Fourierův zákon, Fourier-Kirchhoffova rovnice.

9. Sdílení tepla konvekcí, použití kriteriálních vztahů pro určení součinitele přestupu tepla konvekcí.

10. Zákony sálání, konfigurační faktory, výměna tepla sáláním.

11. Výpočty složitějších případů sdílení tepla, užití SW pro FEM výpočty.

12. Tepelná pohoda člověka, problematika elektrického vytápění a klimatizace.

13. Tepelná čerpadla, výměníky tepla, úspory energie při vytápění objektů.

14. Optimalizační metody a jejich užití v silnoproudé elektrotechnice.

Osnova cvičení:

1. Rozbor základních vztahů mezi světelně technickými veličinami.

2. Fotometrické ověřování parametrů luxmetru.

3. Měření vybraných parametrů světelných zdrojů.

4. Toková a bodová metoda výpočtu osvětlenosti.

5. Návrh osvětlovací soustavy místnosti.

6. Hodnocení oslnění.

7. Počítačové ověření návrhu osvětlení místnosti.

8. Řešení vybraných teplotních polí v SW Mathematica.

9. Určování součinitele přestupu tepla konvekcí.

10. Výpočty výměny tepla sáláním.

11. Výpočty složitějších případů sdílení tepla, užití SW pro FEM výpočty.

12. Výpočty tepelné pohody člověka, užití Mollierova diagramu vlhkého vzduchu.

13. Výpočty systémů s tepelnými čerpadly.

14. Ukázky užití optimalizačních algoritmů v silnoproudé elektrotechnice.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Studijní materiály jsou k dispozici na www.powerwiki.cz.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Další informace:
http://www.powerwiki.cz/wiki/Vyuka
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1241906.html