Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Výroba energie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD1M16VEN KZ 5 14+6s česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Zdroje energie, energetické procesy, obecné energetické zařízení, jeho energetická bilance a charakteristiky. Přehled technologií (klasických i nekonvenčních) výroby energie - elektřina, pára, horká voda, tuhá, tekutá a plynná paliva. Energetické výrobny vč. druhů a jejich hlavních částí, základní provozní charakteristiky a výpočty THU, provozní a technickoekonomické vlastnosti, provoz, řízení. Ekologické důsledky provozu energetických výroben a opatření pro jejich minimalizaci.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD1M16VEN

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A1M16VEN

Požadavky:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/vyroba-energie

Znalosti z předmětu Energetická strojní zařízení nebo ekvivalent.

Osnova přednášek:

1.Obecné energetické zařízení, bilance, energetické charakteristiky

2.Energetická paliva tuhá, klasifikace, technickoekonomické vlastnosti

3.Dtto paliva kapalná a plynná

4.Výrobny elektrické energie a tepla, klasifikace, tech. a ekon. charakteristiky

5.Technologické procesy v tepelných elektrárnách

6.Spalovací procesy, hmotnostní a energetická bilance

7.Likvidace škodlivých exhalací (SO2 a NOx) - ekonomické důsledky

8.Hmotnostní a energetická bilance kotelny a strojovny

9.Vodní hospodářství tepelných elektráren a chladicí soustava

10.Elektrárny s plynovými turbínami a paroplynovými cykly, tech a ek. charakteristiky

11.Jaderné elektrárny, klasifikace a tech. a ek. porovnání jednotlivých druhů

12.Účinnost jaderné elektrárny, jaderné palivo a jeho spotřeba

13.Vodní elektrárny, provozní vlastnosti, energ. charakteristiky

14.Jiné (nekonvenční) zdroje elektrické energie a tepla

Osnova cvičení:

1.Ověření základních znalostí o strojních energetických zařízeních (vstupní test)

2.Výpočty THU energetických procesů (účinnost, měrná spotřeba, měrné ztráty)

3.Přepočty jakostních charakteristik tuhých energetických paliv

4.Přepočty jakostních charakteristik kapalných a plynných paliv

5.Příklady výpočtů charakteristik spalovacích procesů (spalovací trojúhelníky)

6.Stanovení účinnosti parního kotle přímou a nepřímou metodou

7.Výpočet hmotnostní a energetické bilance parní výrobny - test

8.Výpočet potřeby a spotřeby vody tepelné elektrárny

9.Výpočet ukazatelů kondenzace (vzduch, porovnávací diagram aj.)

10.Výpočet paroplynového cyklu (hmotnostní a energetická bilance)

11.Určení dělicího faktoru a propočtů obohacovacích cyklů jaderného paliva

12.Výpočet spotřeby jaderného paliva

13.Příklady technicko-provozních výpočtů ve vodní elektrárně

14.Záverečný test

Cíle studia:
Studijní materiály:

1.Kadrnožka, J.: Tepelné elektrárny a teplárny. SNTL, Praha 1984

2.Balák, R.: Nové zdroje energie. SNTL, Praha 1989

3.Dvorský E., Hejtmánková P.: Kombinovaná výroba elektrické a tepelné energie. BEN-technická literatura 2005.

4.Lulkovičová O. a kol.: Zdroje tepla a domovní kotelny. JAGA Group 2004.

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/vyroba-energie

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Další informace:
https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/vyroba-energie
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 5. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1238706.html