Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Controlling

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD1M16CTR Z,ZK 6 14+6s česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Controlling jako moderní přístup k řízení organizace. Vývoj od funkcionálního pojetí, přes reporting až po celistvý koncept podnikového řízení v kontextu aktuálních publikací i špičkové podnikové praxe. Kurz zdůrazňuje klíčová propojení jednotlivých funkčních oblastí, ale také určujících procesů, resp. činností v podnikovém systému řízení. Prezentuje metody a další manažerské nástroje, které lze využít pro řízení jednotlivých součástí (entit) ve vzájemné interakci. Pro prezentaci určujících principů, které jsou vysvětlovány v průběhu kurzu, slouží ilustrační úlohy. Pro výuku jsou připraveny modely, které demonstrují klíčové integrační vazby s využitím vhodných manažerských nástrojů.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD1M16CTR

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A1M16CTR

Požadavky:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/controlling

Osnova přednášek:

1.Řízení organizace, přístupy k řízení, role controllingu a nástrojů manažerského účetnictví. Základní entity řízení organizace a jejich vazby.

2.Konvergenční controllingovy koncept. Základní controllingová linka.

3.Technicko-finanční integrace. Integrace věcného a finančního plánu. Úvod k interaktivním modelům pro prezentaci klíčových integračních vazeb.

4.Procesní řízení. Role činností v řízení organizace. Activity based management (ABM).

5.Řízení nákladů jako součást řízení podniku. Role rozpočtu, kalkulace a operativní evidence a jejich interakce.

6.Manažerské nástroje controllingové aplikace. Metoda hodinové nákladové sazby (HNS).

7.Manažerský efekt metody HNS a jejích alternativ.

8.Metodologie okruhu výkonů. Target costing.

9.Integrační vlastnosti manažerských nástrojů I: Metoda HNS, vícestupňový příspěvek na úhradu, provozní rozpočty

10.Integrační vlastnosti manažerských nástrojů II: Balanced scorecard, řízení vztahu se zákazníky (CRM).

11.Role času v současném řízení. Určující časová optima. Řízení výkonnosti.

12.Nákladová analýza. Náklady jako důsledek rozhodnutí.

13.Struktura plánové soustavy organizace v kontextu současných podmínek pro řízení. Role ex-ante propočtů a ex-post vyhodnocení. Vývoj kvalifikace a role controllera.

14.Závěrečné shrnutí a rekapitulace hlavního poselství kurzu.

Osnova cvičení:

1.Pravidla práce na cvičeních. Úvodní test znalostí z návazných předmetů. Zadání 1. prezentační úlohy na controllingovou linku.

2.Prezentace 1.úlohy posluchači s důrazem na controllingové charakteristiky řízení. Zadání 2.prezentační úlohy s využitím modelu NFP.

3.Prezentace výchozí verze 2. úlohy posluchači a diskuse ke klíčovým technicko-finančním vazbám.

4.Rozbor a diskuse nad prezentacemi 2. úlohy posluchači. Simulace změn finančního plánu v důsledku změn nefinančních faktorů. Průbězný test 1. Zadání úlohy 3 - Sestavení rozpočtu s důrazem na činnosti.

5.Prezentace 3. úlohy posluchači - první část. Rozbor a diskuse ke tvorbě a vyhodnocování rozpočtů v kontextu řízení činností a řízení nákladů.

6.Prezentace 3. úlohy posluchači - druhá část. Zadání úlohy 4 - Řízení nákladů na produkt (s využitím Metody HNS: vertikální nebo controllingová alternativa).

7.Prezentace 4. úlohy posluchači - první část. Rozbor a diskuse k využití Metody HNS při řízení nákladů činností, procesů, útvarů, produktů.

8.Prezentace 4. úlohy posluchači - druhá část.

9.Průběžný test 2. Zadání úlohy 5 - Řízení nákladů na produkt pro předvýrobní, výrobní a povýrobní etapu životního cyklu produktu s využitím Modelu-3P (+ lze využít zpracovanou úlohu 4, případně i úlohu 2).

10.Prezentace výchozí verze 5. úlohy posluchači a diskuse ke klíčovým vazbám.

11.Prezentace výchozí verze 5. úlohy posluchači a diskuse ke klíčovým vazbám - druhá část. Simulace změn pro dosazení nákladového limitu/produkt.

12.Simulace změn pro dosazení nákladového limitu/produkt - pokračování. Průběžný test 3.

13.Prezentace kompletní úlohy 2 a kompletní úlohy 5 s využitím Modelu-NFP a Modelu-3P. Rozbor a diskuse ke controllingovym faktorům.

14.Prezentace kompletní úlohy 2 a kompletní úlohy 5. Rozbor a diskuse ke controllingovym faktorům. Zápočet.

Cíle studia:

Cílem kurzu je prezentovat controlling jako soudobý, ucelený přístup k řízení podniku (organizace, instituce) a současně jako přístup k řízení projektů, které podnik realizuje, ať již jako produkty či na podporu interních procesů. Ukázat jeho vývoj od funkcionálního pojetí, přes reporting až po celistvý koncept řízení podniku v kontextu aktuálních publikací i špičkové praxe. Kurz zdůrazňuje klíčová integrační propojení jednotlivých funkčních oblastí, ale také určujících procesů, resp. činností v systému řízení podniku. Prezentuje metody a další manažerské nástroje, které lze využít pro řízení jednotlivých součástí (entit) ve vzájemné interakci. Pro prezentaci určujících principů, které jsou vysvětlovány v průběhu kurzu, slouží ilustrační úlohy. Značný důraz je kladen na řízení nákladů, protože to je integračním a současně zásadním prvkem podnikového řízení a je základem controllingového řízení ve většině podniků. Posluchači v seminární části sestavují vlastní úlohy, které musí splňovat stanovené cíle. Určující pro řešení úloh je splnit zadané cíle úlohy. Pro výuku jsou též připraveny modely, které demonstrují klíčové integrační vazby s využitím vhodných manažerských nástrojů. Kurz navazuje zejména na kurzy zaměřené na management podniku, projektové řízení a finanční management. Na seminářích, při přípravě a prezentaci zadaných úloh, se předpokládá práce zpravidla ve 2-3 členných týmech. Při testech je práce striktně individuální.

Studijní materiály:

1.Zralý, M.: Podklady ke kurzu: Texty, prezentace, vzorové úlohy, připravené modely

2.Zralý, M.: Vývoj pojetí controllingu, Controlling, 4/2003, ISSN 1801-6251, Společnost pro controlling a podnikové řízení, Praha

3.Eschenbach, R.: Controlling, Codex Praha, 2000

4.Horváth, P.: Controlling, Vahlen, München, 2002

5.Kaplan, R.S., Norton D.P.: Alignment, Harvard Business School Press, Boston, 2006

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Další informace:
https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/controlling
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 10. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1209706.html