Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Právo v podnikání

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2383003 Z 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Předmět je určitým doplněním odborného ekonomického a managerského vzdělání studentů příslušného oboru. Má blíže rozvinout legislativní rámec podnikatelské činnosti, ve které budou absolventi ve své budoucí praxi převážně působit, ať již jako podnikající osoby případně osoby v závislé činnosti. Předmět se proto zaměřuje nejen na obecné otázky právního režimu podnikání dle občanského zákoníku a některých zvláštních zákonů, ale je potřebné zvládnout též podstatu dalších právních institutů, které s podnikáním souvisejí a jsou zejména předpokladem úspěšného a bezporuchového výkonu této činnosti. Absolvování předmětu by mělo studentům poskytnout též některé praktické návody k postupům, které s problematikou souvisí, jako je získání odpovídajícího podnikatelského oprávnění, řízení ve věcech obchodního rejstříku, postup při zakládání obchodních společností, vstup do pracovněprávních vztahů a jejich ukončení a další.

Požadavky:

Písemná práce dle zadání vyučujícího. Zápočtový test.

Osnova přednášek:

l. Pojem a právní úprava podnikatelské činnosti v ČR a EU.

2. Podnikatelé a jejich členění.

3. Základy živnostenského práva.

4. Obchodní firma. Právní jednání podnikatelů.

5. Obchodní rejstřík.

6. Obchodní korporace I.

7. Obchodní korporace II.

8. Právo hospodářské soutěže.

9. Závazkové vztahy.

10. Odpovědnost ze závazkových vztahů.

11. Pracovněprávní vztahy při podnikání.

12. Vybrané otázky cenných papírů.

13. Insolvence podnikatelů

Osnova cvičení:

1.Úvodní cvičení

Zadání úkolů. Požadavky na zápočet. Zopakování základů právní úpravy podnikání

2.Základy živnostenského práva

Ověření znalosti právní úpravy podmínek provozování živnosti. Postup při ohlášení živnosti a žádosti o koncesi

3.Obchodní rejstřík

Procvičení způsobů zahájení řízení ve věcech zápisu do obchodního rejstříku

Opisy z obchodního rejstříku

Soudní poplatky za řízení ve věcech obchodního rejstříku

4.Obchodní společnosti

Ověření znalosti právní úpravy způsobů založení obchodních společností

Sepsání společenské smlouvy o založení komanditní společnosti

5.Obchodní závazkové vztahy

Ověření znalosti právních důvodů vzniku a zániku závazků

Rozlišení absolutních a relativních obchodů

Procvičení obchodních smluv

6.Pracovněprávní vztahy při podnikání

Ověření znalosti právní úpravy způsobů zániku pracovního poměru

Sepsání výpovědi

Hodnocení. Zápočty

Cíle studia:
Studijní materiály:

Ondřej/Plchová/Abrahám/Pulgert: Ekonomické a právní aspekty podnikání v EU, C.H.BECK, 2007

Eliáš,K.a kol.: Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem, Sagit, a.s., 2012

Tichý,L.: Obecná část občanského práva, C.H.BECK, 2014

Čihák,L.: Nové soukromé právo - rekodifikace, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň, 2013

Hurdík,J. a kol.: Občanské právo hmotné, Obecná část, Absolutní majetková práva, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň, 2013

Janků,Kelblová,Uhlířová,Zapletalová: Nové občanské právo v kostce- Stručný úvod, C.H.Beck

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1138006.html