Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Projektový management inovací

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2381103 Z,ZK 4 3P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Předmět naučí studenty řídit projekty zavádění japonských metod zvyšování produktivity výrobních a provozních systémů podniků jako jsou Just in Time a Lean Manufacturing. Předmět vhodně staví na předchozím studiu technických, manažérských a ekonomických předmětů. Plní náročné požadavky kladené na studenta k převzetí odpovědnosti za řízení i náročných racionalizačních projektů. Studenti plně zvládnou úspěšné japonské metodologie projektové přípravy, realizace a hodnocení racionalizačních projektů jako jsou například Toyota Production System, Kaizen či Six Sigma. Jako manažeři vlastních projektů se naučí zvládat různé metody síťové analýzy. Budou vedeni k tvůrčímu myšlení, samostatnému uvažování a inovacím prostřednictvím praktického procvičování. Jak sledovat, identifikovat a hodnotit odchylky a jejich příčiny, jak skutečně řídit termíny a náklady jak interních, tak i externích projektů. Student ovládne nástroje úspěšného a efektivního projektového controllingu, seznámí se s novými pohledy na organizaci projektových činností. Bude schopen využívat ve svých projektech principy řízení pomocí odchylek a kritického řetězu. Předmět je vysoce aktuální z hlediska současných požadavků podnikové praxe.

Požadavky:

Požadavky na udělení zápočtu: Docházka, aktivní účast, zápočtový test, seminární práce. Zkouška z probraných okruhů.

Osnova přednášek:

Zaměření projektu na zadavatele a zákazníka. Podnikatelská charakteristika řízení výrobního systému. Tvorba vazeb výrobní konkurenceschopnosti, produktivity a podnikových strategií. Praktická aplikace japonských metod zvyšování produktivity jako míry efektivnosti a konkurenceschopnosti. Tvůrčí využití a rozvoj trendů budování moderních provozních projektů. Účelné propojení agregátního plánování s výrobním plánováním a rozpočtováním. Způsoby sestavení podnikatelského plánu výroby. Rozvoj metod provozního rozhodování za nejistoty a rizika. Praktické užití metod prognózování. Zapojení hodnotové analýzy do procesů výrobní standardizace. Vazba plánování projektových zdrojů a kapacit s rozvojem systémů provozní kvality. Řízení změn projektových filozofií ve vazbě na moderní stroje a nástroje, včetně správné volby nových řídicích systémů. Dosažení podnikatelských cílů na trhu pomocí prosazování nejvyšší míry neustálé změny a vývoje. Stimulace k využívání nových podnikatelských příležitostí. Příklady řešené na cvičeních a přednáškách. Diskutované výrobní problémy.

1.Cíl a smysl PRMGI, současné trendy podnikání

2.Kategorizace inovací a projektů

3.Postup přípravy projektu inovace

4.Postup realizace inovačního projektu

5.Postup bilancování inovačního projektu

6.Řízení inovací provozních a výrobních systémů

7.Řízení marketingových projektů inovací produktu

8.Sestavení projektu Strukturálního fondu EU

9.Hodnocení projektu Strukturálního fondu EU

10.Strategie inovačních aktivit podniku

11.Rozhodování projektového manažera

12.Řízení rozvoje tvořivosti

13.Analýza případových studií úspěšných inovačních projektů

Osnova cvičení:

Témata cvičení (poloviční počet hodin 3+1):

1. Postup přípravy a bilancování projektu inovace

2. Řízení inovací provozních a výrobních systémů

3. Řízení marketingových projektů inovací produktu

4. Sestavení projektu Strukturálního fondu EU

5. Hodnocení projektu Strukturálního fondu EU

6. Analýza případových studií úspěšných inovačních projektů

7. Prezentace samostatných prací.

Cíle studia:

Předmět seznamuje studenty s projektovým řízením jako se součástí strategického řízení pod-niku. Cílem předmětu je rychlé a komerčně úspěšné zavedení technické inovace na trh. Před-mět základním způsobem integruje konstrukční, technologické a manažérsko-ekonomické požadavky, kladené na úspěšný projekt. Předmět je základní fází přípravy studenta k převzetí praktické odpovědnosti za včasné ukončení komplexního systému návazných projektových činností, do pevně stanovených termínových limitů. Studenti si osvojí nejdůležitější praktické dovednosti úspěšných inovačních projektů, seznámí se s metodologií projektového plánování, prakticky si procvičí různé metody síťové analýzy, naučí se základům prognózování dob trvá-ní dílčích projektových činností, zdokonalí se v tvůrčích aktivitách a samostatném uvažování. Seznámí se s metodami práce manažera projektu a různými způsoby organizace jeho pracov-ních postupů. Procvičí si nejpodstatnější prvky minimalizace rizik, ohrožujících včasnou realizaci harmonogramů projektu. Každý student vypracuje svůj vlastní projekt.

Studijní materiály:

Kavan M.: Projektový management inovací, Ediční středisko ČVUT, 2007.

Kavan M.: Výrobní a provozní management, Grada Publishing, 2002.

Gray C., Larson E.: Project Management, McGraw-Hill, 2003.

Rosenau Milton: Řízení projektů, Computer Press, 2000.

Poznámka:

Garant a přednášející: Doc. Ing. Michal Kavan, CSc.

Další informace:
http://www.rep.fs.cvut.cz
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1137806.html