Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Stavební fyzika 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124SF3 Z,ZK 2 1P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Úvod do akustiky: zvuk v životním a pracovním prostředí člověka, vnímání zvuku, základní veličiny, limity zvuku, zdroje zvuku, šíření zvuku ve volném a difúzním poli, šíření zvuku přes překážku, šíření ve zvukovodu, pohlcování zvuku, účelové pohlcovače, akustika konstrukcí, zvuková izolace, neprůzvučnost jednoduchých a dvouprvkových konstrukcí, kročejový zvuk, základy prostorové akustiky, vlnová akustika, geometrická akustika, statistická akustika, základy urbanistické akustiky.

Požadavky:
Osnova přednášek:

technický obor akustika, zvuk v životním a pracovním prostředí člověka, vnímání zvuku, vnímání zvuku a jeho hodnocení: intenzita, kmitočet, působení v čase, informační hodnota, interindividuální citlivost, hladiny, decibel, nejvyšší přípustné hodnoty hluku (NV 148/2006 Sb.)

zdroj bodový, liniový, plošný, hladina akustického výkonu, činitel směrovosti, šíření zvuku ve volném akustickém poli, vliv vzdálenosti, šíření zvuku v difúzním akustickém poli, pole přímých vln, pole odražených vln, pohltivost zvuku

činitel pohltivosti zvuku, pohlcovače porézní, pohlcovače typu kmitající membrána (deska), rezonanční pohlcovače (Helmholzovy), snižování hluku pohlcováním, absorpční tlumiče VZT

zvuk v budově, zvuk definovatelný a nedefinovatelný, airborn and structureborn nise, neprůzvučnost, definice, měření, hodnocení, limity, výpočet neprůzvučnosti jednoduché konstrukce

výpočet neprůzvučnosti dvouprvkové konstrukce, rezonance typu hmotnost - poddajnost, hmotnost, půlvlnná rezonance, kročejový zvuk, definice, hodnocení, limity

výpočet kročejového zvuku těžké plovoucí podlahy

základy vlnové akustiky, mody místnosti, návrh rozměrů sálu, základy geometrické akustiky, Fermatův princip, návrh stropu sálu, základy statistické akustiky, doba dozvuku a její hodnocení, šíření zvuku dopravního proudu, vliv terénu a překážek.

Osnova cvičení:

výpočet ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ve chráněném venkovním prostoru od stacionárního zdroje zvuku. Uplatnění útlumu clonou. Hodnocení výsledku podle NV 272/2011 Sb.

výpočet hladiny akustického tlaku A v poli odražených vln uzavřeného prostoru od ustáleného zdroje zvuku (ventilátor). Výpočet doby dozvuku pomocí Sabinova a Eyringova vztahu. Uplatnění zvuk pohlcujícího obkladu stropu. Hodnocení výsledku podle NV 148/2006 Sb.

výpočet neprůzvučnosti jednoduché konstrukce ze zadaného materiálu a zadané tloušťky. Porovnání se směrnou křivkou a stanovení vážené hodnoty. Posouzení podle ČSN 730532 Návrh tloušťky konstrukce vzhledem k požadavku.

návrh tloušťky vzduchové mezery a výpočet neprůzvučnosti kombinované konstrukce. Porovnání se směrnou křivkou a stanovení vážené hodnoty. Posouzení podle ČSN 730532.

výpočet hladiny kročejového zvuku zadané těžké plovoucí podlahy. Porovnání se směrnou křivkou a stanovení vážené hodnoty. Posouzení podle ČSN 730532.

Cíle studia:

Seznámit posluchače s oborem stavební akustika s důrazem na podobor akustika stavebních konstrukcí.

Studijní materiály:

Kaňka J.: Stavební fyzika 1 - Akustika budov, ČVUT Praha 2007

Kaňka, J. Nováček. J: Stavební fyzika 3 - Akustika pozemních staveb, ČVUT 2015

Kaňka J: Akustika stavebních objektů, ERA Brno 2009

Poznámka:
Další informace:
http://kps.fsv.cvut.cz/index.php?lmut=cz&part=people&id=23
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1099406.html