Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Technology I.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E331067 Z,ZK 5 3P+2C anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav strojírenské technologie
Anotace:

Slévárenské vlastnosti slitin. Tavení. Očkování. Modifikace. Lití. Tuhnutí odlitků. Výroba forem a jader. Tepelné zpracování odlitků. Plastická deformace. Rozdělení tvářecích pochodů. Polotovary: ohřev, dělení. Tváření za tepla a za studena. Tvářecí stroje. Svarové spoje. Svařitelnost. Základní způsoby svařování. Zkoušky svarů. Tepelné dělení. Pájení. Povrchové úpravy. Zpracování plastů a prášků.

Požadavky:

Základy technologie 1

Účast na cvičeních 90%

Zpracování všech referátů

Osnova přednášek:

1.Slévání. Slévárenské vlastnosti. Interakce taveniny s formou. Rozpustnost plynů. Objemové změny při chladnutí a tuhnutí. Odměšování.

2.Metalurgie slévárenských slitin. Metalurgie šedé litiny. Tavení a očkování šedých litin. Výroba temperované litiny. Výroba litiny s kuličkovým grafitem. Výroba bílé a tvrzené litiny.

3.Metalurgie ocelí na odlitky. Slévárenské slitiny neželezných kovů. Metody výroby forem a jader. Formování na syrovo. Bezrámové formování. Impulzní formování. Výroba forem a jader ze směsí pojených vodním sklem. Skořepinové formování. Metoda horkého a studeného jaderníku. Lití metodou vytavitelného modelu. Lití metodou spalitelného modelu. Vakuové formování.

4.Odlévání. Vtoková soustava. Odstředivé lití. Kokilové lití. Tlakové lití. Nízkotlaké lití. Plynulé lití. Lití ve vakuu. Tuhnutí odlitků. Nálitkování. Konstrukce odlitků.

5.Tváření. Výhody a nevýhody tváření. Rozdělení tvářecích procesů. Tváření za tepla a za studena. Rekrystalizace. Přetvárný odpor. Mechanizmus plastické deformace. Schémata deformace. Zákony plastické deformace. Základní technické parametry tvářecích strojů. Druhy tvářecích operací. Materiály používané pro tváření. Polotovary. Příprava materiálu - dělení. Ohřev materiálu. Zařízení pro ohřev materiálu.

6.Technologie objemového tváření. Pěchování. Volné kování. Tvářecí stroje pro volné kování. Zápustkové kování. Tvářecí stroje pro zápustkové kování. Protlačování. Kalibrace. Ražení. Tažení tyčí a drátů.

7.Válcování plechů, tyčí, profilů a trubek. Technologie plošného tváření. Stříhání. Ohýbání. Tažení. Tlačení.

8.Technologie tváření práškových kovů. Technologie zpracování plastů a kompozitů. Vlastnosti plastů. Základy organické chemie. Třídění polymerů. Viskoelastické deformační chování polymerů. Polymerizace. Polykondenzace. Kompozity. Výztuž. Matrice. Technologie zpracování plastů - vstřikování, vytlačování, lisování, přetlačování, vakuové tvarování, vyfukování, válcování, kalandrování.

9.Rozdělení svařovacích procesů. Druhy svarů. Technologičnost svařovaných konstrukcí. Metalurgie svařování. Svařitelnost kovových materiálů.

10.Svařitelnost ocelí, šedé litiny, neželezných kovů. Trhliny ve svarových spojích. Plamenové svařování.

11.Pájení. Obloukové svařování. Svařovací zařízení pro obloukové svařování. Přídavné materiály. Svařování pod tavidlem. Svařování MIG, MAG a WIG. Elektrostruskové svařování. Tepelné dělení materiálu.

12.Odporové svařování. Pnutí a deformace svarových spojů a svařovaných konstrukcí. Kontrola jakosti svarových spojů. Značení svarových spojů na výkresech. Příprava vyššího svařovacího personálu. WPS a WPAR.

13.Povrchové úpravy. Koroze a protikorozní ochrana. Druhy korozního poškozování.

14.Technologie povrchových úprav. Předúprava povrchu. Mechanické úpravy povrchu. Chemické úpravy povrchu. Kovové povlaky. Nekovové anorganické povlaky. Organické povlaky z nátěrových hmot. Ochrana životního prostředí.

Osnova cvičení:

1.Úvodní cvičení - BOZ + opakování diagram Fe - Fe3C

2.Ukázky technologií povrchových úprav, technologické postupy - referát 1

3.Referát 1 - presentace

4.Diagram tahové a tlakové zkoušky - referát 2

5.Přetvárný odpor a zápustkové kování

6.Tažení čtyřhranné nádoby. Odevzdání referátu 2

7.Svařování - základní metody

8.Defektoskopie

9.Speciální technologie svařování - laser. Odevzdání referátu 3.

10.Zkoušení formovacích směsí - část referátu

11.Vady odlitků - část referátu

12.Teorie nálitkování, simulace licího procesu a promítání videa. Odevzdání referátu 4.

13.Zápočtový test.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Novotný, J. a kol.: Technologie I.

Šanovec, J. a kol.: Technologie I. - návody ke cvičení

Němec, M., Suchánek, J., Šanovec, J.: Základy technologie I.

Herman, A.: Technologie I. - soubor otázek

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 9. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10929402.html