Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Modely v systémech řízení a monitorování

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W37A002 ZK 5P+0C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Předmět poskytuje doktorandům výchozí orientaci ve metodách využívání modelů pro návrh řízení objektů, na nichž rutinní metody selhávají a k úspěšnému řešení vedou přístupy založené na modelech řízeného objektu. Především jsou využívány modely ve stavovém prostoru, zejména lineární, a to jak spojité tak diskrétní. Rovněž jsou podány algebraické metody přístupu k návrhu řízení založené na přenosovém popisu řízených soustav. Kromě řízených objektů popsaných obyčejnými diferenciálními rovnicemi jsou předpokládány i objekty se zpožděním a rozloženými parametry.

Požadavky:

Zvládnutí základních metod aplikace řízených zařízení při navrhování pokročilých řídicích struktur.

Osnova přednášek:

1.Pojem záporné zpětné vazby s vysokým ziskem a inverze modelu.

2.Systém řízení a jeho základní citlivostní funkce.

3.Kanonické formy stavového popisu dynamické soustavy a jejich vlastnosti, pojem řiditelnosti, dosažitelnosti a pozorovatelnosti.

4.Transformace lineárního systému na kanonickou formu řiditelnou, resp. pozorovatelnou pro spojitý a diskrétní systém.

5.Stavová zpětná vazba, syntéza systému s předepsaným rozmístěním pólů stavovou zpětnou vazbou.

6.Stavová zpětná vazba - spojitá a diskrétní alternativa, řízení v konečném počtu kroků.

7.Parametrizace regulátorů s využitím modelu stabilního řízeného objektu, metoda vnitřního modelu.

8.Parametrizace stabilizujících regulátorů nestabilní soustavy.

9.Pozorovatel stavu lineárního systému, návrh zpětné vazby pozorovatele a jeho aplikace v řízení a detekci poruchových stavů. Pozorovatel plného a redukovaného řádu.

10.Kombinace stavové zpětné vazby a pozorovatele stavových proměnných v řízení systému.

11.Řešení syntézy lineárního systému řízení pomocí diofantické rovnice.

12.Lineární systémy se zpožděním, aplikace meromorfních funkcí pro syntézu jejich řízení. Stabilita systémů se zpožděním.

13.Rozmístění pólů u systému se zpožděním.

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:

dle obsahu přednášek

Studijní materiály:

Ogata K.: Modern Control Engineering. Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs,N. Jersey, 1990.

Goodwin G.C., Graebe S.F. and Salgado M.E.: Control System Design Prentic-Hall, Inc., Upper Saddle River, New Jersey, 2001

Poznámka:

-

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10899102.html