Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Identifikace technologických procesů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W37A001 ZK 6P+0C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Předmět je zaměřen na vysvětlení základních identifikačních metod pro získání matematického popisu deterministického nebo stochastického sytému. Podrobněji je vysvětlena experimentální identifikace především lineárních stochastických i deterministických dynamických systémů. Pozornost je také věnována numerickému řešení identifikačních algoritmů. Uvedené identifikační postupy jsou soustředěny především na nejčastěji v praxi využívané metody při identifikaci technologických procesů.

Požadavky:

Předpokládá se znalost základů z automatického řízení a zkušenost z programovým prostředím Matlab.

Osnova přednášek:

1) Základní pojmy a rozdělení identifikačních metod

2) Časově invariantní lineární systémy

3) Experimentální identifikace neparametrických modelů

4) Popis signálů zobrazením ve frekvenční oblasti

5) Spojité a diskrétní modely lineárních časově invariantních systémů

6) Odhad parametrických modelů z neparametrických modelů

7) Metoda nejmenších čtverců pro odhad parametrů

8) Numerická řešení pro odhad metodou nejmenších čtverců

9) Metoda maximální věrohodnosti

10) Rekurzivní metody odhadu

11) Modely ARMA, AR, MA, ARX, OE, ARMAX, BJ

12) Jednokroková a vícekroková predikce výstupu

13) Identifikace v uzavřené smyčce

14) Identifikace technologických procesů v praxi

Osnova cvičení:

Řešení projektu zaměřeného na identifikaci vybrané laboratorní úlohy různými identifikačními postupy.

Cíle studia:

Po absolvování tohoto předmětu student musí být schopen identifikovat ze změřených signálů neznámý systém popsatelný lineárním časově invariantním modelem.

Studijní materiály:

M. Hofreiter: Identifikace systémů I, ČVUT,2009.

L. Ljung: System Identification - Theory for the User, Prentice Hall PTR, 1999.

P. Noskievič: Modelování a identifikace systémů, MONTANEX a.s., 1999.

J. Soukup: Identifikace soustav, SNTL, 1990.

Y. Zhu: Multivariable System Identification for Process Control, Elsevier Science Ltd., 2001.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10899002.html