Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Odlučování a pneumatická doprava odprašků

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
W16O002 ZK 3P+3C česky
Garant předmětu:
Jiří Hemerka
Přednášející:
Jiří Hemerka
Cvičící:
Jiří Hemerka
Předmět zajišťuje:
ústav techniky prostředí
Anotace:

Garant: Doc. Ing. Jiří Hemerka, CSc.

Teoretické základy odlučování tuhých příměsí z proudu plynu a praktické poznatky při volbě a dimenzování typu odlučovače.

Teoretické základy a výpočet pneumatické dopravy zrnitých materiálů potrubím a praktické poznatky při volbě a dimenzování typu dopravy.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Vyjádření velikosti a zrnitosti částic. Omezování tuhých emisí. Základní pohybová rovnice částice. Gravitační, setrvačný, odstředivý a elektrický odlučovací princip. Difúze částic. Obecné vlastnosti odlučovačů. Celková a frakční odlučivost. Tlaková ztráta odlučovačů. Třídění odlučovačů a jejich základní charakteristiky.

Klasifikace a parametry systémů pneumatické dopravy. Základní veličiny. Rovnice tlakového spádu. Pohybová rovnice částice. Řešení základních případů pneumatické dopravy. Fázový diagram. Optimalizace průměru potrubí. Části pneumatické dopravy, podavače, žlaby, potrubí. Zdroje dopravního tlaku.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Hemerka J.: Odlučování tuhých částic, Vydavatelství ČVUT, 2000

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10878902.html