Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Technologie I.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2331601 Z,ZK 5 2P+2C
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav strojírenské technologie
Anotace:

Slévárenské vlastnosti slitin. Tavení. Očkování. Modifikace. Lití. Tuhnutí odlitků. Výroba forem a jader. Tepelné zpracování odlitků. Plastická deformace. Rozdělení tvářecích pochodů. Polotovary: ohřev, dělení. Tváření za tepla a za studena. Tvářecí stroje. Svarové spoje. Svařitelnost. Základní způsoby svařování. Zkoušky svarů. Tepelné dělení. Pájení. Povrchové úpravy. Zpracování plastů a prášků.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Obor SLÉVÁNÍ

- Tavitelnost, tekutost a zabíhavost slévárenských slitin

- Interakce tekutých kovů s formou a plyny

- Objemové změny při chladnutí a tuhnutí ocelí a litin

- Vznik sraženin, pnutí a deformací

- Vznik trhlin, prasklin a odmíšenin

- Rozdělení litin, CE, Sc,strukturní diagramy, faktory ovlivňující strukturu

- Litina s lupínkovým grafitem

- Tavení litin v kuplovně a v elektrických pecích, vsázka, metalurgie

- Očkování litin, kontrola natavené litiny

- Výroba temperované litiny, žíhací diagramy, vlastnosti

- Výroba litiny s kuličkovým grafitem

- Výroba speciálních litin (s červíkovým grafitem, tvrzení), použití

- Tavení oceli a odlitky v el. obloukové peci

- Tavení slitin Cu, Zn, Ni, Pb, Al a Mg

- Formovací směsi, složení, vlastnosti, rozdělení, způsoby vytvrzování

- Způsoby výroby forem a jader. Metoda spalitelného a vytavitelného modelu

- Konstrukce a výpočet vtokových soustav

- Tuhnutí odlitků, zásady nálitkování, stanovení velikosti nálitků

- Odstředivé, kokilové, tlakové, plynulé a vakuové lití

- Zásady konstrukce odlitků s ohledem na hospodárnost a potlačení vad

Obor TVÁŘENÍ

- Podstata a hlavní znaky tvářecích procesů

- Rozdělení tvářecích procesů a jejich názvosloví

- Příprava materiálu pro technologii tváření

- Ohřev materiálu před tvářením

- Technologie objemového tváření - pěchování

- Volné kování - způsoby, zařízení

- Zápustkové kování - tvářecí postupy, zařízení

- Kovací válce, příčné klínové válcování, rotační kování - princip, zařízení

- Protlačování - způsoby, technologické faktory

- Válcování - způsoby, zařízení, příklady

- Tažení drátů a tyčí

- Technologie plošného tváření, stříhání, ohýbání

- Tažení - princip, způsoby, zařízení

- Výpočty přetvárných sil pro základní technologie

- Lisování práškových kovů

- Zpracování reaktoplastů - lisování, vstřikování

- Zpracování termoplastů

- Příklady dalších technologií zpracování plastů - válcování, kování apod.

- Kompozity

Obor SVAŘOVÁNÍ

- Definice a rozdělení svařování, výhody a nedostatky svařování

- Základní pojmy u tavného svařování, názvy svarů, tvary svarových ploch, druhy - svarových spojů, jejich provedení

- Technologičnost svařovaných konstrukcí, definice, požadavky, příklady provedení svarových spojů

- Metalurgie svařování, popis jednotlivých fází svařovacího pochodu (včetně tepelného zpracování)

- Vliv plynů na jakost svarového kovu

- Svařitelnost materiálů, základní ustanovení - svařitelnost ocelí

- Plamenové svařování - princip, druhy plamenů, technika svařování

- Pájení - rozdělení pájení, fyzikální podstata a metalurgické reakce

- Elektrický svařovací oblouk - popis statické charakteristiky, přenos kovu, zdroje svařovacího proudu (charakteristika)

- Obloukové svařování ručně obalenou elektrodou

- Automatické svařování elektrickým obloukem pod tavidlem

- Obloukové svařování v ochranných atmosférách

- Elektrostruskové svařování

- Odporové svařování - princip, rozdělení a popis jednotlivých způsobů

- Speciální metody svařování - základní popis a členění

- Navařování - základní charakteristika, použití

- Řezání kyslíkem a ostatní způsoby tepelného dělení materiálů

- Pnutí a deformace při navařování - podstata

- Vliv technologických podmínek na svarová pnutí a deformace - opatření ke zmenšení pnutí a deformací

- Ověřování jakosti svarových spojů - účel, základní rozdělení do skupin a charakteristika jednotlivých metod

Obor INŽENÝRSTVÍ POVRCHŮ

- Koroze kovů - druhy, charakteristika působení

- Ochrana proti korozi

- Technologie povrchových úprav - rozdělení

- Způsoby předúprav povrch před PÚ

- Kovové povlaky -způsoby, zhotovení

- Nekovové anorganické povlaky

- Organické povlaky z nátěrových hmot

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Novotný, J. a kol.: Technologie I.

Šanovec, J. a kol.: Technologie I. - návody ke cvičení

Zeman, K.: Základy technologie I.

Herman, A.: Technologie I. - soubor otázek

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 9. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10733202.html