Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Personální řízení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2382032 KZ 3 2P+1C česky
Garant předmětu:
Jan Horejc
Přednášející:
Jan Horejc
Cvičící:
Jan Horejc
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Personální management (PM), definice, vývoj. PM organizace (podniku, firmy). Sociální systém, jeho složky a řízení. Základní fyziologické a psychologické vlastnosti člověka a optimální řešení pracoviště. Vliv pracovního prostředí na člověka. Podmínky prosperity (stabilizace pracovní image firmy, ... ). Vedoucí pracovník - požadavky, styl práce, výběr a příprava pro funkci, hodnocení. Činnosti vedoucího. Metody řízení. Výběr pracovníků a jejich hodnocení (legislativa, odbory, normy a předpisy, mezinárodní vazby, ... ). Analýza a racionalizace personálního systému podniku (PSP), úroveň a podmínky inovační aktivity v PSP, organizace struktury a vedení lidí v podniku. Ekonomičnost PSP. Motivace a stimulace. Normy a předpisy PSP. Kvalifikace, mobilita a dynamika PSP.(Pro oborové studium Výrobní a inovační inženýrství)

Požadavky:

Podmínky zápočtu, pravidla hodnocení

1. Během semestru musí studenti vypracovat a prezentovat semestrální práci na zvolené téma. Minimální rozsah písemné přípravy je 7 stran textu. Pro vystoupení je doporučena prezentace pomocí Power Pointu. Pro zápočet je třeba úspěšně prezentovat semestrální práci, odevzdat písemnou přípravu i přípravu na prezentaci v elektronické podobě.

2. Na seminářích studenti absolvují 2 testy. Pro zápočet je nutná 60% úspěšnost v každém nich.

3. Pro zápočet je třeba mít 80% prezenci na seminářích.

Osnova přednášek:

1. Poslání a funkce personálního managementu.

2. Hodnocení vnějších podmínek organizace.

3. Hodnocení vnitřních podmínek organizace.

4. Charakteristika zaměstnanců.

5. Plánování a stanovení cílů v oblasti personalistiky.

6. Získávání a výběr pracovníků.

7. Uvádění nových pracovníků do organizace a uvolňování lidí z organizace.

8. Rozvoj lidských zdrojů.

9. Přehled a význam faktorů motivace v personálním managementu.

10.Odměňování pracovníků.

11.Zaměstnanecké vztahy.

12.Vedení lidí.

13.Utváření kolektivů.

14.Psychologie, sociologie a pedagogika při řízení lidí.

Osnova cvičení:

1. seminář: Úvodní hodina, seznámení s programem seminářů. Volba tématu seminární práce

2. seminář Etiketa v práci manažera

Asertivita v jednání s lidmi

3. seminář: Osobnost člověka

Profesní a životní dráha člověka

4. seminář: Vytváření a vedení pracovních kolektivů

Průběžný test

5. seminář: Úloha vedoucího pracovníka

Prezentační dovednosti manažera

6. seminář: Osobní informace a dokumentace

Závěrečný test

7. seminář: Psychohygiena manažera

Zápočet

Cíle studia:

Ve většině průmyslově vyspělých zemích je personální oblast považována za klíčový faktor, který z velké části ovlivňuje úspěšnost podniků. Rozhodnutí, týkající se náboru, výběru zaměstnanců, odměňování a školení personálu se odráží nejen na okamžitém výkonu firmy, ale také na jejím budoucím postavení.

Cílem předmětu je, aby studenti pochopili přístupy a znali metody potřebné pro práci s lidmi a pro rozvoj potenciálu pracovníků ve výrobních podnicích.

Studijní materiály:

Rejf, L.: Řízení lidských zdrojů. Skriptum ČVUT. Praha 2009

Milkovich,G.T., Boudreau,J.W: Řízení lidských zdrojů.Grada. Praha 1993

Armstrong,M.: Řízení lidských zdrojů. Grada Publishink, a.s., Praha 2002

Drucker,P.F.: Efektivní vedoucí.Management Press, Praha 1992

Werther.W.B., Davis,K.: Lidský faktor a personální management. Praha 1992

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10584302.html