Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA
Technická 2710/6, 160 80 Praha 6
http://knihovna.cvut.cz

Ústřední knihovna (dále jen ÚK) je celoškolské pracoviště, které poskytuje knihovnické a informační zabezpečení studia, vědecké, výzkumné, tvůrčí a umělecké činnosti univerzity. Další aktivity ÚK vyplývají z poslání, které je uvedeno v jejím Organizačním řádu http://knihovna.civ.cvut.cz//administrace/upload_dir/files/fcdf9ff4738403827dd14b47d873145bb3a01cf0.pdf

ÚK poskytuje služby registrovaným uživatelům. Interními uživateli jsou učitelé, vědečtí a odborní pracovníci ČVUT, studenti ČVUT všech typů studia, ostatní pracovníci ČVUT a zahraniční studenti/profesoři na stáži na ČVUT. Externími uživateli mohou být studenti a pracovníci jiných vysokých škol. V rámci veřejných knihovnicko-informačních služeb (povinnost vyplývající z knihovního zákona) může ÚK využívat odborná veřejnost.

Knihovní fondy jsou umístěny jednak v ÚK, jednak na katedrách a ústavech fakult. ÚK má centrální pracoviště v budově Národní technické knihovny v Dejvicích. Zde jsou umístěny knihovní fondy zejména pro obory Fakulty architektury, Fakulty elektrotechnické, Fakulty stavební a Fakulty strojní a Fakulty informačních technologií. V centrálním pracovišti ÚK jsou dvě výpůjční místa (v 2. nadzemním podlaží v hale služeb a v 5. patře v chráněné studovně). Studijní literatura je půjčována na základě rezervace/objednávky, kterou uživatel musí provést prostřednictvím svého konta v Katalogu ÚK ČVUT https://aleph.cvut.cz/F na webu. Na základě této rezervace je dokument vyexpedován ze skladu a u výpůjčního pultu v 2. patře je pro něj připraven. Oznámení o připravené rezervaci dostane uživatel e-mailem. Volně přístupný fond ve studovně v 5. patře je určen převážně k prezenčnímu studiu, ale některé dokumenty si uživatel může vypůjčit i absenčně. Prostřednictvím svého konta v Katalogu ÚK ČVUT uživatel může také kontrolovat, co má půjčeno, může požádat o prodloužení výpůjčky nebo provést rezervaci na již půjčený dokument na kterémkoliv pracovišti ÚK.

Dalšími pracovišti ÚK jsou lokální knihovny s nabídkou fondů a služeb pro akademickou obec v dané lokalitě, a to na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské, Fakultě dopravní, Fakultě biomedicínského inženýrství a Masarykově ústavu vyšších studií.

Podrobné informace o otevírací době, nabízených službách a informačních zdrojích jsou uveřejněny na webových stránkách http://knihovna.cvut.cz.

V čele ÚK je ředitelka, jejími stálými poradními orgány jsou knihovní rada a kolegium ředitele. Více informací je uvedeno na http://knihovna.cvut.cz/knihovna/.

Ředitelka: PhDr. Marta Machytková
tel.: 224 359 801
Marta.Machytkova@uk.cvut.cz
Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/knihovna.html