Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2020/2021

Managerial Tools and Calculations

Login to KOS for course enrollment Display time-table
Code Completion Credits Range Language
U63C5302 Z,ZK 6 2P+2C Czech
Lecturer:
Theodor Beran (guarantor)
Tutor:
Theodor Beran (guarantor)
Supervisor:
Institute of Economic Studies
Synopsis:

The course is targeted on the key managerial tools used for Enterprise Management Control and on the ability to work efficiently with them. Process Control and Activity Based Control is supposed to be applied as the base for enterprise control. During the course the students create their own model (M)-enterprise for applying managerial tools. Students work in 2-3 members teams and step by step apply the selected managerial tools on their M-enterprise. On the seminars present their progress, which is discussed together with other students and the teacher to assess the suggested solution. The computerized models are used for presentation key principles and features, including key integrated links, of the managerial tools. They are prepared and on the intranet available also many others learning aids including presentations used during the lectures, solved cases, and also written text support, incl. questions and answers to each chapter, in the scope of 77 pp.

Requirements:

Requirements: Regularly attending on the seminars is required and the attendance on the lectures is strongly recommended. Point system during the term is applied to estimated and motivated students to continuous work during the term. The points are granted according to activities during the seminars, to each presentation, to 2 partial tests in the term and to one final test and according to the quality of the semestrial work. To be credited requires to gain at least 25 points and create and defended semestrial work. The concluding exam is written form and consists of two cases and five questions, which students can selected from six questions offered.

Syllabus of lectures:

Osnova (a sylabus): Outlines and Syllabuses of the Lectures and Exercises

1. Manažerské nástroje a propočty - úvod.

Manažerský přístup k aplikaci informačních a dalších nástrojů.

Role propočtů.

Podnikové početnictví.

Manažerské účetnictví.

Controllingové řízení.

Struktura systému řízení podniku, základní podnikové entity.

Základní charakteristika podniku (instituce)

Konkurenční výhoda a její role.

EN:

1. Managerial tools and calculations - introduction.

2. Role procesů a činností v řízení podniku (ABM, Procesní řízení)

. Procesní a činnostní řízení.

. Produkční, řídicí, celopodnikové a podpůrné procesy.

. Členění zdrojů pro potřeby řízení podniku.

. Přiřazení zdrojů k činnostem, procesům, útvarům, projektům.

. Propočet kapacity činností v hodinách (Nh).

EN:

2. The role of the processes and activities (PC, ABM) in Management Control.

3. Role řízení nákladů v podniku (instituci)

* Náklady jako cena zdrojů-význam pro řízení nákladů.

* Manažerské členění nákladů.

* Další členění nákladů a jejich souvislosti.

* Role propočtů v řízení nákladů.

* Zobrazení nákladů v podnikové praxi.

EN:

3. The role of Cost Control in Management Control.

4. Provozní rozpočet jako základní nástroj operativního řízení

* Provozní rozpočty a jejich účel při řízení podniku.

* Postup sestavení provozního rozpočtu.

* Interakce činností, zdrojů, využití kapacity.

* Pravidla pro vyhodnocení provozních rozpočtů.

EN:

4. Operational budget - key tool for enterprise operational control.

5. Metoda hodinové nákladové sazby

* Účel a oblasti využití.

* Vliv využití kapacity zdrojů na výši HNS.

* Konstrukce variant Metody hodinové nákladové sazby (M-HNS).

* Základní varianta M-HNS - oblasti využití.

EN:

5. Hour Cost Tariff Method

6. Kalkulace nákladů na produkty a zakázky

* Účel a význam kalkulace. Náklady a kapacita. Kalkulační členění nákladů.

* Určující faktory kalkulace.

* Kalkulace předběžná a výsledná.

* Kalkulační jednice, přehled kalkulačních metod a technik.

* Kalkulační vzorce a jejich význam.

* Kritika přirážkové kalkulace.

* Kalkulace s využitím příspěvku na úhradu.

EN:

6. Product and order costing.

7. Vazby rozpočtů a kalkulace na vnitropodnikové a finanční účetnictví a další oblasti

* Rozpočty a VNP-účetnictví.

* Kalkulace nákladů na produkty a VNP-účetnictví.

* Role operativní evidence nefinančních údajů.

EN:

7. Key links of Operational budget and Costing to internal and financial accounting and to other areas.

8. Hodnocení výkonnosti podniku.

* Nástroje finanční analýzy. Měření podnikové aktivity, rentability, likvidity ap.

* Absolutní, podíloví a modeloví ukazatelé. Jejich konstrukce a vypovídací schopnost.

* Měření podnikové aktivity, rentability, likvidity ap.

* Ukazatelé ziskoví a peněžní (CF).

* Metoda EVA a její diskontovaná verze.

* Krátkodobé a dlouhodobé finanční zdroje ke krytí potřeby kapitálu.

EN:

8. Assessment of enterprise performance.

9. Metoda Target Costing

* Metoda Target Costing (TC) (limitní (cílová) kalkulace) jako přístup k tvorbě produktového portfolia.

* Užitek jako východisko pro TC. Subjektivní povaha užitku. Princip mezního užitku. Cena jako důsledek subjektivního pojetí užitku. Přechod od užitku k poptávkové funkci.

* Kritická místa metody TC.

* Postup při aplikaci metody Target Costing.

EN:

9. Target Costing methodology - broader approach.

10. Rozvojové projekty a jejich hodnocení

* Fáze hodnocení investic.

* Statické a dynamické metody hodnocení investičních projektů.

* Typy rizik.

* Metoda čisté současné hodnoty a její aplikace.

* Metoda vnitřního výnosového procenta

* Metoda EVA.

* Porovnání s dalšími metodami.

EN:

10. Investment projects and their assessment.

11. Hodnotový řetězec a jeho vazby na další manažerské nástroje.

* Zdroje hodnoty.

* Role jednotlivých subjektů v hodnotovém řetězci.

* Integrační aspekty při aplikaci hodnotového řetězce.

EN:

11. Value Chain and its links to other managerial tools.

12. Integrační aspekty manažerských nástrojů.

* Nákladové a další ekonomické modelování.

* Ilustrace nákladového modelování s využitím Modelu 3P.

* Ilustrace nákladového modelování s využitím Modelu PP.

* Ilustrace ekonomického modelování s využitím Modelu NFP.

EN:

12. Integrative features of managerial tools.

13. Shrnutí k hlavním tématům kurzu

EN:

13. Summary. Recommendations. Conclusions.

Syllabus of tutorials:

Osnova cvičení: Outlines and Syllabuses of the Exercises

Cvičení-1:

. Úvod do cvičení, pravidla práce na cvičení, vytvoření týmů.

. Návrh modelového podniku (produkty, trhy, zákazníci, klíčové činnosti, produkční proces-hlavní činnosti - graficky, . ..)

. Konkurenční výhoda.

EN:

1. Introduction to seminars. Rules and recommendations for work on seminars. Teams formation. M-enterprise proposal. Its competitive advantage.

Cvičení-2:

. Prezentace návrhu modelového podniku a jeho základních charakteristik, vč. konkurenční výhody.

. Odsouhlasení lektorem.

. Doladění hlavního produkčního procesu(ů) a jeho grafické zobrazení.

. Seznam podpůrných a celopodnikových řídicích a správních činností (procesů), vč. kompletního schématu.

. Celkové schéma činností.

EN:

2. M-enterprise: Key characteristics presentation. Scheme of key production scheme + other necessary activities. Presentations.

Cvičení-3:

. Prezentace návrhu modelového podniku, včetně produkčního procesu + podpůrných činností.

. Odsouhlasení lektorem.

. Přiřazení hlavních zdrojů k činnostem produkčního procesu, k produkčnímu procesu i k dalším činnostem M-podniku.

. Stanovení hodinové kapacity jednotlivých činností.

EN:

3. Resources allocation to the activities/processes. Capacity scope of each activity/process. Presentations.

Cvičení-4:

. Prezentace přiřazení zdrojů k procesům a činnostem a jejich kapacity, vč. způsobu určení kapacity.

EN:

4. Cost and capacity calculations. Presentations.

Cvičení-5:

. Prezentace přechozích úloh - opravy + doplňky.

. Práce na provozním rozpočtu.

. Průběžný Test-1.

EN:

5. Test-1. Operational budget creation. Presentations.

.

Cvičení-6:

. Prezentace provozního rozpočtu, vč. přiřazení zdrojů a propočtů výše jednotlivých položek.

. Propočet HNS pro určující procesy a činnosti.

EN:

6. Operational budget: Presentations. Hour cost tariff calculations.

Cvičení-7:

. Prezentace stanovených HNS pro určující procesy a činnosti.

. Práce na návrhu kalkulačního vzorce a propočtu jeho jednotlivých položek.

EN:

7. Costing structure suggestion and its items calculations. Presentations.

Cvičení-8:

. Prezentace kalkulace pro produkty a zakázky modelového podniku (1.část).

. Průběžný Test-2.

EN:

8. Test-2. Costing structure: Presentations.

Cvičení-9:

. Prezentace kalkulace pro produkty a zakázky modelového podniku (2.část).

. Prezentace návrhu vhodné soustavy ukazatelů pro daný modelový podnik.

EN:

9. Costing structure. Suggested performance indicators: Presentations.

Cvičení-10:

. Prezentace propočtu návrhu parametrů investičního projektu pro další rozvoj modelového podniku.

EN:

10. Investment project: Presentations.

Cvičení-11:

. Prezentace Semestrálních prací (1.část)

. Práce na návrhu hodnotového řetězce modelového podniku.

EN:

11. Value chain: Presentations. Final presentations of M-enterprise (Part-1).

Cvičení-12:

. Závěrečný test.

. Prezentace Semestrálních prací (2.část)

EN:

12. Final test. Final presentations of M-enterprise (Part-2).

Cvičení-13:

. Prezentace Semestrálních prací (3.část)

. Vyhodnocení závěrečného testu.

. Zápočet.

EN:

13. Final presentations of M-enterprise (Part-3). Final test-evaluation. Crediting (if conditions fulfilled).

Study Objective:

To explain and to learn how to apply the basic managerial principles, method, techniques and their tools on Model-Enterprise that is defined as unique one by each student's team. The recommended types of the M-enterprise are industrial, servicing or IT enterprises. The tutor regularly offer the feedback to improve and complete the work. The final result is summarized in the final semestrial work, which consists of the three parts: concluding report, excel calculations and presentation (in .ppt).

Study materials:

Prameny základní: Bibliography -basic

(0) Zralý, M.: Program a pravidla kurzu, v el. formě, Moodle

(1) Zralý, M.: Podklady pro přednášky a cvičení, vč. úloh, v el. formě, Moodle

(2) Zralý, M.: Ekonomika podniku, zkrácený studijní text.pdf, (částečně), rev. 2014

(3) Zralý, M. a kol.: Management a ekonomika podniku - Sbírka úloh pro cvičení, Vyd. ČVUT v Praze, 2014

(4) Růžičková, P.: Finanční analýza, Grada 2007

(5) Scholleová, H.: Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy, Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4004-1.

Prameny další-doporučené: Bibliography - other recommended

Cokins, G.: Performance management: Finding the Missing Pieces (To close the gap), John Willey & Sons, Inc., 2004

Davila, T., Epstein, K. J., Shelton, R.: Making Innovation Work, How to Manage It, Measure It and Profit from It, Pearson Education Inc., Wharton School Publishing

Drucker, P.F.: The Essential Drucker, Harper Collins Publishers Inc., N.Y., 2005

Král, B. a kol.: Manažerské účetnictví, Management Press, Praha, poslední vydání

Zralý, M. a kol.: Management a ekonomika podniku - Souhrnná úloha, Vyd. ČVUT v Praze, 2010

Note:
Further information:
https://moodle.cvut.cz/ Manažerské nástroje a propočty
Time-table for winter semester 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
Tue
Fri
roomDEJ:103
Beran T.
14:15–15:45
(lecture parallel1)
Dejvice
103
roomDEJ:103
Beran T.
16:00–17:30
(parallel nr.101)
Dejvice
103
Thu
Fri
Time-table for summer semester 2020/2021:
Time-table is not available yet
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2020-09-18
For updated information see http://bilakniha.cvut.cz/en/predmet5131806.html