Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Doporučený průchod studijním plánem Plánování a řízení krizových situací - kombinované - nástup ke studiu 15/16 - 19/20, 20/21

Studijní plán: Bakalářský studijní obor Plánování a řízení krizových situací - kombinované

Informaci o předepsaném minimálním počtu PV předmětů pro konkrétní jednotlivé semestry najdete v odpovídajícím studijním plánu oboru.

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc Z 0 1P Z povinný předmět
17KBP2CHPB Chemie pro bakaláře
Danuše Andrisová, Iveta Horáčková 
Z 2 8P+6S Z povinný předmět
17KBP2ET Etika krizového řízení Z 3 8P Z povinný předmět
17KBP2KP Komunikační prostředky IZS
Václav Gráf 
KZ 3 8P Z povinný předmět
17KBP2MKR1 Management a krizové řízení I. Z 4 8P Z povinný předmět
17KBP2MPB Matematika pro bakaláře Z,ZK 4 14P+10C Z povinný předmět
17KBP2HKS Obecné základy řešení havarijních a krizových sitací Z,ZK 4 8P+4C Z povinný předmět
17KBP2ZIT Základy informačních technologií KZ 3 8P+6C Z povinný předmět
17KBP2ZS Základy somatologie ZK 4 16P Z povinný předmět
17KBP2ZTSP Základy teorie státu a práva ZK 3 10P Z povinný předmět

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17KBP2AOT1 Anglická odborná terminologie I. KZ 3 12S L povinný předmět
17KBP2FPB Fyzika pro bakaláře Z 3 8P+6S L povinný předmět
17KBP2IZS Integrovaný záchranný systém Z,ZK 5 8P+4S L povinný předmět
17KBP2MKR2 Management a krizové řízení II. ZK 4 10P L povinný předmět
17KBP2OP1 Odborná praxe (útvary krizového řízení, státní správy a samosprávy) Z 2 4XT L povinný předmět
17KBP2PMS Pravděpodobnost a matematická statistika Z,ZK 5 12P+10S L povinný předmět
17KBP2SP Správní právo, veřejná správa a samospráva na úseku krizového řízení ZK 4 10P L povinný předmět
17KBP2ZEKR Základy ekonomiky krizového řízení ZK 4 8P L povinný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17KBP2AK Anglická konverzace KZ 3 12S Z povinný předmět
17KBP2HKP Havarijní a krizové plánování
Josef Sedlák 
Z,ZK 4 10P+6S Z povinný předmět
17KBP2ISKR Informační systémy v krizovém řízení Z,ZK 4 10P+6C Z povinný předmět
17KBP2LZKS Lidské zdroje a krizové situace Z 3 8P+4S Z povinný předmět
17KBP2PPP Předlékařská pomoc a péče Z,ZK 4 8P+6C Z povinný předmět
17KBP2RO Radiační ochrana ZK 4 10P Z povinný předmět
17KBP2TP Týmový projekt
Josef Sedlák 
Z 2 2C Z povinný předmět
17KBP2ZT Základy toxikologie Z,ZK 3 8P+6S Z povinný předmět
17KBP2ZZT Základy záchranářské techniky
Hynek Černý 
KZ 3 10P+6C Z povinný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17KBP2ARS Analýza, metody a nástroje řešení krizových situací Z 3 8P+4S L povinný předmět
17KBP2BIS Bezpečnost informačních systémů a sítí Z,ZK 3 8P+6C L povinný předmět
17KBP2CNP Civilní nouzová připravenost
René Mildorf 
Z,ZK 4 8P+4S L povinný předmět
17KBP2HAE Hygiena a epidemiologie KZ 2 8P L povinný předmět
17KBP2LG Logistika
Libor Krejcar 
KZ 3 6P+6S L povinný předmět
17KBP2MVP Metodologie výzkumné práce Z 2 4P+4C L povinný předmět
17KBP2OP2 Odborná praxe II. (SÚJCHBO, SÚRO, složky IZS) Z 3 4XT L povinný předmět
17KBP2PMU Prevence mimořádných událostí KZ 2 8P+6C L povinný předmět
17KBP2TAH Toxikologické aspekty chemických havárií a zneužití chemických zbraní ZK 3 8P L povinný předmět
17KBP2ZKM Zvláštnosti komunikace při MU Z 2 6C L povinný předmět
17KBP2ZRBA Základy radiobiologie a možná zneužití radiačních a biologických agens
Renata Havránková, Libor Píša 
ZK 3 6P L povinný předmět

5. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17KBP2DT Drogy a toxikomanie KZ 2 8P+6S Z povinný předmět
17KBP2ENB Environmentální bezpečnost KZ 3 8P Z povinný předmět
17KBP2ITT Informační technologie a telemetrie Z,ZK 3 8P+6C Z povinný předmět
17KBP2KSP Krizové situace v silničním provozu
Jindřich Komárek 
KZ 2 8P Z povinný předmět
17KBP2KRZ Krizové řízení ve zdravotnictví ZK 4 10P Z povinný předmět
17KBP2KM Krizový management
Oldřich Volf 
Z,ZK 4 8P+6C Z povinný předmět
17KBP2POK Prevence a odhalování kriminality Z 2 8P+4S Z povinný předmět
17KBP2PKS Psychologie krizových situací
Eva Biedermannová 
KZ 2 8C Z povinný předmět
17KBP2SBP Seminář k bakalářské práci Z 2 4C Z povinný předmět
17KBP2TR Teorie rizik
Petr Skřehot 
Z,ZK 3 10P+6C Z povinný předmět
17KBP2TE Terorismus ZK 3 10P Z povinný předmět

6. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17KBP2BOS Bezpečnostní politika státu, obrana státu a její zajišťování Z,ZK 5 8P+4C L povinný předmět
17KBP2OB Objektová bezpečnost
Petr Hartmann 
KZ 3 6P L povinný předmět
17KBP2OZP Organizace záchranných prací
Oldřich Volf 
Z,ZK 3 8P+6C L povinný předmět
17KBP2PTP Profesní taktická příprava KZ 4 8P L povinný předmět
17KBP2SL Soudní lékařství
Miloš Sokol 
ZK 4 8P L povinný předmět
17KBP2VBP Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek Z,ZK 4 8P+4S L povinný předmět
17KBP2ZBP Zpracování bakalářské práce Z 1 40C L povinný předmět
17KBP2ZNZ Základy nauky o zbraních a munici KZ 3 8P+6C L povinný předmět
17KBP2ZP Základy pyrotechniky
Karel Koubík 
KZ 3 6P L povinný předmět
Platnost dat k 15. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod630013577305.html