Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Radiologická propedeutika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17VRDP Z 1 1S česky
Přednášející:
Cvičící:
Jana Hudzietzová (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Vybrané teoretické poznatky z výuky předmětu budou procvičeny a doplněny o praktické zkušenosti. Studenti budou seznámeni se základními principy a cíli radiační ochrany i příslušnou legislativou týkající se radiační ochrany. Studenti by si měli dále osvojit správné zásady práce v laboratoři. Získané informace vybraných aspektů radiační ochrany ve zdravotnictví by měly poskytnout dostatečnou přípravu před samotnou prací na odborné praxi.

Požadavky:

V rámci výuky je možná jedna absence, která musí být doložena například potvrzením od lékaře, v případě více absencí je nutná náhrada výuky po domluvě s garantem předmětu. Průběžné aktivní plnění studijních požadavků na seminářích.

Zápočtový test bude formou písemného testu kombinovaného z:

- odpovědí typu ABCD (možné i více správných odpovědí)

- odpovědí, kdy je nutné odpovídat písemně

K úspěšnému vykonání zápočtového testu je nutné dosažení 50 % a více správných odpovědí.Hodnocení testu bude podle stupnice ECTS (v procentech):

A.. 100 - 90 výborně (excellent)

B.. 89 - 80 velmi dobře (very good)

C.. 79 - 70 dobře (good)

D.. 69 - 60 uspokojivě (satisfactory)

E... 59 - 51 dostatečně (sufficient)

F... 50 - 0 nevyhovující (failed)

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. – 2. týden……. Bezpečnost práce v laboratoři, náplň cvičení, podmínky získání zápočtu. Radiační ochrana v ČR.

3. – 4. týden……. Zdroje ionizujícího záření, experimentální měření pomocí laboratorní soupravy pro RTG měření včetně doplňkových soustav

5. – 6. týden……. Využití ionizujícího záření v medicíně – vybrané aspekty radiační ochrany před vnějším ozářením a vnitřní kontaminací.

7. – 8. týden……. Radiační ochrana při mimořádné radiační situaci ve zdravotnictví.

9. – 10. týden…. Exkurze na externí pracoviště.

Cíle studia:

Získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru radiologický asistent.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•PODZIMEK, František. Radiologická fyzika: fyzika ionizujícího záření. V Praze: České vysoké učení technické, 2013. ISBN 978-80-01-05319-5.

•SÚKUPOVÁ, Lucie. Radiační ochrana při rentgenových výkonech – to nejdůležitější pro praxi. Praha: Grada Publishing, 2018. ISBN 978-80-271-0709-4.

•KUBINYI, Jozef, Jozef SABOL a Andrej VONDRÁK. Principy radiační ochrany v nukleární medicíně a dalších oblastech práce s otevřenými radioaktivními látkami. Praha: Grada Publishing, 2018. ISBN 978-80-271-0168-9.

•SABOL, Jozef a Petr VLČEK. Radiační ochrana v radioterapii. V Praze: České vysoké učení technické, 2011. ISBN 978-80-01-04757-6.

Doporučená literatura:

•ULLMANN, Vojtěch. Jaderná a radiační fyzika. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta zdravotnických studií, 2009. ISBN 978-80-7368-669-7.

•KLENER, Vladislav. Principy a praxe radiační ochrany. Praha: Státní úřad pro jadernou bezpečnost, 2000. ISBN 80-238-3703-6

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6149506.html