Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Územní plánování a krajina

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D27UPK ZK 2C česky
Přednášející:
Václav Jetel, Petr Durdík (gar.)
Cvičící:
Václav Jetel, Petr Durdík (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra urbanismu a územního plánování
Anotace:

Východiska a cíle plánovacích procesů v urbánním prostředí a v krajině. Definice a teoretické zdůvodnění sledovaných jevů, popisujících kvalitu krajiny v souladu s cíli územního plánování a jejich implementace do ÚAP obcí a krajů. Interakce sídla a krajiny, tvorba rozhraní mezi zastavěným územím a krajinou, prostupnost, přechodová území a návrh jejich využití v rámci územně plánovacích dokumentací a podkladů. Tvorba koncepcí a plánovacích zásad v krajině a kompatibilita různých nástrojů krajinného plánování – hledání styčných bodů, společných východisek a průsečíků cílů rozvoje. Zvláštní pozornost bude věnovaná možnostem využití výsledků optimalizace vodního režimu krajiny s ohledem na retenci, odtokové poměry, protierozní a protipovodňová opatření v územním plánování a v managementu území a stejně tak požadavků na změny v území s cílem adaptace na změnu klimatu a krajní jevy (sucho a lokální přívalové srážky).

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•MAIER, Karel a kol (2012): Udržitelný rozvoj území, GRADA Publishing, Praha, ISBN 978-80-247-4198-7

•Stavební zákon a související legislativa

•Metodické příručky, stanoviska a metodiky v oblasti územního plánování – internetové publikace (www.uur.cz)

•Principy územního plánování – internetová publikace (www.uur.cz)

Doporučená literatura:

•SKLENIČKA, Petr (2003): Základy krajinného plánování, Naděžda Skleničková, Praha, ISBN 80-903206-1-9

DIETERICH, Martin – van der Straate, Jan (eds.)(2004): Cultural Landscapes and Land Use: The Nature Conservation ― Society Interface. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht/Boston/London, ISBN 978-1402021046

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 7. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6023806.html