Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Informační systémy ve zdravotnictví

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBKISZ Z,ZK 4 2P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské informatiky
Anotace:

Přednášky jsou zaměřeny na definici a objasnění jednotlivých podoborů medicínské informatiky, vazby informačních systémů na organizaci zdravotnictví, úhrady a controling, definice uživatelů IS a jejich role. Předmět zahrnuje nezbytný přehled informačních technologií a technických a SW prostředků pro budování IS. Pozornost je dále věnována principům kódování a interpretace medicínských dat, datovým standardům a komunikacím. Jsou rozebrány jednotlivé typy a vlastnosti klinických, komplementárních, nemocničních, regionálních a manažerských zdravotnických a medicínských IS. Předmět dává dále zevrubnou informaci o metodologii vývoje, implementace a podpory rozsáhlých informačních systémů ve zdravotnictví. Po absolvování předmětu student získá naáskledují výstupní znalosti, dovednosti, schopnosti a kompetence: Základní znalost vývoje, implementace a podpory informačních systémů ve zdravotnictví, zahrnující přehled informačních technologií a technických a SW prostředků pro budování IS.

Požadavky:

Předmět je ukončen písemní zkouškou (lze získat až 70 bodů). Maximálně 30 bodů lze získat v průběhu semestru za počítačová cvičení a praktický test.

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

1.Úvod: Systém. Informační systém (IS). Zdravotnický IS. Životní cyklus vývoje IS. Data, informace a znalost. Úvod do NIS, Standardy pro komunikaci, Klasifikační systémy

2.Základní komponenty IT infrastruktury

3.Počítačové sítě a jejich architektura

4.Bezpečnost IS, základní pojmy, typy útoků, rizika, bezpečnostní funkce, bezpečnostní mechanismy. Úvod do kryptologie, kryptografii, kryptoanalýza

5.Symetrický šifrovací algoritmus, Asymetrická kryptografie, Digitální podpis, Malware, sociální inženýrství, další častá rizika a obrana proti nim

6.Správa bezpečnosti IS, budování bezpečnosti v organizaci, bezpečnostní politika, havarijní plán, normalizace bezpečnosti, základní právní předpisy a IS

7.Zdravotnické registry, získání informací z veřejných databází

8.Laboratorní inf. systémy (MD), RIS a PACS, Objednávací systém, Podniková architektura, Integrace systémů a IHE

9.Organizace zdravotnictví z pohledu legislativy, úhradové principy, management kvality, systém norem ČSN, Elektronizace zdravotnictví (koncept eHealth)

10.Interoperabilita a komunikační protokoly, DASTA a rozhraní VZP

11.Komunikační protokol HL7 Verze 2

12.Standard HL7 Verze 3 a HL7 CDA

13.Standardy HL7 Infobutton, HL7 CCOW, SNOMED CT po technické stránce

14.Shrnutí základních informací předmětu

Osnova cvičení:

Osnova cvičení:

1.IS - Medicus

2.IS - Carecenter

3.IS - Accord

4.Úvod do databází, Test z IS

5.Databáze - úvod, tvorba tabulek

6.SQL - základní dotazy

7.SQL - Složitější dotazy

8.Test SQL.

9.XML, HL7, HTML

10.Mirth - seznámení ovládání

11.Mirth - HL7 export dat do databáze

12.Test Mirth

13.Prezentace dat v HTML

14.Zápočtový test

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] MUNZ, Jan. Informační technologie ve zdravotnictví - Informační systémy. ČVUT Praha, 2011. ISBN 978-80-01-04720-0.

[2] ZVÁROVÁ, Jana. Základy informatiky pro biomedicínu a zdravotnictví. Praha: Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0609-7.

Doporučená literatura:

[1] ŠPUNDA, Miloslav, DUŠEK, Jaroslav. a kol. Zdravotnická informatika. Karolinum, Praha, 2007. ISBN 978-80-24-61378-9

Studijní pomůcky:

Informační systém Medicus, NIS Akord, Informační systém CareCenter

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5956906.html