Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Projekt II.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2153027 Z 6 0P+6C
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav energetiky
Anotace:

Náplní předmětu je zpracování vstupní rešerše na dané téma, určené vedoucím projektu, provedení praktické výpočtové

části rovněž dle pokynů vedoucího, shrnutí výsledků do semestrální práce a prezentace výsledků. Zadávané téma může

být směřováno k budoucímu tématu diplomové práce. Student odevzdává semestrální práci k připomínkám a revizím

vyučujícímu, úspěšné splnění předmětu je podmíněno schválením semestrální práce vyučujícím.

Příklad náplně Projektu II:

Případová studie proveditelnosti technologické linky

Tvorba technologického schématu. Praktické řešení bilančních výpočtů pomocí vhodných SW, např.: MS Excel, PRO/2,

Octave. Vyhodnocení ekonomiky investičního záměru - ekonomické zhodnocení výnosnosti projektu. Optimalizace

procesního návrhů a výpočtů.

• Tvorba technologického schématu linky

• Bilancování linky – řešení bilance linky pomocí vybraných SWl.

• Ekonomické vyhodnocení investičního projektu – stanovení toku hotovosti projektu, diskontování a vyhodnocení

ekonomických parametrů (prostá doba návratnosti, ROI, NPV, IRR atp.)

• Optimalizační výpočty z hlediska produkce a ekonomických parametrů.

• Prezentace výsledků práce studentem.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Studijní literaturu doporučenou vedoucím projektu si studenti obstarávají samostatně k zadanému tématu, s využitím

knihovny ČVUT a předplacených elektronických zdrojů knih a odborných časopisů.

Příklad studijní literatury:

• Roušar, I. Projektové řízení technologických staveb. Praha: Grada Publishing, 2008

• Ulrich, G.D. A guide to Chemical Engineering Process Design and Economics. New York: John Wiley & Sons, 1984.

• Peters, M.S., Timmerhaus, K.D., West, R.E. Plant Design and Economics for Chemical Engineers. New York:

McGraw-Hill, 2003.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5909706.html