Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Informační systémy ve zdravotnictví

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBLISZ Z,ZK 3 2P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské informatiky
Anotace:

Náplní předmětu je seznámení s metodikou plánování a realizace aplikací informačních technologií ve zdravotnictví. V úvodu předmětu proběhne seznámení s problematikou informačních systémů obecně, pak podrobněji zejména nemocničních informačních systémů (NIS), manažerských informačních systémů a integraci a propojení jednotlivých zdravotnických informačních systémů. Dále systémy pro plánování návštěv pacientů a podporu návazných procesů (lze integrovat do NIS), laboratorní informační systémy (LIS), facility management, PACS, DICOM, elektronický archiv, datová úložiště a též outsourcing, který je jednou z variant, jak efektivně řešit problémy nemocnic s většími nároky na personální, finanční a znalostní zdroje při inovacích a správě informačních systémů. Klinické a komplementární IS. Datová bezpečnost a ochrana citlivých údajů. Základní technologické aspekty spolehlivosti IS a dostupnost dat a aplikací. Datové komunikační standardy a integrace heterogenních zdravotnických a medicínských systémů. Právní aspekty konvergence komunikací, finančních služeb a médií. Kvality zdravotnických informačních systémů. Atestace informačních systémů podle č. zák. 365/2000 Sb. – podpora jakosti a bezpečnosti informačních systémů ve zdravotnictví.

Požadavky:

Podmínky udělení zápočtu:

1. Docházka: Cvičení jsou povinná (povoleny jsou maximálně 2 řádně omluvené absence).

2. Připravenost na cvičení: Zvládnutí probíraných témat bude průběžně kontrolováno malými úkoly na začátku cvičení (během semestru celkem 5 úkolů). Je nutné, aby se studenti na úkoly připravili teoretickým zopakováním probraných témat (hlavně v případě absence) a to pomocí návodů k jednotlivým informačním systémům, které jsou na webových stránkách předmětu. Každý úkol bude hodnocen maximálně 2 body. Maximální celkový počet bodů z průběžných úkolů je 10.

3. Absolvování 2 polosemestrálních zápočtových testů.

Podmínky udělení zkoušky:

Zkouška probíhá formou testu. 30 bodů lze získat z počítačových cvičení, dalších nejvýše 70 bodů může být uděleno za závěrečný test. Pro ukončení předmětu je potřeba získat zápočet ze cvičení a celkově minimálně 50 bodů.

Osnova přednášek:

•Úvodní informace o předmětu Informační systémy ve zdravotnictví (ISZ). Obsah přednášek, cvičení. Podmínky zápočtu a zkoušky. Literatura. Informační zdroje. Kontakty. Definice systému. Informační systém (IS). Jednotlivé etapy vývoje IS.

•Počítačová síť (PS). Klasifikace PS. Topologie PS. Rozdělení serverů na souborový, databázový, poštovní, terminálový, www, aplikační. Komunikační rozhraní počítače.

•Data, informace a znalost. Elementární informace, entropie, meze entropie, relativní entropie. Redundance. Informační obsah signálu. IS pro zdravotnická zařízení. Nemocniční informační systémy (NIS). Hlediska posuzování a přínosy NIS. Jednotlivé součásti NIS.

•Systémy klasifikace diagnóz. Systémy klasifikace procedur. Komplexní klasifikační systémy. Monohierarchická a jednodimenzionální klasifikace. Převodníky. Základní principy rozhodování. Rozhodovací modely. Kvantitativní a kvalitativní rozhodovací model. Účinnost rozhodovacího modelu.

•Úvod do teorie databázových systémů, pojmy databáze, systém řízení báze dat. Datový model – síťový, hierarchický, relační a objektový.

•Metodika návrhu relačního datového modelu. Fáze modelování reálného světa. Chenův E-R diagram – pojmy entitní typ, entita, vztahová množina, vztah, atribut, kardinalita, primární a cizí klíč, konceptuální a logický model.

•Relační algebra – základní operace, příklady. Relační kalkul – symbolika, N-ticový a doménový relační kalkul, příklady. Normalizace datových modelů – význam normalizace, definice závislostí, pravidla normálních forem. Ochrana dat. Integritní omezení – doménová, sloupcová, entitní a referenční integrita dat.

•Úvod do dotazovacích jazyků. Základní vlastnosti jazyka SQL. Příklady použití příkazu SELECT – jednoduché dotazy, podmínky selekce, spojování tabulek. Příkazy pro definici dat – vytváření, modifikace a rušení tabulek a jejich omezení. Příkazy pro řízení dat – správa práv a transakčního zpracování.

•Význam indexů a pohledů. Transakce – význam zavedení transakcí, vlastnosti ACID, paralelní zpracování a jeho možná rizika, sériové rozvrhy, dvoufázové uzamykací protokoly, jiné uzamykací protokoly, zotavení z chyb.

•Bezpečnost informačního systému: hrozby, rizika, útoky a havarijní plán.

•Lidský faktor v bezpečnosti informačních systémů, sociální inženýrství. Identifikace a autentizace, hesla.

•Zálohování a archivace, obnova informací, vhodná média pro zdravotní záznamy, správné mazání médií.

•Šifrování, digitální podpis, práce s certifikáty. Webové stránky zdravotnického zařízení, hrozby s nimi spojené, bezpečnost. Využití redakčních systémů vs. vlastní řešení s ohledem na bezpečnost stránek. Nástroje pro testování bezpečnosti.

•Opakování probraných témat. Úvod do cloud computing. Bezpečnostní výzvy v cloudech, správa přístupů, bezpečnost dat. Pravidla pro bezpečnou práci s cloudy.

Osnova cvičení:

•Úvod do informačních systémů, bezpečnost IS ve zdravotnictví. Informační systém Medicus: základní ovládání a nastavení programu. Kartotéka: vyhledávání pacienta, filtr. Práce s pacientem – karta pacienta: identifikace pacienta, anamnéza, dekurz.

•Informační systém Medicus: práce s pacientem – medikace, recepty, žádanky, poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku, vitální funkce (výška a váha, tlak a puls). Objednání pacienta.

•Lidský faktor a hesla. Praktické využití existujících nástrojů pro testování bezpečnosti webových stránek zdravotnického zařízení a náprava nalezených chyb.

•Ověření bezpečnosti hesla, šifrování dat a volně dostupné nástroje pro šifrování dat. Certifikáty, digitální podpis.

•Informační systém Medicus: opakování probraných témat.

•1. polosemestrální zápočtový test: IS Medicus.

•Média pro zdravotní záznamy, správné mazání a obnovení souborů, zálohování a archivace, přepisovací technologie.

•Informační systém Hospitalizace NIS Akord: základní ovládání programu, založení pacienta, příjem pacienta.

•Informační systém Hospitalizace NIS Akord: práce s pacientem – přeložení pacienta, medikace, vitální funkce, diagnózy.

•Informační systém Hospitalizace NIS Akord, Ambulance NIS Akord: práce s pacientem – žádanky, poukaz na ortopedickou pomůcku, propouštění pacienta.

•Informační systém CareCenter: základní ovládání programu – informace o pacientovi, práce s pacientem – Založení pacienta, karta pacienta.

•Informační systém CareCenter: práce s pacientem – žádanky, diagnózy.

•Bezpečnostní mechanismy, použití bezpečnostních programů (antiviry, antispyware), ochrana mobilních zařízení.

•2. polosemestrální zápočtový test: IS Stapro, IS CareCenter.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•MUNZ, Jan. Informační technologie ve zdravotnictví – Informační systémy. Praha: ČVUT, 2011. ISBN 978-80-01-04720-0.

•ZVÁROVÁ, Jana. Základy informatiky pro biomedicínu a zdravotnictví. Praha: Karolinum, 2002. Biomedicínská informatika, 1. ISBN 80-246-0609-7.

•Nemocniční informační systémy ve výuce informatiky na lékařských fakultách: 15.-16. června 2000, Chudobín u Olomouce: sborník. ISBN 80-238-5688-X. Praha, Stapro 2000.

Doporučená literatura:

•ŠPUNDA, Miloslav a Jaroslav DUŠEK. Zdravotnická informatika. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1378-9.

Studijní pomůcky:

Informační systém Medicus, NIS Akord, Informační systém CareCenter.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5859406.html