Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Hematologie a transfuzní služba II.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBLHTS2 Z,ZK 4 2P+3L česky
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Hematologie a transfuzní služba I. (F7PBLHTS1)
Přednášející:
Miloš Bohoněk (gar.)
Cvičící:
Tatjana Markovina
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Studenti jsou seznámeni s oborem transfuziologie (tranfuzní služba, transfuzní lékařství). Značná pozornost je věnována krevně skupinovým systémům, jejich klinickému významu, laboratornímu vyšetřování, včetně popisu a praktického zvládnutí jednotlivých laboratorních metod a postupů. Kromě erytrocytární imunohematologie je vyložena též imunohematologie trombocytů a leukocytů. Předmět je dále orientován tak, aby studenti zvládli základy odběru a zpracování krve, výrobu a druhy jednotlivých transfuzních přípravků, jejich skladování a expedici na klinická oddělení. Součástí této problematiky je znalost rozlišení transfuzních přípravků a krevních derivátů a výroby suroviny na průmyslové zpracování. Zvláštní kapitolou jsou speciální odběrové postupy, dárcovské i léčebné. Studenti jsou seznámeni se zásadami správné výrobní praxe v transfuzní službě a kontrolách kvality při výrobě transfuzních přípravků, včetně detailního popisu laboratorního vyšetřování infekčních markerů u dárců krve. Nedílnou součástí výuky je poznání zásad účelné hemoterapie, léčby a zajištění masivního krvácení, problematicky autotransfuze a transplantace krvetvorných buněk. Opomenuto není ani seznámení se zásady managementu transfuzní stanice a organizace transfuzní služby, včetně vojenské transfuzní služby a systému krizové krevní politiky státu.

Požadavky:

Požadavky zápočtu:

1. Povinná účast na cvičeních. Je povolena absence na 2 vyučovacích hodinách cvičení. Delší neúčast je možná jen z velmi závažných důvodů a musí být omluvená doložitelným způsobem. Forma náhrady bude domluvena s vedoucím cvičení a bude provedena kontrola doplnění látky.

2. Samostatné správné provedení vyšetření krevní skupiny, screeningu nepravidelných protilátek a testu kompatibility.

3. Zápočtový písemný test, obsahuje celkem 30 otázek

Požadavky na zkoušku:

Závěrečná ústní zkouška z Hematologie a transfuzní služba I + II na konci 2. semestru.

Osnova přednášek:

•Seznámení s historií a náplní oboru transfuzní služba a transfuzní lékařství: vymezení oboru, transfuzní služba a transfuzní lékařství, historie oboru, objevy krevních skupin, vývoj transfuzních technik, správná výrobní praxe v transfuzní službě.

•Organizace transfuzní služby: organizace transfuzní služby v ČR a ve světě, dárcovství krve, dárcovství krvetvorných buněk, vojenská transfuzní služba, krizová krevní politika.

•Imunohematologie erytrocytů: krevně skupinový systém ABO a Rh, další krevně skupinové systémy, antierytrocytární protilátky a jejich klinický význam, SEKK v imunohematologii.

•Laboratorní metody v imunohematologii erytrocytů: vyšetření krevních skupin, screening a identifikace protilátek, laboratorní metody v imunohematologii erytrocytů, automatizace v imunohematologii, test kompatibility, preanalytická fáze v imunohematologii, speciální imunohematologická vyšetření, genotypizace erytrocytárních antigenů, kontroly kvality v imunohematologii, verifikace imunohematologických metod.

•Imunohematologie trombocytů a leukocytů – teoretické základy.

•Imunohematologie trombocytů a leukocytů – vyšetřovací metody.

•Odběry dárců krve a jejích složek – odběry plné krve, přístrojové odběry krevních složek.

•Zpracování odebrané krve a jejích složek – centrifugace, zmražení, deleukotizace, inaktivace, promytí, značení, transport.

•Laboratorní vyšetření dárců krve – imunohematologické vyšetření dárců krve, laboratorní vyšetření infekčních markerů dárců krve.

•Transfuzní přípravky – erytrocytární přípravky a jejich použití, trombocytární a plazmatické přípravky a jejich použití, krevní deriváty.

•Kryokonzervace krve – teoretické základy kryokonzervace, kryokonzervace erytrocytů, kryokonzervace trombocytů, použití kryokonzervovaných přípravků.

•Účelná hemoterapie – zásady účelné hemoterapie, režimy požadavků na transfuzní přípravky, potransfuzní reakce a komplikace, vyšetření potransfuzní reakce

Osnova cvičení:

•Vyšetření krevní skupiny.

•Screening antierytrocytárních protilátek.

•Denní kontroly kvality imunohematologických vyšetření.

•Předtransfuzní vyšetření a test kompatibility.

•Výdej transfuzních přípravků.

•Imunohematologické vyšetření dárců krve.

•Screening infekčních markerů u dárců krve.

•Kontrola kvality transfuzních přípravků.

•Registrace dárců krve a jejích složek.

•Předodběrové vyšetření dárců krve a jejích složek.

•Odběry dárců krve a jejích složek.

•Zpracování plné krve – centrifugace, separace, šokové zmražení, značení.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•ŘEHÁČEK, Vít, Jiří MASOPUST a kol. Transfuzní lékařství. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4534-3.

•PENKA, Miroslav a Eva SLAVÍČKOVÁ. Hematologie a transfuzní lékařství I. Hematologie. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3459-0.

•PENKA, Miroslav a Eva SLAVÍČKOVÁ. Hematologie a transfuzní lékařství II. Transfuzní lékařství. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3460-6.

•INDRÁK, Karel (ed.). Hematologie a transfuzní lékařství. Praha: Triton, 2014. ISBN 978-80-7387-722-4.

Doporučená literatura:

•Transfuze a hematologie dnes, odborný časopis ČLS JEP ISSN 1213-5763.

•Doporučené postupy Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP. Dostupné z: http://www.transfuznispolecnost.cz/dokumenty.php#postupy

Studijní pomůcky:

Laboratorní zařízení a přístroje, potřebný SZM a diagnostika.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost ÚVN
Markovina T.
08:00–12:50
(přednášková par. 1)
Dejvice
ÚVN Praha
St
místnost ÚVN
Markovina T.
08:00–12:50
(přednášková par. 1)
Dejvice
ÚVN Praha
místnost ÚVN
Bohoněk M.
14:00–17:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Dejvice
ÚVN Praha
Čt
místnost ÚVN
Markovina T.
08:00–12:50
(přednášková par. 1)
Dejvice
ÚVN Praha

místnost ÚVN
Markovina T.
08:00–12:50
(přednášková par. 1)
Dejvice
ÚVN Praha
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5858206.html