Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Metody monitorování a metrologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16MEMO Z,ZK 3 2P+1C
Přednášející:
Radek Černý
Cvičící:
Radek Černý
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s legislativními požadavky na monitorování radiačních veličin a jejich praktické naplnění. Dále je náplní předmětu úvod do metrologie radiačních veličin.

Požadavky:

---

Osnova přednášek:

1.Vyhláška o monitorování radiační situace, veličiny a jednotky radiační ochrany ve vztahu k monitoringu pracoviště, výpustí, osob a okolí, program monitorování – požadavky kladené na program monitorování.

2.Přístrojové vybavení a detekční technika, vztahy mezi měřenými veličinami.

3.Monitorování pracoviště, problematika kategorizace pracovišť a pracovníků, činnosti zvláště důležité z hlediska RO.

4.Monitorování plošné kontaminace, předmětů a povrchů, Osobní monitorování (vnitřní a vnější ozáření, odhady dávek, limity a optimalizace RO, cost benefit).

5.Monitorování výpustí a okolí (ŽP) – metody a způsoby monitorování výpustí, monitorování ŽP.

6.Podmínky pro uvolňování radionuklidů do ŽP, reprezentativní osoba, expoziční scénáře.

7.Metody in situ monitorování a laboratorní analýzy odebraných vzorků, metodika odběru.

8.Úvod do metrologie – legální metrologie, stanovená a ověřená měřidla, požadavky na akreditovaná pracoviště.

9.Kalibrace a ověřování měřidel.

10.Metody metrologie a standardizace aktivity, expozice, kermy a dávky.

11.Metody sekundární metrologie, navázání standardů.

Osnova cvičení:

1.Zpracování a nejistoty dat ve vztahu k monitoringu pracoviště, výpustí, okolí a osob.

2.Praktické naplnění požadavků kladených na program monitorování, stanovení referenčních úrovní, Odhady efektivních dávek na základě měření různých veličin.

3.In situ měření kontaminace prostředí, měření dávkového příkonu gama.

4.In situ měření kontaminace prostředí, gama spektrometrie in situ, odběr vzorků.

5.Kalibrace měřidel s využitím standardů.

6.Kalibrace měřidel s využitím MC simulací pro nestandardní geometrii.

7.Práce s legislativou - Vypracování žádosti o uvolňování RAL z pracoviště III. kategorie, NORM.

8.Samostatná práce – návrh programu monitorvání pro vybrané pracoviště, začlenění do národního programu monitorování.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

1.Vyhláška o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje 422/2016 Sb. v platném znění

2.Vyhláška o monitorování radiační situace 360/2016Sb. v platném znění

3.Zákon o metrologii č. 505/1990 Sb. v platném znění.

4.Atomový zákon 263/2016 Sb. v platném znění

Doporučená literatura:

5.G. Gilmore: Practical Gamma-ray Spectrometry, John Wiley & Sons, 2008

6.G. F. Knoll: Radiation Detection and Measurement, 4th Ed., John Wiley & Sons, 2010

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5721306.html