Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Komunikační a manažerské dovednosti

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U16C6501 Z,ZK 6 2P+2C česky
Přednášející:
Lenka Emrová (gar.)
Cvičící:
Lenka Emrová (gar.)
Předmět zajišťuje:
institut ekonomických studií
Anotace:

Cílem předmětu v návaznosti na teoretické znalosti předmětu manažerská psychologie je nácvik komunikačních a manažerských dovedností souvisejících s úspěšným vykonáváním manažerské praxe. Studenti si uvědomí průběh komunikačního procesu a techniky, které vedou k úspěšnému vedení dialogu a dosažení svého cíle, dále si osvojí dovednosti jednání v konfliktních situacích a vyjednávání. Předmět je rovněž zaměřen na úspěšnou sebeprezentaci. V části zaměřené na manažerské dovednosti si studenti osvojí základní dovednosti, jak vést klíčové rozhovory s podřízenými nadřízenými a kolegy. Důraz je kladen na to, aby studenti dokázali aplikovat získané dovednosti do praxe a získali zpětnou vazbu ke svému jednání.

Požadavky:

Zápočet: 70% účast na cvičeních, aktivní zapojení se do MS, prezentace dvou rozhovorů před skupinou se ZV

Zkouška: závěrečný vědomostní test (proběhne distanční formou prostřednictvím Moodle) 4. 5. 2020 v 18,30

Osnova přednášek:

1. Komunikace, její význam, komunikační proces, bariéry v komunikaci

2. Verbální a neverbální komunikace

3. Styly jednání - asertivita, agresivita, pasivita, manipulace

4. Transakční analýza

5. Aktivní naslouchání

6. Typy rozhovorů z hlediska povahy a cíle

7. Koučovací rozhovory

8. Výběrový rozhvor, Motivační rozhovor, Hodnotící rozhovor

9. Zvládání konfliktů, emocí

10. Vedení porad

Osnova cvičení:

1. Diskusí ve skupině nalézt principy pozitivní komunikce

2. Neverbální komunkace, její význam, druhy

3. Nácvik asertivních technik

4. Monolog x dialog. Nácvik komunikační dovednosti kladení otázek

5. Nácvik aktivního naslouchání

6. Nácvik předávání informací a přesvědčování

7. Nácvik vyjednávání

8. Nácvik manažerských rozhovorů

9. Nácvik zvládání konfliktů

10. Nácvik vedení porady

Cíle studia:

Cílem předmětu je rozvoj a trénink komunikačních a manažerských dovedností, které jsou předpokladem úspěchu v manažerské praxi

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Devito, J., A. (2008) Základy mezilidské komunikace. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. 502 s. ISBN 978-80-247-2018-0.

Mikuláštík M. (2010). Komunikační dovednosti v praxi, Praha: Grada. 978-80-247-2339-6.

Jarošová, E. et al. (2015). Trénink sociálních a manažerských dovedností. Praha: ManagementPress 978-80-726-1135-5.

Doporučená literatura:

Mynaříková, L. (2015). Psychologie lži. Praha, Grada. ISBN: 978-80-247-5472-7

Khelerová,V. (2010). Komunikační a obchodní dovednosti. Praha: Grada. 978-80-247-3566-5

Plamínek,J. (2005). Vedení lidí, týmů a firem: praktický atlas managementu. Praha: Grada. 80-247-1092-7.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5689206.html