Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Lean Manufacturing

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
G16E1302 Z,ZK 6 2P+2C
Přednášející:
Lenka Švecová (gar.), Michaela Opletalová
Cvičící:
Lenka Švecová (gar.), Michaela Opletalová
Předmět zajišťuje:
oddělení manažerských studií
Anotace:

Cílem předmětu je prohloubit a rozšířit vědomosti získané v rámci předmětu Lean Management

Studenti budou provedeni základním přehledem oblasti Value Stream Analysis, konkurenční výhody, měření produktivity a analýzy vybraných metod PI, které jsou také základním prvkem výrobních systémů a štíhlé výroby.

V rámci předmětu jsou prezentovány případové studie uplatnění prvků Lean Managementu, Lean Production a Manufacturing v organizacích výrobních či služeb.

Během celého kurzu je brán zřetel na tvorbu přidané hodnoty. Rámec předmětu vyúsťuje v charakteristiku podniku světové třídy, systémy řízení kvality a konceptu Industry 4.0.

Požadavky:

Průběžné hodnocení práce studenta během semestru zahrnuje:

Napsat esej na vybrané téma (vhodné v rámci zaměření přednášek předmětu) například. na téma specifické organizace s cílem zvýšit výkonnost pečlivě vybraných procesů (např. eliminací plýtvání). Požadovaná délka semin. Práce min. 10 000 znaků vč. mezer. Citace dle ISO 690. Deadline odevzdání finální tištěné verze je 20. prosince 2018. Odevzdání probíhá v Moodlu (předmět Lean Manufacturing).

Prezentace práce (v rozsahu cca 15- 20 min) hlavního obsahu a přínosů seminární práce během semestru od: 15.11.2018 - 14.1. 2019).

Finální závěrečný (hodnotící) test v písemné podobě.

Osnova přednášek:

1) Úvod do studia předmětu, štíhlý management, štíhlá výroba,

2) Plánování a organizace výrobního procesu, charakteristické znaky kusové, sériové a hromadné výroby

3) Organizace výrobní funkce, štíhlý výrobní systém

Štíhlá výroba: definice

4) Tradiční výrobní systém a štíhlá výroba

5) Změna k systému LM - co to znamená prakticky?

6) Benefity LM a osm typů plýtvání

7) LM a teorie omezení, DBR

8) Nová paradigmata výrobních systémů, INDUSTRY 4.0.

9) Totální management kvality (TQM)

10) Základní principy Just in Time (JIT)

11) Vybrané nástroje PI (klasické a moderní - např. empirické)

12) Simulace výrobních procesů

Osnova cvičení:

1) Exkurze ve společnosti Aero Vodochody (19.10.2018)

2) Úvod - podmínky pro získání zápočtu a zkoušky, podmínky eseje - analýza jednotlivých částí eseje, detailní info pro přípravu, podmínky apod.; Základy Lean Manufacturing

3) Analýza a měření práce - metody a postupy, Zkouška měření z videa

4) Analýza a optimalizace využití strojních zařízení - metody SMED a TPM

5) Štíhlá logistika,

6) Štíhlá administrativa

7) Dynamická simulace

8) Výrobní systém v praxi: případová studie

9) Exkurze do vybrané společnosti

10) -11) Presentace zaměření a hlavních výsledků seminární práce

12) Eseje, seminárky - vyhodnocení

Cíle studia:

V průběhu studia tohoto předmětu by se posluchači měli podrobněji seznámit s charakteristickými znaky kusové, sériové a hromadné výroby a poznat další typy a formy výrob se zřetelem na tvorbu přidané hodnoty a další kritéria typologie výrobních systémů. Dále je kladen důraz i na prohloubení znalostí plánování výroby, zásady tahového a tlačného řízení výrobních systémů, filosofie Total Quality Management a Just in Time při tvorbě flotilových systémů integrace dodavatelů výrobců a zákazníků. Pozornost bude věnována i dalším metodám (resp. konceptům), které se také uplatňují v rámci APS/SCM systémů (Advanced Planning System / Supply Chain Management) jako např. Kanban, řešení typu Manufacturing Resource Planning (MRP II) či Teorie omezení a jejího výrobní řešení DBR (Drum - Buffer - Rope) ad. V rámci přednášených témat budou posluchači obeznámeni i se softwarovým nástrojem pro simulaci výrobních procesů - SimCAD a Plant Simulation.

Rámec předmětu vyúsťuje v charakteristiku podniku světové třídy a konceptu Industry 4.0.

Studijní materiály:

. Miller, L. M., 2013 Getting to Lean - TransformationalChange Management. Miller Management Press. ISBN 9780578121819.

. Friedli, T., Mundt, A., Thomas, S., 2014. Strategic management ofglobalmanufacturingnetworks: aligningstrategy, configuration, and coordination. Heidelberg: Springer. ISBN 978-3-642-34184-7.

. Ohno, T., Toyota production system, Productivity Press, New York, 1988. ISBN978-0-915299-14-0

. Christopher, M. Logistics and Supply Chain Management: Strategies for Reducing Cost and Improving Service

. Zandin, Kjell. B., Maynard's Industrial Engineering Handbook. New York: McGraw-Hill Companies, 2001. ISBN 0-07-041102-6.

. Dilworth, J., B., Production and operations management. London, McGRAW- Hill, International Editions, 1993. ISBN 0-07-112593-0

. COLLINS, J., Ch. Good to great. Why Some Companies Make the Leap.. and Others don´t. 1st. ed. New York: HarperCollins Publishers Inc., 2001. 301 p. ISBN 0-06-662099-6

. DELOITTE CONSULTING. ERP's Second Wave - A Global Research Report 2000. ISBN 1-892383-42-X

. DENNIS, P. Lean Production Simplified. A Plain-language to the World´s Most Powerful Production System. New York: Productivity Press, 2002. 170 p. ISBN 1-56327-262-8

. GEORGIE M.L. Lean Six Sigma: Combining Six Sigma Quality with Lean Production Speed. Boston: McGRAW- Hill, 2002. 321 p., ISBN 0-07-138521-5

. GOLDRATT, E., M. Necessary but not sufficient: a theory of constraints: business novel. Great Barrington, MA, USA: The North River Press, 1990. 231 p. ISBN 0-88427-170-6

. GROSS, J. M., MCINNIS, K. R. Kanban made simple: demystifying and applying Toyota´s legendary manufacturing process. New York, Amacom, 2003. ISBN 0-8144-0763-3

. GUEST, R., H. Management Imperatives for the 2000. California Management Review. 1990, vol. 37, no. July - April

. Kanban. Kanban an integrated JIT systém. [online]. [cit. 1996-01-12]. Dostupné na World Wide Web: <http://www.geocities.com/TimesSquare/1848/japan21.htm>

. LAMBERT, D.,M., STOCK, J.,R., ELLRAM, L.,M. Fundamentals of Logistics Mananagement. Boston: McGRAW- Hill, 1998. 611 p. ISBN 0-25-614117-7

. LOUIS, R.,S. Integrating Kanban with MRP II. New York: Productivity Press, 1997. 220 p. ISBN 1-56327-323-3

. SLACK, N., CHAMBERS, S., JOHNTSON, R. Operations management. 4st. ed. New Jersey: Prentice Hall, 2004. 793 p. ISBN: 0-273-67906-6

Poznámka:
Další informace:
Moodle: Lean Manufacturing
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 5. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5667906.html