Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Water Quality

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
144WAQE Z,ZK 6 2P+3C anglicky
Přednášející:
Ivana Kabelková (gar.), David Stránský
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Anotace:

Předmět se soustředí na porozumění přírodním procesům a vlivům člověka na kvalitu povrchových vod a dává základy modelování kvality vody v přírodních a technických systémech. Přednášky se věnují procesům a přírodním faktorům ovlivňujícím složení povrchových vod; znečištění vod a jeho druhům, vlastnostem, působení a zdrojům; ekologickým funkcím, procesům, vlivům člověka a opatřením na ochranu vodních toků a nádrží; měření a monitoringu kvality vod a legislativnímu rámci ochrany vod. Cvičení se zabývají bilancemi látek, transportními a transformačními procesy, ideálními reaktory, hydraulickým chováním a rozdělením doby zdržení skutečných reaktorů a přírodních systémů, advekcí-disperzí-transformací.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:

1. Užívání vod a požadavky na jejich kvalitu

2. Přirozené složení povrchových vod - koloběhy základních prvků, procesy a přírodní faktory

3. Znečištění vod I - druhy znečištění, jejich vlastnosti a působení (znečištění působící úbytek kyslíku, živiny, toxické látky, nerozpuštěné látky, tepelné znečištění)

4. Znečištění vod II - druhy znečištění, jejich vlastnosti a působení (acidifikace vod, plasty, patogenní mikroorganizmy, znečištění ovlivňující organoleptické vlastnosti)

5. Zdroje znečištění - bodové a nebodové zdroje, zdroje související se srážkových odtokem, havárie

6. Zvláštní přednáška na téma mikropolutanty jakožto nový druh znečištění

7. Vodní toky - ekosystém, samočištění, modelování transportních a transformačních procesů, opatření na ochranu

8. Jezera a nádrže - ekosystém, stratifikace, eutrofizace, acidifikace, modelování, opatření na ochranu

9. Zvláštní přednáška na téma eutrofizace a biomanipulace s nádržemi

10. Měření a modelování kvality vod - časové a prostorové aspekty, fyzikálně-chemický monitoring, biomonitoring

11. Legislativní přístupy k ochraně vod - emisní standardy, normy environmentální kvality, kombinovaný přístup, ekologický stav, chemický stav, legislativa

12. Zvláštní přednáška na téma ekologický stav vodních toků v kontextu povodí

13. Závěry a diskuse

Osnova cvičení:

1. Charakterizace látkového složení vod

2. Látkové bilance

3. Transportní procesy

4. Transformační procesy

5. Ideální reaktory - bilance a různé kinetiky

6. Ideální reaktory - pokr.

7. Nádrže.

8. Hydraulické chování systémů - ideální reaktory.

9. Vodní toky: Transport a míchání - vyhodnocení pokusu se stopovačem, aproximace pulsem v AD rovnici.

10. Vodní toky: Transport a míchání - puls v AD rovnici - délka průchodu mraku, míchání vertikální, příčné, podélné.

11. Vodní toky: Samočištění - kyslíkový režim.

12. Vodní toky: Samočištění - kyslíkový režim - pokr.

13. Konzultace

Cíle studia:

Cíle studia jsou porozumění přírodním procesům a vlivům člověka na kvalitu povrchových vod a osvojení si základů modelování kvality vody v přírodních a technických systémech.

Studijní materiály:

! Gujer, Willi (2008). Systems Analysis for Water Technology. ISBN 978-3-540-77278-1

! Laws, E.A. (1993). Aquatic pollution - An Introductory Text. ISBN 0-471-58883-0

? Kiely, G. (1998). Environmental Engineering. ISBN 0-07-116424-3

Poznámka:
Další informace:
bude vytvořena před začátkem výuky nové akreditace
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5661406.html