Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Ochrana obyvatelstva

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7KMCOO Z,ZK 5 9P+5S česky
Přednášející:
Tomáš Holec, René Mildorf
Cvičící:
Tomáš Holec, René Mildorf
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s komplexní problematikou ochrany obyvatelstva v České republice v sou-vislosti s civilním nouzovým plánováním. Součástí výuky budou i ukázky praktické činnosti týkající se dané pro-blematiky.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: podmínkou udělení zápočtu je písemný test z obsahu přednášek a seminářů; zkouška je ústní v souladu s přednášenými tematickými okruhy.

Požadavky na studenta: vypracování seminární práce na zadané téma.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. týden Úvod do problematiky předmětu, stručná historie ochrany obyvatelstva v České republice, právní předpisy týkající se dané oblasti, základní pojmy.

2. týden Havarijní plán kraje – plány konkrétních činností.

3. týden Krizové plány a plány krizové připravenosti – subjekty kritické infrastruktury, právnické a podnikající fyzické osoby plnící opatření z krizových plánů, územní správní úřady – druhy, obsah, návaznosti.

4. týden Analýza rizik v havarijním a krizovém plánování.

5. týden Prevence závažných havárií, vnější havarijní plány.

6. týden Dekontaminace.

7. týden Varování a vyrozumění.

8. týden Evakuace.

9. týden Nouzové přežití.

10. týden Ukrytí a individuální ochrana.

11. týden Humanitární pomoc a preventivně výchovná činnost.

12. týden Ochrana obyvatelstva v EU, NATO, OSN, OBSE.

13. týden Koncepce ochrany obyvatelstva.

14. týden Informační systémy využitelné pro krizové a havarijní plánování (Argis, Krizkom, Rozex,…).

Osnova cvičení:

Témata seminářů:

1. – 2. týden Právní předpisy a základní pojmy.

3. – 4. týden Metoda předběžné a multikriteriální analýzy rizik – výpočty.

5. – 6. týden Postup při zpracování dokumentace dle zákona o prevenci závažných havárií.

7. – 8. týden Postup při zpracování krizových plánů a plánů krizové připravenosti.

9. – 10. týden Praktická ukázka pracoviště stálé pracovní skupiny krizového štábu.

11. – 12. týden Návrh plánu evakuace z ohroženého území a návrh plánu nouzového přežití.

13. týden Praktické ukázky preventivně výchovné činnosti.

14. týden Zápočtový test.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•KRATOCHVÍLOVÁ, D., FOLWARCNY, Z., KRATOCHVÍLOVÁ, D., ml. Ochrana obyvatelstva. 2. vyd. Ostrava: Edice SPBI Spektrum, 2013, 177 s. ISBN 978-80-7385-134-7.

•HANUŠKA, Z. Organizace jednotek požární ochrany. 2. aktual. vyd. Ostrava: Edice SPBI Spektrum, 2008, 116 s. ISBN 978-80-7385-035-7.

•ŠENOVSKÝ, M., ADAMEC, V., HANUŠKA, Z. Integrovaný záchranný systém, 2. aktual. vyd. Ostrava: Edice SPBI Spektrum, 2007, 118 s. ISBN 978-80-7385-007-4.

•ŠAFR., G. (ed.) Ochrana obyvatelstva v případě krizových situací a mimořádných událostí nevojenského charakte-ru I. Brno: Tribun EU, 2014, 152 s. ISBN 978-80-0724-1.

•ŠAFR., G. (ed.) Ochrana obyvatelstva v případě krizových situací a mimořádných událostí nevojenského charakte-ru II. Brno: Tribun EU, 2014, 304 s. ISBN 978-80-0724-2.

•Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 schválená usnesením vlády č. 805 ze dne 23.10.2013.

•Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.

•Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb.

•Vyhláška MV č. 328/2001 Sb. o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému v znění pozdějších předpisů.

•Vyhláška MV č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.

Doporučená literatura:

•HORÁK, R., DANIELOVÁ, L., KYSELÁK, J., NOVÁK, L. Průvodce krizovým plánováním pro veřejnou správu. Prevence řešení mimořádných krizových situací. Praha: Linde, a.s., 2011, 104 s. ISBN: 978-80-7201-827-7.

•PIKNA, B. Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek v evropském právu. 3. vyd. Praha: Linde, a.s., 2007, 480 s. ISBN 978-80-7201-686-0.

•Kol. autorů. Ochrana obyvatelstva a krizové řízení. Praha: MV-GŘ HZS ČR, 2015, 323 s. ISBN 978-80-86466-62-0.

•MARTÍNEK, B., LINHART, P. a kol. Ochrana obyvatelstva (Modul E). Učební pomůcka pro vzdělávání v oblasti krizového řízení. 1. vyd. Praha: MV-GŘ HZS ČR, 2006, 127 s.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5645106.html