Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Veřejná infrastruktura sídel

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
127VEIS Z,ZK 7 3P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra urbanismu a územního plánování
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s prací urbanisty a územního plánovače při navrhování koncepcí veřejné infrastruktury.

1. Úvod do studia předmětu, definice veřejné infrastruktury, veřejná infrastruktura v územně plánovací činnosti - způsoby pořizování a zpracování ÚPP (územní studie, územně analytické podklady)

2. Veřejná infrastruktura v územně plánovací činnosti - způsoby pořizování a zpracování ÚPD (zásady územního rozvoje, územní plán, regulační plán), územní rozhodnutí, dokumentace staveb

3. Dopravní infrastruktura I. - definice, rozdělení, základní limity a parametry pozemních komunikací, typy místních komunikací a možnosti řešení, doprava v klidu

4. Dopravní infrastruktura II. - pěší a cyklistická doprava, kolejová doprava, letecká doprava, vodní doprava

5. Technická infrastruktura v urbanismu a územním plánování, koordinace řešení TI, sdružené trasy technického vybavení území

6. Technická infrastruktura I. - zásady tvorby koncepcí jednotlivých systémů v urbanismu a územním plánování - zásobování vodou, kanalizace

7. Technická infrastruktura I. - zásady tvorby koncepcí jednotlivých systémů v urbanismu a územním plánování - odpadové hospodářství, energetické systémy

8. Technická infrastruktura III. - zásady tvorby koncepcí jednotlivých systémů v urbanismu a územním plánování - elektronické komunikace, produktovody, protipovodňová opatření

9. Občanská vybavenost I. - definice, druhy, význam ve struktuře sídla

10. Občanská vybavenost II. - urbanistické požadavky na jednotlivé typy OV

11. Veřejná prostranství I. - definice, význam veřejného prostoru (VP), vybavení VP, limity a požadavky, sídelní zeleň, městský mobiliář

12. Veřejná prostranství II. - zásady řešení a koordinace

13. Informační systémy veřejné správy, GIS a veřejná infrastruktura

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

!VYORALOVÁ, Zuzana a Petr HRDLIČKA. Technická infrastruktura měst a sídel. V Praze: ČVUT, 2013. ISBN 978-80-01-05202-0.

!MELKOVÁ, Pavla. Manuál tvorby veřejných prostranství hlavního města Prahy. Praha: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, 2014. ISBN 978-80-87931-09-7.

?Smart cities: foundations, principles, and applications. Editor Houbing SONG, editor Ravi SRINIVASAN, editor Tamim SOOKOOR, editor Sabina JESCHKE. Hoboken, NJ: Wiley, 2017. ISBN 978-1-119-22639-0.

?SVÍTEK, Miroslav a Michal POSTRÁNECKÝ. Města budoucnosti. Praha: Nadatur, 2018. ISBN 978-80-7270-058-5.

?MELKOVÁ, Pavla. Strategie rozvoje veřejných prostranství hlavního města Prahy: návrh. Praha: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Sekce detailu města, Kancelář veřejného prostoru, 2014. ISBN 978-80-87931-12-7.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5565206.html