Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Genetika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BAB31GEN ZK 3 2P česky
Přednášející:
Eduard Kočárek (gar.)
Cvičící:
Eduard Kočárek (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra teorie obvodů
Anotace:

Předmět přináší studentům inženýrských oborů základní informace o genetice s důrazem na moderní genetické disciplíny a na poznatky, které mají úzký vztah k problematice lékařské elektroniky a zvláště bioinformatiky. Těžištěm je organizace a funkce lidského genomu, včetně jeho možných patologicky významných změn a technik sloužících k jejich diagnostice. Studenti se rovněž dozví základní informace o klinické genetice, genetickém poradenství, genetickém testování a také o jejich možných etických a právních souvistech. Závěr výuky se zabývá i původními a moderními přístupy umožňujícími cílené modifikace genomu, zejména tzv. genovou terapii. Třebaže je převážná část učiva orientována na lidský organismus, součástí výuky jsou i poznatky o genetice jiných živých systémů - zejména prokaryot a virů.

Požadavky:

Přednášky nejsou povinné, avšak účast na nich se doporučuje.

Zkoušky budou probíhat ve zkušebním období zimního semestru. V průběhu letního semestru budou vyhlášeny maximálně dva termíny. Znamená to, že student, který se nepokusí složit zkoušku do konce zimního semestru, automaticky ztrácí 1-2 zkušební termíny.

Během zkoušky nesmí student používat žádné informační zdroje ani elektronické pomůcky (mobilní telefony, tablety, chytré hodinky, kalkulačky atd.).

Konzultační hodiny jsou možné po domluvě s vyučujícím - e-mail: eduard.kocarek@lfmotol.cuni.cz

Pro případné samostudium se doporučují níže uvedené materiály. V žádném případě však nelze doporučit internetové zdroje typu české či slovenské wikipedie, wikiskript apod.

Osnova přednášek:

1. Úvod do genetiky, stavba, funkce a vlastnosti informačních biomakromolekul, centrální dogma molekulární biologie, replikace DNA, transkripce a translace, genetický kód, genom, transkriptom, exom, proteom.

2. Genomika; lidský genom, typy sekvencí v něm obsažených, projekt lidského genomu, lidský gen a jeho struktura, regulace genové exprese u člověka, epigenetika

3. Typy mutací a jejich vznik, DNA polymorfismy; molekulární podstata geneticky podmíněných chorob.

4. Základní nástroje a techniky molekulární genetiky, genetická laboratoř a její vybavení

5. Genetické testování, jeho etické a právní problémy; bioinformatika a její význam v genetice

6. Eukaryotická a prokaryotická buňka a jejich genom. Nebuněčné organismy: viry, virusoidy, viroidy a priony, jejich charakter a význam

7. Základy cytogenetiky; stavba a typy chromozomů, lidský karyotyp, početní a strukturní aberace chromozomů. Cytogenetická vyšetření a jejich význam, využití analýzy obrazu v cytogenetice

8. Buněčný cyklus, jeho regulace a možné poruchy.

9. Základy onkogenetiky; nádorová buňka a její vznik; klasifikace nádorů; onkogeny, tumor supresorové a mutátorové geny, chromozomální změny u nádorů, hereditární malignity.

10. Meióza a její význam; genová vazba, crossing over; oogeneze a spermatogeneze

11. Genetika v prenatální a reprodukční medicíně, techniky, význam, etické a právní problémy

12. Typy dědičnosti, monogenní a multifaktoriální choroby, genetické poradenství, jeho základní úkoly a etické problémy, informatika v genetickém poradenství

13. Základy imunogenetiky, nespecifické a specifické imunitní mechanismy, buněčná a humorální imunita, struktura a funkce imunoglobulinů, monoklonální protilátky a jejich využití v medicíně

14. Genová terapie: možnosti a principy, genomový editor CRISPR-Cas

Osnova cvičení:

Předmět nemá cvičení.

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Prezentace z přednášek (dostupné na MOODLE)

[2] KOČÁREK, Eduard. Genetika. 2. vydání, Scientia, Praha, 2008

[3] OTOVÁ, Berta a kol.: Biologie člověka pro bakalářské studium na lékařských fakultách. Karolinum, Praha, 1997

[4] PRITCHARD, Dorian, KORF, Bruce: Základy lékařské genetiky. Galén, Praha, 2007

Hlubším zájemcům doporučujeme:

[5] Cvrčková F.: Úvod do praktické bioinformatiky. Academia, Praha, 2006

[6] Zvárová J., Mazura I. a kol.: Biomedicínská informatika V. - Metody molekulární biologie a bioinformatiky. Karolinum, Praha, 2012

Poznámka:
Další informace:
Viz MOODLE - prezentace budou vkládány postupně během semestru.
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5439506.html