Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Genetika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BAB31GEN ZK 3 2p česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra teorie obvodů
Anotace:
Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod do biologie, základní vlastnosti a hierarchie živých systémů, biologické a biomedicínské obory a jejich význam pro fyzioterapii; klasifikace organismů, taxonomické jednotky a molekulární taxonomie

2. Stavba a funkce informačních biomakromolekul, centrální dogma molekulární biologie, replikace DNA, transkripce a translace, genetický kód. Lidský genom, typy sekvencí v něm obsažených, projekt lidského genomu, lidský gen a jeho struktura, regulace genové exprese u člověka

3. Typy mutací a jejich vznik, molekulární podstata geneticky podmíněných chorob. Základní nástroje a metody molekulární genetiky, přímá a nepřímá DNA-diagnostika monogenních chorob; genetické testování a jeho etické a právní problémy

4. Základy buněčné biologie, eukaryotická a prokaryotická buňka. Základní struktura, klasifikace a reprodukce virů, příklady virových chorob postihujících pohybový aparát; priony a prionovéchoroby

5. Buněčný cyklus a jeho regulace; mitóza, její význam a možné poruchy. Meióza a její význam; genová vazba, crossing over; oogeneze a spermatogeneze

6. Geneticky podmíněné poruchy reprodukce a vývoje pohlaví, reprodukční medicína a techniky asistované reprodukce

7. Buněčné jádro, struktura chromatinu, stavba a jednotlivé morfologické typy chromozomů. Cytogenetická vyšetření a jejich význam, lidský karyotyp, početní a strukturní aberace chromozomů, možnosti rehabilitace pacientů s chromozomovými vadami

8. Prenatální diagnostika - její význam a metody. Mendelovy zákony, typy dědičnosti, příklady monogenních chorob

9. Multifaktoriální dědičnost, typy znaků a příkladychorob

10. Konstrukce a analýza rodokmenů v klinické genetice, genetické poradenství, jeho základní úkoly a etické problémy. Geneticky podmíněné choroby postihující pohybový aparát

11. Mimojaderný genom a mimojaderná dědičnost. Genetická determinace pohlaví, inaktivace chromozomu X a její význam, „Gender verification test“ u sportovců - možnosti využití a etické problémy

12. Biologie nádorové buňky a teorie jejího vzniku; klasifikace nádorů; onkogeny, tumor supresorové a mutátorové geny, chromozomální změny u nádorů, hereditární malignity. Obrana organismu proti infekci, nespecifické a specifické imunitní mechanismy, buněčná a humorální imunita, struktura a funkce imunoglobulinů, transplantace, HLA antigeny, imunogenetika

13. Základy ekologie a parazitologie, ekosystém a populace, mezidruhové vztahy, parazitismus - charakteristika, příklady a životní strategie parazitických organismů. Vliv vnějších faktorů na zdraví člověka, přírodní léčivé zdroje významné pro fyzioterapii, možnosti ohrožení a způsoby ochrany přírodních léčivých zdrojů

14. Novinky v moderní biologii a biomedicíně

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Prezentace z přednášek (dostupné na MOODLE)

[2] KOČÁREK, Eduard. Genetika. 2. vydání, Scientia, Praha, 2008

[3] OTOVÁ, Berta a kol.: Biologie člověka pro bakalářské studium na lékařských fakultách. Karolinum, Praha, 1997

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 6. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5439506.html