Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Ekologie a technika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U77C0003 Z,ZK 3 1P+1C česky
Přednášející:
Petr Štěpánek (gar.)
Cvičící:
Petr Štěpánek (gar.)
Předmět zajišťuje:
Masarykův ústav vyšších studií
Anotace:

Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj prizmatem technické a institucionální ochrany životního prostředí.

Požadavky:

Obhajoba skupinové práce a prezentace. Seminární práce v předepsaném rozsahu na individuálně zadané téma.Kritéria hodnocení:Původnost a odborná úroveň seminární práce (75 %, úroveň prezentace 15 %, aktivita na cvičeních 10 %).

Osnova přednášek:

1.Evropské a národní politiky ochrany životního prostředí. Technická ochrana životního prostředí. Institucionální rámec ochrany životního prostředí (ČR, EU, svět). Globální problémy životního prostředí, ekologická krize.

2.Technické nástroje ochrany životního prostředí, EACH, IPPC, BAT apod.

3.Ekonomické a administrativní nástroje ochrany životního prostředí. Dotace, poplatky, pokuty. Identifikace a eliminace korupčního prostředí v ochraně životního prostředí. Proces EIA.

4.Legislativní rámec ochrany životního prostředí. Monitoring a aevaluace.

5.Ochrana klimatu, uhlíková stopa. Ekonomické a sociální dopady globálních změn klimatu. Technologie na redukci CO2. Případové studie.

6.Koncept smart cities prizmatem environmentální udržitelnosti. Lokální agenda 21, zdravá města, faktor čtyři a faktor deset, indikátory trvalé udržitelnosti.

7.Ochrana ovzduší. Znečišťovatelé, technologie ochrany ovzduší, doprava, housing, průmysl, zemědělství. Měření znečištění ovzduší, znečišťující látky. Případové studie.

8.Doprava, technologie udržitelné mobility. Strategie udržitelné dopravy.

9.Ochrana vody. Pitná a užitková voda, úprava a čištění vody, technologie a zařízení. Technologie čištění vod (komunální průmyslové).

10.Znečišťovatelé, technologie ochrany vody, průmysl, zemědělství, další zdroje znečištění. Případové studie.

11.Odpady, odpadové hospodářství, recyklace odpadů, třídění odpadů, skládkování. Kategorizace odpadů, tuhé, kapalné, plynné odpady, průmyslové odpady, odpady ze zemědělství, biomasa, bioplyn, tuhé komunální odpady, způsoby úpravy, využití a zneškodňování odpadů.

12.Ochrana krajiny a krajinný ráz. Provazby mezi ekonomickou a sociální udržitelností, kvalitou prostředí a konkurenceschopností.

13.Housing, snižování energetické náročnosti, ekonomické a technologické nástroje, příklady dobré praxe.

14.Energetika a životní prostředí, udržitelná energetika, OZE.

15.Data a informace v ochraně životního prostředí.

16.Politika environmentální zodpovědnosti firem. Dobrovolné dohody, EMS, EMAS, LCA, Ekolabeling, environmentální profil apod.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámení studentů s aktuálním diskursem environmentální udržitelnosti a s technologiemi, které se k ochraně ŽP využívají a to v kontextu administrativního, ekonomického a legislativního rámce ČR a EU. Absolvent předmětu by měl získat komplexní přehled o ekologické problematice využitelný v podnikatelské, administrativní a manažerské praxi.

Studijní materiály:

[1]2036 Tomáš Sedláček a hosté: Jak budeme žít za 20 let?

[2]Braniš M., Pivnička K.: Úvod do studia životního prostředí, UK Praha, 1994

[3]Gehl, J.: Města pro lidi.

[4]Kotovicová, J. a kol.: Ochrana životního prostředí, MZLU v Brně, 2004

[5]Moldan B.: Indikátory trvale udržitelného rozvoje, Phare, 1996 Marek M., Opatová H.,

[6]Moldan, B: Podmaněná planeta, Praha

[7]Strategie vlády ČR pro udržitelný rozvoj

[8]ÚZ č. 1184 - Životní prostředí

[9]www.cenia.cz

[10]www.priorita.cz

[11]www.sfzp.cz

[12]www.smartcitywien.com

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost
Štěpánek P.
09:00–10:30
(přednášková par. 1)
Čt

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5367006.html