Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Praktikum z metod měření ionizujícího záření

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16PMM Z 2 0+2
Přednášející:
Cvičící:
Petr Průša (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Předmět se skládá z úloh samostatně vypracovávanými studenty a několika demonstračních úloh. ÚCčelem předmětu je naučit studenty základům práce s elektronickými moduly určenými pro zpracování signálu z detektorů ionizujícího záření, převážně standardu NIM. Studenti si rovněž osvojí práci s osciloskopem. Absolventi předmětu budou schopni navrhnout, zapojit a nastavit jednoduchý obvod složený z modulů standardu NIM se zadaným účelem a provádět diagnostiku obdobných obvodů. Předmět je doporučeno absolvovat paralelně s předmětem Metody měření a vyhodnocení ionizujícího záření(MER).

Požadavky:

Požaduje se absolvování 16ZPRA, 16DETE.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Základy práce s osciloskopem, přenosové pásmo

2. Standardy signálu NIM

3. Generátory pulzů a signály z detektorů a předzesilovače

4. Tvarování signálu zesilovači (zpožďovací linkou, semigausovské, trojúhelníkovité...)

5. Pole zero cancellation a base-line restrorer

6. Dikriminátory pro účely amplitudové analýzy, jednokanálové analyzátory, čítače

7. Mnohokanálové analyzátory

8. Trigrovací metody

9. Koincidenční obvod, proměření závislosti četnosti koincidencí na vzájemném zpoždění při různých šířkách koincidenčního okna

10. Převodník času na amplitudu, časová spektrometrie

11. Analyzátor tvaru pulzů

12. Další obvody (zpožďovací linka, zpožďovací zesilovač, gate and delay generator...)

13. Možné aplikace obvodů ze standardů NIM (detekce kosmických mionů, měření mrtvé doby)

14. Možné aplikace obvodů ze standardů NIM (měření doby života excitovaného stavu, tvarová diskriminace)

Cíle studia:

Znalosti:

Znalost možností osciloskopu a elektronických modulů určených pr zpracování signálu z detektorů. Znalost základních měřících technik v jaderné instrumentaci a jejich realizace (koincidenční měření, časová spektrometrie, amplitudová analýza/spektrometrie, tvarová analýza).

Schopnosti:

Schopnost práce s elektronickými moduly standardu NIM určenými pro zpracování signálu z detektorů, schopnost práce s osciloskopem, schopnost propojit moduly do funkčních celků schopných měřit požadované veličiny.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Gerndt J., Průša P., Detektory ionizujícího záření, 2. přepracované vydání. Vydavatelství ČVUT, Praha, 2011.

Doporučená literatura:

[2] Knoll G.F., Radiation Detection and Measurement, John Wiley & Sons, 4th edition, 2010

Studijní pomůcky:

dozimetrická laboratoř (detektory, moduly standardu NIM, zdroje záření, osciloskopy)

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5249206.html