Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Zdroje a procesy pro bezpečnost a obranu státu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KMCZOSA ZK 3 12P česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je vytvořit přehled o lidských, finančních, materiálních a tvůrčích zdrojích pro bezpečnost a obranu státu a o procesech obranného plánování, profesionalizace, akvizice.

Požadavky:

Zkouška:

K absolvování předmětu, připuštění ke zkoušce je požadována minimálně 70% účast na přednáškách a zpracování ucelené, obsahově i formálně fundované originální semestrální práce na důležité téma v oblasti krizového řízení. Rozsah práce min. 5 stran, ohodnocení práce dle originality, přínosu, věcné i formální správnosti.

Přezkoušení testem, s požadavkem úspěšnosti testu budou studenti seznámeni na přednáškách. Zkouška je tvořena písemnou částí v délce 60 minut o 20 otázkách z obsahu, přednášek, cvičení a zadaného samostatného studia a na ní navazující částí ústní pouze v případě nejasného hodnocení testu nebo v případě, že student chce získat lepší hodnocení.

Ohodnocení testu:

A - 20 otázek správně

B - 19 otázek správně

C - 18 otázek správně

D - 17 otázek správně

E - 15-16 otázek správně

Osnova přednášek:

1.Úvod do studia předmětu, obrana státu, její zajišťování, objasněné pojmů.

2.Zdroje a procesy pro bezpečnost a obranu státu.

3.Dokumenty, legislativa, bezpečnostní systém.

4.Mezinárodní prostředí, vliv na bezpečnost a obranu státu (OSN, EU, NATO).

5.Ozbrojené síly ČR, ozbrojené bezpečnostní sbory, krizové řízení v ČR.

6.Proces obranného plánování - Plán obrany České republiky

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:

Cílem studia je vytvořit základní přehled o informacích, jejich vyhodnocení a využití v zákonných dokumentech pro zabezpečení bezpečnosti a obrany státu a o praktické realizaci celého bezpečnostního procesu v České republice.

Studijní materiály:

[ 1] RAŠEK, Antonín. Předpoklady tvorby bezpečnostní politiky po vstupu ČR do EU. In. Vojenské rozhledy 2002, č. 3, s. 69?80.

[ 2] Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách ČR, ve znění zákona č. 352/2001 Sb. Ozbrojené síly ČR se člení na Armádu České republiky, Vojenskou kancelář prezidenta republiky a Hradní stráž.

[ 3] MOŽNÝ, Ivo. Česká společnost ? nejdůležitější fakta o kvalitě našeho života. 1. vydání, Praha: Portál, s.r.o., 2002. 204 s. ISBN 80-7178-624-1.

[ 4] Nečas Petr. Memorandum k budování plně profesionálních ozbrojených sil. Praha: ODS, 2001.

[ 5] MÚČKA, Josef. Makroekonomický vývoj ČR a předpokládaná úroveň výdajů resortu obrany do roku 2020. [Studie ÚSS]. Brno: VA v Brně, ÚSS/2001-S-3-002, 2000. 24 s.

[ 6] ANTUŠÁK, Emil. Strategie a ekonomika v bezpečnostním systému ČR. Praha: MO ČR, AVIS, 2002, s. 79. ISBN 80-7278-143-X.

[ 7] ŠEDIVÝ, Jiří. Nové vojenské schopnosti NATO ? možné politické důsledky. Bezpečnostní témata, Praha: Centrum bezpečnostních analýz , 2002, č. 3.

[ 8] Směrnice EU 93/36/EWG, o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek.

[ 9] JANOŠEC, Josef a kol. Bezpečnost a obrana České republiky 2015-2025. MO ČR-AVIS, Praha, 2005, 200 s.

Janda, J. a kol.: Bezpečnostní politika České republiky. Ústav mezinárodních vztahů, Praha, 1996

Janošec, J.: Instituce Evropské unie. UO, Brno, 2002

Janošec, J. a kol.: Bílá kniha o obraně ČR. UO, Brno, 2003 Janošec, J.: Základy o NATO. Strategická koncepce, vnitřní struktury, systém obranného plánování. UO, Brno, 2003

Janošec, J. a kol. Bezpečnost a obrana České republiky 2015-2025. MO ČR, AVIS, Praha, 2005

Janošec, J.: Bezpečnostní systém České republiky. UO, Brno, 2006

Janošec, J.: Bezpečnostní politika státu, obrana státu a její zajišťování. UO, Brno 2006 (CD - ROM).

Pernica, B.: Ozbrojené síly, branná povinnost a profesionalizace. UO, Brno, 2005

Studijní literatura a studijní pomůcky

JANOŠEC, Josef a kol. Bílá kniha o obraně ČR. ÚSS VA, Brno, 2003

Kol. autorů: Obranný průmysl ČR. Výběr příspěvků z 2. mezinárodní konference FOR ARMY 2002. ÚSS VA, Brno, 2002

Doručená literatura:

Obrana a strategie. ÚSS UO. 2001- , roč. 1, č. 1- . Brno: UO, 2001- . dostupný z WWW:<army.cz>

Vojenské rozhledy. Praha, MO ČR ? AVIS, 1991- (1949-) . dostupný z WWW: <army.cz>

Mezinárodní politika. ÚMV Praha, dostupný z WWW: <iir.cz>

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5207406.html