Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U16C5302 ZK 3 2P+0C česky
Přednášející:
Josef Pros (gar.)
Cvičící:
Josef Pros (gar.)
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Základní právní předpisy v oblasti BOZP v EU, ČR. Zákoník práce. Prováděcí předpisy zákoníku práce. Povinnosti zaměstnavatele. Práva a povinnosti zaměstnance. Prevence rizik. Školení zaměstnanců. Pracovní úrazy. Dokumentace k zajištění BOZP. Inspekce práce, KHS, IŽP. Požární ochrana. Zákon

o ochraně veřejného zdraví. Hygiena práce. Osobní ochranné pracovní prostředky. Bezpečnostní značky a signály. Technická zařízení.

Požadavky:

Základní literatura:

Studijní opora a vybraná ustanovení níže uvedené legislativy

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů - vybraná ustanovení se vztahem k BOZP;

- Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovně právních vztazích

a o zajištění BOZ při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů - vybraná ustanovení;

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů - vybraná ustanovení;

- Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů - vybraná ustanovení;

Doporučená literatura:

- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

- Vyhláška MZd č. 118/2015 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání

- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

- Nařízení vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

- Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice ve znění pozdějších předpisů

- ostatní platné předpisy související s BOZP

- Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

- ostatní platné předpisy související s PO

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Předmět nemá vypsaná cvičení.

Cíle studia:

V předmětu Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci získají studenti základní poznatky o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP a PO, jakož i o jiných požadavcích z oblasti BOZP a PO, a využívat je pro praktickou potřebu zajišťování, organizace a řízení BOZP a PO v praxi.

Studijní materiály:

Základním studijním materiálem je studijní opora dostupná v LMS Moodle.

Poznámka:

Vzhledem k dané situaci sledujte www a Váš školní e-mail, kde Vám budou poskytnuty potřebné informace, a to nad rámec tohoto inf. textu.

Další informace:
LMS Moodle.
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost
Pros J.
17:45–19:15
(přednášková par. 1)

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5159206.html