Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Management jakosti

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U16C6301 ZK 3 1P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Absolvování předmětu má poskytnout přehled o významu kvality v současných podmínkách, o pojmech spojených s managementem kvality, požadavcích EU na kvalitu produktů, národní legislativě týkající se kvality a ochrany spotřebitele, dále o přístupech managementu kvality a metodách managementu kvality a v neposlední řadě o příbuzných manažerských přístupech - environmentálním managementu a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a možnostech jejich integrace s managementem kvality

Požadavky:

Požadavky na zkoušku – maximálně lze získat 100 bodů:

účast na přednáškách 3x namátková kontrola á 5 bodů – celkem max. 15 bodů

příprava a prezentace referátů

•2 referáty z na teoretické téma á max. 10 bodů – celkem max. 20 bodů

•1 referát na statistické a další metody 20 bodů – celkem max. 20 bodů

(pro referáty se studenti rozdělí do týmů po třech členech, referáty si rozdělí individuálně tak, aby žádný tým neměl stejný referát, doba prezentace běžného referátu je 8 +/- 2 min. u referátu prezentujícího početní příklad 13 +/-2 minuty, s využitím PC a data-projektoru, hodnocení referátů:

formální stránka prezentace referátu

obsahový soulad referátu se zadaným tématem referátu

aktuálnost referátu, odkazy na aktuální údaje, statistiky, legislativu apod.

atraktivnost – užitečnost pro soudobou praxi, problémovost, pochyby

závěrečný text – max. 60 bodů

(test proběhne ve zkouškovém období, může se skládat z otázek na teorii managementu kvality i z jednoduchých praktických příkladů metod managementu kvality)

Osnova přednášek:

Osnova přednášek

1. Význam kvality, MQ, základní terminologie - pojetí kvality, přehled přístupů managementu kvality, integrované systémy managementu kvality, environmentu a bezpečnosti práce

2. Mezinárodní, národní instituce zapojené do péče o jakost.

Intervence EU a vládní exekutivy do zabezpečování jakosti

Národní legislativa věnovaná kvalitě produkce a ochraně spotřebitele

3. Požadavky normy ISO 9001 na systém managementu - první část

4 Požadavky normy ISO 9001 na systém managementu - druhá část

5 Vybrané metody managementu kvality - první část

6 Vybrané metody managementu kvality - druhá část

Osnova cvičení:

Cvičení

0. - bude prezentováno na přednášce

* seznámení se zaměřením předmětu

* požadavky na závěr předmětu

* zadání referátů na příští cvičení

Národní akreditační úřad - ČIA - struktura činnosti, statistiky.

Extrémní případy odpovědnosti za vady ze zahraničí (Stella Awards), dopady na pojištění čs. exportu z titulu odpovědnosti za vady

Aktuální legislativa související s kvalitou - reklamace, náhrady škod, odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku - praktické příklady

Aktuální legislativa související s kvalitou - technické požadavky na výrobky, prohlášení o shodě - praktické příklady

Aktuální legislativa související s kvalitou - metrologie, stanovená měřidla - praktické příklady

Aktuální legislativa související s kvalitou - ochrana spotřebitele - praktické příklady (včetně e-shopů, prodej mimo prodejnu, klamavá reklama)

Aktuální legislativa vztahující se k jakosti - zákon o veřejných zakázkách - požadavky na dodavatele (zhotovitele) z pohledu kvality, resp. zabezpečování jakosti, popř. environmentu či bezpečnosti práce

ekonomika jakosti - obory, které uplatňují - příklady z praxe

politika a cíle jakosti - praktické příklady (zhodnocení s ohledem na požadavky normy ISO 9001)

určení procesů a indikátorů jejich výkonnosti u vybrané firmy

1. cvičení

* vysvětlení případných nejasností k minulé přednášce

* referáty zadané výše

* zadání referátů na příště

systémy jakosti - požadavky pro specifické obory, včetně příkladů z praxe:

o farmacie

o zdravotnictví

o potravinářství

o vojenství

o informační systémy

Společenská odpovědnost organizací (CSR - včetně ISO 26 000)

2. cvičení

* vysvětlení případných nejasností k minulé přednášce

* referáty z minulé hodiny

* zadání referátů na příště

. tuzemské a zahraniční certifikační organizace - smysl, statistiky

. tuzemské, popř. zahraniční zkušebny - nabídka služeb, smysl

. tuzemské a zahraniční inspekční organizace - nabídka služeb - smysl

. požadavky na systém zabezpečování kvality v automobilovém průmyslu, kritéria, certifikace, certifikační společnosti

. specifické požadavky na kvalitu náročných oborů - letectví, jaderná energetika, ASME-code, apod.

3. cvičení

* vysvětlení případných nejasností k minulé přednášce

* referáty z minulé hodiny

* zadání referátů na příště

. Demingova cena, M. Baldrige - smysl, kritéria

. EFQM cena, včetně kritérií - smysl, kritéria

. Model CAF - smysl, kritéria

. Česká cena za kvalitu, kritéria, finalisté, smysl

. Měřidla, měřící přístroje - soudobé směry mobilních měřidel, měřících systémů (tříosé měřící přístroje), obory měření, rozměry (parametry), povrchy, barvy - přesnost, stabilita měření, technologie měření - 20 b

4. cvičení

* vysvětlení případných nejasností k minulé přednášce

* referáty z minulé hodiny

* zadání referátů na příště

. regresní a korelační analýza - princip a aplikace při zabezpečování kvality ve výrobě - jednoduchý příklad

. časové řady - princip, aplikace při zabezpečování kvality - jednoduchý příklad

. posuzován způsobilosti výrobního procesu - princip, indikátory Cp,, C pk, jednoduchý příklad

. posuzován způsobilosti strojních zařízení, i popř. měřidel - princip, indikátory Mp, Mpk, jednoduchý příklad

. statistické přejímky - princip, přehled aktuálních norem, klady nedostatky, statistické přejímky srovnáváním, měřením

. statistická regulace výroby - princip, přehled aktuálních norem, klady a nedostatky

regulační diagram x,R - princip, jednoduchý příklad, sféry užití

5. cvičení

* vysvětlení případných nejasností k minulé přednášce

* referáty z minulé hodiny

* zadání referátů na příště

. spolehlivost a životnost - význam, aplikace při zabezpečování kvality v provozních činnostech, přehled ukazatelů - střední doba do poruchy, střední doba mezi poruchami - princip jednoduchý příklad

. metody analýzy rizik - princip, postup analýzy rizik, příklad na aplikaci rizik (z oblasti kvality, či ekologie, nebo BOZP)

. metoda QFD - princip, sféry užití, jednoduchý příklad, klady, vers. nedostatky

. metoda FMEA - princip, sféry užití, jednoduchý příklad, klady, vers. nedostatky

. metoda FTA - princip, sféry užití, jednoduchý příklad, klady, vers. nedostatky

. vyšetření příčin vad (metoda 5x proč, Ishikawův diagram, další metody) - princip, rozdíly, sféry užití jednoduché příklady

. kvalimetrie - metody hodnocení kvality - princip, přehled metod (jednoduchý příklad např. metodou nejlepších hodnot)

6. cvičení

* vysvětlení případných nejasností k minulé přednášce

* referáty z minulé hodiny

Cíle studia:

Absolvování studia sleduje několik cílů:

- poskytnout přehled o současné úloze kvality z pohledu konkurenceschopnosti podniků, ale i dalších institucí,

- orientovat se v klíčových pojmech managementu kvality, ale i aktuálních přístupech zabezpečování kvality

- pochopit klíčové požadavky normy ISO 9001

- umět navrhnout vhodnou metodu managementu kvality při řešení problémů či zlepšování různých aktivit týkajících se managementu kvality

Studijní materiály:

Povinná:

- ČSN EN ISO 9001:2016 Systémy managementu kvality- požadavky

- Aktuální legislativa týkající se kvality (přesná specifikace bude uvedena na první přednášce)

Doporučená:

- VEBER, J. a kol. Řízení jakosti a ochrana spotřebitele, Grada Publishing, 2. aktualizované vydání, Grada Publishing Praha 2007, ISBN 978-80-247-1782-1

- doporučená

- VEBER, J. a kol.: Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce, Management Press, druhé aktualizované vydání, Praha 2010, ISBN 978-80-7261-210-9

Poznámka:
Další informace:
příslušná stránka v Moodle
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5147706.html