Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Řízení lidských zdrojů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U16C9903 Z,ZK 6 2P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
oddělení manažerských studií
Anotace:

Předmět seznamuje studenty s moderními zásadami a postupy řízení lidských zdrojů v organizaci, objasňuje klíčovou roli řízení lidských zdrojů při dosahování strategických cílů organizace a představuje základní činností řízení lidských zdrojů, které ovlivňují konkurenceschopnost organizace v tržní ekonomice.

Požadavky:

Zkouška: test, 15 otázek abcd, více správných odpovědí, min. 18 bodů, max. 30 bodů (A: 27-30; B: 24-26; C: 22-23; D: 20-21; E: 18-19; F: 0-17)

Osnova přednášek:

1. Koncepce řízení lidských zdrojů

2. Plánování lidských zdrojů

3. Vytváření a analýza pracovních míst

4. Získávání zaměstnanců

5. Výběr zaměstnanců

6. Přijímání zaměstnanců

7. Adaptace zaměstnanců

8. Řízení pracovního výkonu

9. Hodnocení zaměstnanců

10. Motivace zaměstnanců

11. Odměňování zaměstnanců

12. Vzdělávání zaměstnanců

13. Péče o zaměstnance

14. Závěrečný test

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni vysvětlit a využít poznatky týkající se strategického řízení lidských zdrojů, plánování lidských zdrojů, vytváření a analýzy pracovních míst, získávání, výběru, přijímání a adaptace zaměstnanců, řízení pracovního výkonu a hodnocení zaměstnanců, motivace zaměstnanců, odměňování zaměstnanců a zaměstnaneckých výhod, vzdělávání a rozvoje zaměstnanců nebo péče o zaměstnance.

Studijní materiály:

ARMSTRONG, M., TAYLOR, S. Řízení lidských zdrojů. Moderní pojetí postupy. 13. vyd. Praha: Grada Publishing, 2015.

KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky. 5. rozšířené a doplněné vyd. Praha: Management Press, 2015. ISBN 978-80-7261-288-8.

ŠIKÝŘ, M. Personalistika pro manažery a personalisty. 2., aktualizované a doplněné vyd. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5870-1.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 5. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5127606.html