Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Marketing inovací

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
G16C1401 Z,ZK 6 2P+2C česky
Přednášející:
Petra Jílková (gar.)
Cvičící:
Petra Jílková (gar.)
Předmět zajišťuje:
oddělení manažerských studií
Anotace:

Předmět Marketing Inovací přináší ucelený pohled na poměrně mladý obor - komunikaci inovací firmy s aplikací ve vybraných odvětvích podnikání. Rozvoj inovační činnosti a následná komunikace je jednou z cest, jak může podnik vytvořit výhodu a uspět v globálním konkurenčním prostředí.

Požadavky:

Požadavky na zápočet: aktivní účast na cvičeních, pravidelná a systematická domácí příprava (100 bodů - Case Studies, které studenti vypracovávají průběžně v rámci celého semestru).

Možno získat max. 100 bodů, pro získání zápočtu je třeba dosáhnout minimálně 70 bodů.

Požadavky ke zkoušce:

Teoretické zvládnutí probíraných témat (v rozsahu přednášek, cvičení a povinné literatury) včetně praktické aplikace na konkrétních příkladech bude prověřeno ústní zkouškou. Výsledná známka je tvořena z 50% hodnocením průběžné práce v semestru (viz požadavky na zápočet) a z 50 % ústní zkouškou. Při zjištění základních nedostatků při ústní zkoušce může být student celkově klasifikován F. Ústní zkouška bude vykonána přes prostředí MS Teams. Studenti se hlásí přes systém KOS.

Osnova přednášek:

Přednášky jsou koncipovány do 7 bloků. Průběžně bude probráno všech 14 témat definovaných v rámci obsahu předmětu.

1. Úvod do předmětu, tržní prostředí B2C, B2B a B2G. Charakteristika průmyslového marketingu, marketingu služeb a veřejné sféry.

2. Strategický marketing a marketingové řízení firem. Strategie cíleného marketingu (segmentace, targeting a positioning).

3. Marketingová situační analýza, metody, formulování a vyhodnocování strategií. Konkurenční srovnání a hledání inovace.

4. Marketingový mix a jeho audit. Specifika, tendence a faktory marketingového mixu ve sledovaných odvětvích. Marketingový přístup ke službám, klasifikace služeb a marketingový mix ve službách.

5. Produkt, jeho parametry, typologie průmyslových a spotřebitelských výrobků a vzájemná komparace z marketingového hlediska.

6. Distribuce a distribuční politika, nákupní marketing, nákupní chování na průmyslových trzích a jeho specifika.

7. Cenová politika a strategie, dodavatelsko-odběratelské vztahy, vztahový marketing na průmyslových trzích.

8. Návrh inovace, inovační proces a plán, inovace v konkrétním odvětví.

9. Řízení vztahu se zákazníky, specifika pro B2B, B2C a B2G. Hodnotový proces, výzkum potřeb a očekávání zákazníků, stabilizace získaných zákazníků.

10. Komunikační strategie inovace, komunikační mix podniku. Reklama, podpora prodeje, osobní prodej a přímý marketing. Veletrhy a výstavy.

11. Nové trendy (content marketing a emoce v marketingové komunikaci), online marketing a jeho nástroje (internetové vyhledávače, sociální sítě a formy online reklamy).

12. Public Relations, jeho role a funkce v soudobé společnosti. Externí a interní PR (krizová komunikace, společenská odpovědnost firem, budování značky a identity firmy).

13. Media Relations, struktura a vývoj médií. Tiskový mluvčí podniku působící v konkrétní oblasti (v komerčním subjektu nebo ve veřejné instituci) a jeho role.

14. Marketing obcí a měst. Politický marketing. Marketing ve stavebnictví. Marketing průmyslových zón.

Osnova cvičení:

V rámci cvičení budou zadávány Case Studies na vybraná témata v kontextu teorie a praxe z přednášek.

Studenti si vytvoří teamy, v rámci kterých budou spolupracovat a prezentovat své výstupy.

Témata cvičení budou korespondovat s tématy z přednášek.

Cíle studia:

Cílem předmětu je studenty seznámit především s praktickými znalostmi napříč celým inovačním procesem, od prvotního hledání podnětů pro inovace a hledání kreativních řešení problémů přes fázi výběru až po podrobně rozpracovanou fázi implementace a komunikační řešení. Studenti si osvojí znalosti, praktické dovednosti a zkušenosti potřebné pro koncipování komunikační strategie v kontextu nových marketingových technik jako je například online marketing, PR nebo sociální sítě. To vše v kontextu nejenom průmyslových podniků, ale i v rámci služeb nebo veřejného sektoru.

Studijní materiály:

Povinná:

1/ JAKUBÍKOVÁ,D. Strategický marketing. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2690-8.

2/ KAŠÍK, M., HAVLÍČEK, K. Marketing při utváření podnikové strategie. Praha: Eupress, 2015. ISBN 978-80-7408-100-2.

3/ PETRŮ, N., KUPEC, V. Marketingové řízení podniku - diskurs podnikové praxe : Prováděcí analýzy - případové studie - příklady a návody 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: Eupress, 2015. ISBN 978-XX-XX.

4/ PŘIKRYLOVÁ,J., JAHODOVÁ,H. Moderní marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3622-8.

5/ TIDD,J. BESSANT,J., PAVITT,K. Řízení inovací. Brno: Computer Press, a.s., 2007. ISBN 978-80-251-1466-X.

6/ ŽÁČEK, V. Průmyslový marketing. Praha: ČVÚT, 2010. ISBN 978-80-01-04492-6.

Doporučená:

1/ KAŠÍK, M., HAVLÍČEK, K. Marketingové řízení zahraničního obchodu. Praha: Eupress, 2006. ISBN 80-86754-67-7.

2/ KOTLER, Philip. Marketing podle Kotlera: jak vytvářet a ovládnout nové trhy. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2000, 258 s. ISBN 80-7261-010-4.

3/ KOTLER, Philip a Gary ARMSTRONG. Marketing. Praha: Grada, c2004, 855 s., ISBN 80-247-0513-3.

4/ PELSMACKER, Patrick de, Maggie GEUENS a Joeri van den BERGH.Marketingová komunikace. Praha: Grada, 2003, 581 s., ISBN 80-247-0254-1.

Poznámka:
Další informace:
Moodle - Marketing Inovací
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost DEJ:103

09:00–12:15
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna
místnost DEJ:402

12:30–14:00
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice
Učebna
místnost DEJ:421

14:15–15:45
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Dejvice
Učebna
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 5. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4998206.html