Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Základy managementu

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U16C1101 Z,ZK 6 2P+2C česky
Přednášející:
Lucie Plzáková (gar.), Svatava Švihlíková
Cvičící:
Lucie Plzáková (gar.), Svatava Švihlíková
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Předmět přehledně pojednává o disciplíně management, zejména z pohledu jejího využití v práci manažera na libovolné řídicí úrovni. Vedle vymezení základních pojmů, obsahové struktury managementu jak z pohledu časového, tak věcného, těžiště výkladu je věnováno prezentaci osvědčených doporučení, která naplňují obecné manažerské funkce každého manažera jako je: rozhodování, plánování, implementace, kontrola, organizování atd. Součástí předmětu bude přehledné pojednání o vybraných aktuálních přístupech managementu.

Požadavky:

zápočet

minimální účast na 12 cvičeních (z 13 cvičení)

za realizaci skupinové prezentace z odborných publikací

aktivní účast na realizaci úkolů a případových studií během cvičení

zkouška

na zkoušku budou připuštěni studenti, kteří mají splněny požadavky na zápočet

dva průběžné testy á 30 bodů, tj. 60 bodů

body za individuální a týmové tematické referáty na cvičeních (individuální referát = max. 10b) a případové studie řešené ve skupinách - max. 20 bodů + 10 odů příprava) - celkem 40 bodů.

Osnova přednášek:

[1] Současné pojetí managementu

charakteristické rysy soudobého managementu, vnější a vnitřní prostředí, členění managementu z časového a věcného hlediska

[2] Profil manažera

Postavení manažera v organizaci, úrovně managementu a jejich úloha, základní kompetence manažera, manažer v mezinárodním prostředí, obecné principy manažerské práce, styly manažerské práce, autorita manažera, sebeřízení a řízení času

[3] Prosperita a faktory, které ji ovlivňují

Pojetí prosperity, OK, KO faktory, vývojová stádia na cestě k prosperitě, rozvojový potenciál zákazníků, produktů, procesů, dodavatelů, posloupnost úvah o prosperitě

[4] Historický vývoj managementu

Klasické období managementu, management 40-70 let, management konce 20 století, management na prahu 21. století, východiska a determinanty soudobého managementu

[5] Manažerská funkce rozhodování

Pojem rozhodování, rozhodovací problémy, dobře a špatně strukturované rozhodovací problémy, rozhodovací proces, rozhodování za rizika a nejistoty, respektování rizika v soudobém managementu

[6] Manažerská funkce plánování vazba na strategické řízení

Od strategických záměrů k plánování. Mise, vize, strategické záměry jejich transformace do strategických plánů. Pojetí manažerské funkce plánování, obecné požadavky na plány, obsah plánů, postup při sestavování plánů, členění plánů

[7] Manažerská funkce implementace - motivace

Pojetí motivace, vývoj motivačních koncepcí, nežádoucí motivace, ovlivňování - přímé a nepřímé nástroje, firemní dokumentace, vedení lidí, koučování, delegování (zmocňování), týmová práce, koordinace

[8] Manažerská funkce řízení lidských zdrojů

Význam funkce řízení lidí, odpovědnost za řízení lidí. Obsahová náplň řízení lidí. personální politika a strategie, formování pracovních postojů a výkonnostního klimatu, zabezpečování zaměstnaneckých záležitostí - od plánování, přes příjem pracovníků, jejich zabezpečení až po ukončení pracovního poměru, včetně základů BOZP apod.

[9] Manažerská funkce kontrola

Pojetí kontroly, členění kontroly, fáze kontroly, ekonomika kontroly, projektování kontrolního systému organizace, interní audit, controlling

[10] Manažerská funkce organizování

Základní pojmy, organizační architektura, typy organizačních struktur, organizační formy, činitelé a ukazatelé organizační architektury, moderní organizační struktury - síťové, virtuální, vliv outsourcingu na organizační struktury

[11] Informační a komunikační systémy v managementu

Základní pojmy, úloha ICT v současném managementu, struktura informačních systémů, obecné zásady úspěšné komunikace, porady, elektronická komunikace, vnější komunikace, bezpečnost informačních a komunikačních systémů

[12] Firemní identita - kultura, etika, společenská odpovědnost

Základní pojmy, od identity k image firmy, složky firemní identity - design, kultura, chování, komunikace, produkt, etika, společenská odpovědnost

[13] Životní cyklus podniku a s ním související změny v managementu

Vývojová stádia podniku a úloha manažerů v těchto stádiích (při založení podniku, při rozvoji, při problémech), správa společnosti, specifika řízení rodinných firem, problém následnictví

[14] Vybrané aktuální přístupy managementu

Orientace na zákazníka - CRM, management změny, participační přístupy v managementu, vliv digitalizace na management atd.

Osnova cvičení:

1 Organizační pokyny, požadavky na zápočet a zkoušku, úloha a význam managementu, zkušenosti studentů

Referáty - cca 10 minutová prezentace klíčových záměrů z knih:

o WOLFF, I.: Etiketa v zaměstnání. Jak udělat dobrý dojem. Praha, Grada 2007

o GIBSON, R.: Nový obraz budoucnosti, Management Press, Praha 1998

o SPENCER, J.: Kam se poděl můj Sýr? Pragma Praha 2000

o LAMBERT, T.: Jak účinně ovlivňovat druhé, Management Press, Praha 1999

o OWEN, J.: Jak se stat úspěšným lídrem, Grada Publishing Praha 2006

(Poznámka: referáty budou prezentovány v následujících cvičeních po dohodě s vyučujícím, např. ve 3. 5.6 týdnu apod.)

2 Vlastník, manažer, zaměstnanec. Manažerský styl, situační vedení a řízení lidí. Leadership, charisma.

Referát: - syndrom vyhoření

- pojištění pro manažery

3 Individuální, vesr. týmová práce. Brainstorming, brainwriting

4 Princip prevence, princip priorit, Paretovo pravidlo v praxi

- referát: - V. Pareto

- H. Ford

- A. Sloun

- T. Baťa

5 Mise, vize, strategie společnosti - případová studie

Referát: - Příklad podnikové mise a vize

6 Plánování - praktická aplikace managementu podle cílů (MBO)

- referát: - P.F. Drucker

- průběh dne studenta s rozlišením na dobře a špatně strukturované rozhodovací problémy

7 Motivace - opodstatněnost v současnosti Maslowovy hierarchie potřeb, závěrů teorie X a Y

Referát: - E. Mayo

- A. Maslow

- McGregor

8 Průběžný test

Řízení lidských zdrojů - kariérní řády, zaměstnanecké záležitosti

Referát: legislativa BOZP

9 Kontrola - controlling, interní audit

Případová studie na přípravu check-listu pro interní kontrolu vybraného útvaru

Referát: - veřejné kontrolní (dozorové, inspekční orgány - jejich pravomoci

10 Organizování - příklady na faktory ovlivňující organizační rozpětí, výhody a nevýhody delegování

Referát: - síťové struktury

- Facility management

- multinacionální společnost

11 Efektivní komunikace

Referát:

o firemní (obchodní) korespondence, včetně elektronické - pravidla pro vedení

o Evropská direktiva o ochraně osobních údajů

o Efektivní porada

12 Firemní kultura, etika, etiketa, multikulturní management

Referát:

o etiketa - vizitky, pozvání na společenskou akci, představování

o etiketa - vcházení, vycházení, chůze do schodů, doprovázení ženy

o etiketa - stolování, podávání jídel, pití

o etiketa - společenské události - snídaně, oběd, večeře, raut, číše vína

o etiketa - prohřešky proti etikete

13 Založení firmy (obchodní korporace, fundace, ústavy)

Referáty

o Globalizace

o Správa společnosti

14 Závěrečný test

Cíle studia:

- pochopit základní pojmy managementu jeho úlohu, získání přehledu o managementu jako východiska pro studium dalších manažerských disciplín (jako je projektový management, management kvality, produkční management apod.)

- porozumět významu managementu a manažerským funkcím v co nejširších souvislostech

- umět volit vhodné nástroje managementu s ohledem na externí a interní prostředí podniku, jeho organizační formy, zaměření, cílů, stádia v životním cyklu podniku a odvětví

- po absolvování předmětu by studenti měli chápat a umět aplikovat klíčové principy a přístupy managementu ve své budoucí práci manažera

- osvojení základních manažerských technik pro individuální i týmovou práci

Studijní materiály:

Základní:

VEBER, J. a kol.: Management - Základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita, Management Press, Praha 2009, ISBN: 978-80-7261-200-0

Doporučená:

VODÁČEK, L., VODÁČKOVÁ, O.: Moderní management v teorii a praxi. 3. rozšířené vydání. Management Press, Praha 2006

MAGRETTA, J.: Co je to management. Praha: Management Press, 2004. ISBN 80-7261-106-2

McGRATH, J, BATES, B.: 89 nejdůležitějších manažerských teorií pro praxi, Management Press, Praha, 2015

- studijní opory

PowerPointové prezentace uložené v Moodle

Poznámka:
Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=2430
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost DEJ:103

09:00–10:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
103
místnost DEJ:102

12:30–14:00
(paralelka 101)
Dejvice
102
místnost DEJ:210

14:15–15:45
(paralelka 103)
Dejvice
Učebna
místnost DEJ:104

12:30–14:00
(paralelka 102)
Dejvice
104
místnost DEJ:209

14:15–15:45
(paralelka 104)
Dejvice
Učebna
Čt
místnost DEJ:103

09:00–10:30
(paralelka 105)
Dejvice
103
místnost DEJ:120

09:00–10:30
(paralelka 106)
Dejvice
Multimediální

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4991206.html