Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Marketing

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U16C2401 Z,ZK 6 2P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
oddělení manažerských studií
Anotace:

Předmět Marketing je pro studenty vstupem do problematiky marketingu. Seznámí studenty s historií marketingu a jeho vývojem, se základními podnikatelskými koncepcemi, marketingovými příležitostmi a přístupy k trhu. Dalšími probíranými tématy budou informace v marketingu, role zákazníka a jeho nákupní rozhodování a chování. Základní nástroje strategického marketingu budou aplikovány na konkrétních příkladech, stejně tak jako taktické nástroje. V závěru semestru bude věnován prostor mezinárodním marketingu a vybraným problémům současného marketingu.

Požadavky:

Požadavky na zápočet: aktivní účast na cvičeních (10 bodů), pravidelná a systematická domácí příprava (10 bodů), seminární práce (20 bodů), závěrečná prezentace (10 bodů). Seminární práce (marketingový plán) je podmínkou.

Možno získat max. 50 bodů, pro získání zápočtu je třeba dosáhnout minimálně 25 bodů.

Požadavky ke zkoušce:

Teoretické zvládnutí probíraných témat (v rozsahu přednášek, cvičení a povinné literatury) včetně praktické aplikace na konkrétních příkladech bude prověřeno písemnou zkouškou. Výsledná známka je tvořena z 50% hodnocením průběžné práce v semestru a z 50 % ústní zkouškou. Při zjištění základních nedostatků při písemné zkoušce může být student celkově klasifikován F.

Osnova přednášek:

1. Úvod do marketingu. Základní terminologie, úkoly marketingu. Vývoj marketingu.

2. Potřeby. Trh, kvantifikátory a typy. Marketingové prostředí a jeho analýzy.

3. Marketingové řízení a plánování. Strategický marketing - pokrytí, cílení, pozicování.

4. Informace v marketingu a jejich zdroje, marketingový výzkum.

5. Role zákazníka. Nákupní chování a rozhodování na spotřebitelských trzích.

6. Specifika průmyslových trhů. Segmentace zákazníků.

7. Taktický marketing. Marketingové nástroje, základní a rozšířený marketingový mix.

8. Produkt jako základní marketingový nástroj, produktové strategie.

9. Vývoj nového produktu, životní cyklus produktu. Budování a řízení značky.

10. Distribuce. Distribuční politika a cesty, typy distribučních mezičlánků, systémy distribuce.

11. Cenová politika, cenové strategie, metody tvorby ceny.

12. Marketingová komunikace, integrovaný komunikační mix

13. Mezinárodní marketing.

14. Vybrané problémy současného marketingu.

Osnova cvičení:

1. Úvod do předmětu, práce ve cvičeních, podmínky získání zápočtu, podoba zkoušky.

2. Charakteristika marketingově řízené firmy. Vývoj a typy podnikatelských koncepcí a jejich uplatňování v řízení firem. Současný marketing.

3. Makroprostředí firmy. Trh jako zdroj nových příležitostí. Poptávka, její vytváření a ovlivňování.

4. Typy poptávky a vliv na marketing. Procesy a kritéria zákaznické segmentace na trhu B2C a B2B. Analýza positionningu vybrané firmy/produktu.

5. Odhad /Měření trhu (kvantifikátory trhu a jeho segmentů). Zdroje informací pro marketing a jejich využití v konkrétní firmě. Typy marketingových výzkumů a konkrétní příklady využití kvantitativního a kvalitativního výzkumu.

6. Analýza nákupního rozhodování na konkrétním spotřebitelském trhu. Analýza nákupního rozhodování na konkrétním průmyslovém trhu. Řízení vztahů se zákazníky a měření jejich spokojenosti.

7. Odlišnosti, význam a použití taktického marketingu ve srovnání se strategickým. Marketingový mix hmotného produktu a jeho varianty - aplikace na praktických příkladech. Marketingový mix nehmotného produktu a jeho varianty - aplikace na praktických příkladech.

8. Praktické příklady klasifikace produktů a vliv na marketing. Koncepce totálního marketingového produktu u hmotného produktu a služeb včetně příkladu. Strategie sortimentu a produktových skupin vybrané značky.

9. Marketingové strategie podle stádií životního cyklu produktu a aplikace na konkrétních příkladech. Marketingový přístup při zavádění nového produktu ve vybraném konkrétním příkladu. Analýza strategického budování konkrétní značky.

10. Volba distribuční strategie u běžného spotřebního zboží. Volba distribuční strategie u luxusního zboží. Příklady distribučních strategií tlaku, tahu a jejich kombinace.

11. Metody tvorby cen aplikované v praxi. Typy cen podle poziční strategie a příklady z praxe.

12. Komunikační mix. Nástroje marketingové komunikace. Využití moderních nástrojů marketingové komunikace s aplikací na konkrétním příkladu.

13. Případové studie - prezentace studentských marketingových plánů, ukončení semestru.

Cíle studia:

Předmět naučí studenty porozumět koncepci marketingu a prakticky používat marketingové nástroje.

Studijní materiály:

KARLÍČEK, Miroslav. Základy marketingu. 1. vyd. Praha: Grada, 2013, 255 s. ISBN 978-80-247-4208-3.

KARLÍČEK, Miroslav a Petr KRÁL. Marketingová komunikace: jak komunikovat na našem trhu. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 213 s. ISBN 978-80-247-3541-2.

KOTLER, Philip. Marketing podle Kotlera: jak vytvářet a ovládnout nové trhy. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2000, 258 s. ISBN 80-7261-010-4.

KOTLER, Philip a Gary ARMSTRONG. Marketing. Praha: Grada, c2004, 855 s., ISBN 80-247-0513-3.

PELSMACKER, Patrick de, Maggie GEUENS a Joeri van den BERGH.Marketingová komunikace. Praha: Grada, 2003, 581 s., ISBN 80-247-0254-1.

FREY, Petr. Marketingová komunikace: to nejlepší z nových trendů. 2. rozš. vyd. Praha: Management Press, 2008, 195 s., ISBN 978-80-7261-160-7.

ZLÁMAL, Jaroslav. Marketing firmy. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005, 238 s. ISBN 80-244-1312-4.

KOTÍKOVÁ, Halina a Jaroslav ZLÁMAL. Základy marketingu. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006, 77 s. ISBN 80-244-1489-9.

KAŠÍK, Milan a Karel HAVLÍČEK. Podnikový marketing: (jak získat a udržet zákazníka). 1. vyd. Praha: Eupress, 2004, 193 s. ISBN 80-86754-31-6.

KINCL, Jan. Marketing podle trhů. 1. vyd. Praha: Alfa Publishing, 2004, 172 s. ISBN 80-86851-02-8.

VYSEKALOVÁ, Jitka a Jiří MIKEŠ. Reklama: jak dělat reklamu. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2010, 208 s. Marketing (Grada). ISBN 978-80-247-3492-7.

VAŠTÍKOVÁ, Miroslava. Marketing služeb: efektivně a moderně. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2014, 268 s. Manažer. ISBN 978-80-247-5037-8.

SVĚTLÍK, Jaroslav. Marketing pro evropský trh. 1. vyd. Praha: Grada, 2003, 272 s. Manažer. ISBN 80-247-0422-6.

ZAMAZALOVÁ, Marcela. Marketing obchodní firmy. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 232 s. Manažer. ISBN 978-80-247-2049-4.

Poznámka:
Další informace:
moodle.cvut.cz
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4990506.html