Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Základy finančního managementu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BD5B16ZFM Z,ZK 4 14KP+6KS česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Předmět seznamuje studenty se základními principy finančního řízení firmy. Začíná konceptem časové ceny peněz, finanční matematikou. Podrobně seznamuje s kritériem čisté současné hodnoty a vnitřním výnosovým procentem. Analyzuje riziko rozhodování pomocí citlivostní analýzy. Popis finančních trhů a jejich ukazatelů, ohodnocování dluhu a vlastního kapitálu. Vliv zadluženosti a daní na rozhodování.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Časová cena peněz

2. Finanční matematika - úrokový počet, střadatel, zásobitel.

3. Anuita, perpetuita, složené a jednoduché úročení.

4. Dlouhodobé financování.

5. Rozhodovací metody pro výběr investic.

6. Volba doby porovnání, roční ekvivalentní hodnota NPV.

7. Ukazatelé finanční situace firmy.

8. Vliv inflace a daní na finanční rozhodnutí.

9. Citlivostní analýza.

10. Zdroje dat a práce s nimi. Burzy, burzovní indexy.

11. Řízení CF

12. Zadlužení, WACC

13. Obligace a akcie

14. Rezerva.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Richard Brealey, Stewart Myers, Alan Marcus: Fundamentals of Corporate Finance, McGraw-Hill/Irwin, 2011

Růžičková P., Roubíčková M.: Finanční management, Grada, 2012

Fotr J., Hnilica J.:Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a investičním rozhodování, Grada, 2014

Kislingerová E. a kol: Manažerské finance, C.H.Beck, 2007

Webové stránky předmětu s osnovami přednášek ve formátu pdf: https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/ucetnictvi-a-finance

Systém moodle pro zadávání a kontrolu samostatné práce studentů

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/divize/13116/Katedra_ekonomiky__manazerstvi_a_humanitnich_ved
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4983406.html