Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Elektronické obvody 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BD5B31EO1 Z,ZK 5 14KP+6KC česky
Korekvizita:
Bezpečnost práce v elektrotechnice pro bakaláře (BEZB)
Základní školení BOZP (BEZZ)
Předmět nesmí být zapsán současně s:
Elektrické obvody (AD1B31EOS)
Předmět je náhradou za:
Elektrické obvody (AD1B31EOS)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra teorie obvodů
Anotace:

Předmět popisuje základní metody analýzy elektrických obvodů. V přednáškách se studenti seznámí se základními aktivními a pasivními obvodovými prvky, s obvodovými veličinami, s důležitými obvodovými teorémy a metodami analýzy obvodů ve stacionárním a v harmonickém ustáleném stavu i během přechodných dějů vyvolaných změnami v obvodu. Semináře jsou zaměřeny na procvičení vědomostí při analýze základních elektrických obvodů, doplněné simulacemi a jednoduchým měřením.

Požadavky:

Účast na konzultacích a závěrečném cvičení.

Osnova přednášek:

1. Elektrické zařízení a jeho model. Obvodové veličiny, charakteristické hodnoty. Základní obvodové prvky.

2. Základní zákony a teorémy (Kirchhoffovy zákony, Théveninův a Nortonův teorém, princip superpozice)

3. Stacionární ustálený stav, elementární metody analýzy lineárních odporových obvodů.

4. Obvodové rovnice - topologie obvodu, metoda smyčkových proudů

5. Metoda uzlových napětí. Porovnání základních metod analýzy - příklady.

6. Harmonický ustálený stav (HUS), vyjádření harmonických průběhů pomocí fázorů, popis pasivních prvků.

7. Elementární a obecné metody analýzy obvodů v HUS. Výkon, výkonové přizpůsobení v HUS.

8. Kmitočtová závislost obvodových funkcí. Frekvenční charakteristiky obvodů, grafické znázornění a aproximace.

9. Rezonance, rezonanční obvody.

10. Přechodné děje v elektrických obvodech. Přechodné děje 1. řádu v obvodech se stejnosměrným buzením.

11. Přechodné děje 2. řádu se stejnosměrným buzením, základní kmitavé RLC obvody.

12. Přechodné děje s harmonickým buzením.

13. Ustálený stav v lineárních obvodech při periodickém neharmonickém buzení.

Osnova cvičení:

Na cvičení předmětu budou probírány typické příklady ilustrující vyučovanou problematiku.

Cíle studia:

Cílem studia je získání základních znalostí z teorie obvodů, nezbytných pro další studium oboru Elektronika a komunikace.

Studijní materiály:

[1] V. Havlíček, M. Pokorný, I. Zemánek: Elektrické obvody 1, Nakladatelství ČVUT Praha 2005

[2] V. Havlíček, I. Zemánek: Elektrické obvody 2, Nakladatelství ČVUT Praha 2008

Poznámka:
Další informace:
http://sami.fel.cvut.cz/ZEO_DS/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 9. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4976006.html