Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Krajinné plánování

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
127YKRP Z,ZK 6 3P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra urbanismu a územního plánování
Anotace:

Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky krajiny a krajinného plánování v různých procesech a fázích plánování. V rámci předmětu bude představena geneze naší krajiny, způsoby a formy působení člověka na krajinu dříve a v současnosti, v době postagrární a postindustriální, které jsou nutné pro pochopení zákonitostí a procesů probíhajících v dnešní krajině. Studenti jsou vedeni k samostatnému pohledu na krajinu, k hledání jejích přírodních, kulturních, historických a civilizačních hodnot. Jsou seznámeni s formami a možnostmi, především legislativními, její ochrany a s různými způsoby krajinného plánování vč. uplatnění nástrojů územního plánování při ochraně a tvorbě krajiny, s důrazem na respektování ekologických, produkčních, obytných, rekreačních i estetických aspektů území. Přednášky a cvičení budou doplněny prací s různými informačními zdroji, se zaměřením na jejich interpretaci, i konkrétními příklady různých typů území.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Obsahem cvičení jsou doplňující výklady a prezentace konkrétních příkladů. Vedle toho je úkolem studentů vypracovat a v termínu odevzdat seminární práci, sestávající ze dvou úloh: 1) Analýza vybraného sídla z hlediska přírodních prvků 2) Analýza krajinného prostoru z hlediska charakteru krajiny. Obě úlohy jsou na cvičení konzultovány a prezentovány.

Cíle studia:

Studenti získají v rámci výuky předmětu základní přehled o metodických postupech v plánování krajiny, o nástrojích, procesech a dokumentech krajinného plánování, pochopí genezi současné krajiny a jejích problémů a budou schopni pracovat se základními informačními zdroji.

Studijní materiály:

SKLENIČKA, Petr. Základy krajinného plánování. Praha: Naděžda Skleničková, 2003.

SALAŠOVÁ, Alena. Krajinné plánování I a II. Brno: Mendelova univerzita, 2015.

VÁCHAL, Jan - NĚMEC, Jan - HLADÍK, Jiří (eds.). Pozemkové úpravy v České republice. Praha: Consult, 2011.

Zák. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech

Zák. 289/1995 Sb., Lesní zákon

Zák. 114/1992 Sb, o ochraně přírody a krajiny

Zák. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4935006.html